ปั่นมาแจก แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด 57 ประกาศแล้วรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เตรียม แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด ภาค ก
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ปั่นมาแจก แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด 57 เตรียม ภาค ก

ประกาศแล้วรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสํานักงานอัยการสูงสุด 2556 มาเตรียมความพร้อมด้วย แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด ภาค ก กันหน่อยดีกว่าคะ โดยประกาศนี้ จะประกอบไปด้วยแนวข้อสอบสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็น แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด สำหรับสอบปี 2556 และส่วนที่สอง คือ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 get ได้แบบง่ายๆ ปั่นมาแจก แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด 57 ไม่ยากอย่างที่คิดหรอกคะ

ปั่นมาแจก แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด 57 ประกาศแล้วรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เตรียม แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด ภาค ก

แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด สำหรับสอบปี 2556
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ในภาคหนึ่ง ๆ ให้มีสำนักงานอัยการภาคโดยมีพนักงานอัยการคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเรียกว่า……………..??
ก. อธิบดีอัยการภาค
ข. อัยการสูงสุดภาค
ค. ผู้ตรวจการอัยการภาค
ง. อธิบดีอัยการ
2. จากข้อที่ 1 ตามตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดอยู่ในมาตราที่เท่าไหร่
ก. มาตราที่ 9
ข. มาตราที่ 10
ค. มาตราที่ 11
ง. มาตราที่ 12
3. ข้อใดให้ความหมายของ “ก.อ.” ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข. คณะกรรมธิการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ค. ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ง. ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัตินี้
4. ตามมาตราที่ 6 ให้………………….รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. คณะกรรมการอัยการ
ข. อัยการสูงสุด
ค. ผู้ตรวจการอัยการ
ง. อธิบดีอัยการ
5. ตามมาตราที่ 11 ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลต่าง ๆ นอกจาก………….ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.อ. กำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ศาลทหาร
ค. ศาลฎีกา
ง. ศาลปกครอง
6. ตามมาตราที่ 13 ในพื้นที่………………ให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำอยู่ในราชการส่วนกลางเป็นพนักงานอัยการ ประจำศาลชั้นต้นทุกศาล
ก. จังหวัดเชียงใหม่
ข. จังหวัดสงขลา
ค. จังหวัดภูเก็ต
ง. กรุงเทพมหานคร
7. ตามมาตราที่ 15 พนักงานอัยการผู้อื่นมีอำนาจดำเนินคดีได้เฉพาะศาลแห่งท้องที่ที่พนักงานอัยการผู้นั้นรับราชการประจำ เว้นแต่
ก. เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำในท้องที่ หนึ่งไปช่วยราชการในอีกท้องที่หนึ่งชั่วคราว
ข. เมื่ออธิบดีอัยการภาคมีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำในภาคมี อำนาจดำเนินคดีในศาลทุกศาลภายในภาค ให้พนักงานอัยการผู้นั้นมีอำนาจดำเนินคดีในศาลทุกศาลภายในภาคนั้นได้
ค. เมื่อคดีที่พนักงานอัยการได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดมีอำนาจดำเนินคดีในชั้น อุทธรณ์หรือชั้นฎีกาได้
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุด
ก. ดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของนักการเมือง และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักการเมือง
ข. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ค. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไป รวมไปถึงชาวต่างชาติ
ง. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายธุรการ
9. หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสำนักงานอัยการสูงสุด
ก. กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (DSI)
ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ง. องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ
10. ข้อใคคืออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ก. ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่ง บัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
ข. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล
ค. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
1. อัยการประจำกอง และอัยการจังหวัดผู้ช่วย จัดเป็นข้าราชการอัยการชั้นที่เท่าไหร่
ก. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 1
ข. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 2
ค. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 3
ง. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 4
2. ข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีขึ้นไป หากประสงค์จะดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสในปีงบประมาณใด ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออัยการสูงสุดไม่น้อยกว่า……………………..??
ก. สามสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
ข. หกสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
ค. เก้าสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
ง. ร้อยยี่สิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
3. ผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ต้องมีคุณวุฒิและได้ประกอบวิชาชีพตามข้อใด
ก. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ข. สอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.อ. รับรอง
ค. สอบไล่ได้ปริญญาตรีหรือที่ ก.อ. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ ก.อ. กำหนด
ง. ถูกทุกข้อ
4. ตามลักษณะ 4 วินัย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ มาตราที่ 62 กล่าวถึง??
ก. ข้าราชการอัยการต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ข้าราชการอัยการจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้
ค. ข้าราชการอัยการต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
ง. ข้าราชการอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายแก่ราชการ และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
5. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการฝ่ายอัยการ” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ข้าราชการซึ่งรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด
ข. ข้าราชการซึ่งรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานอัยการสูงสุด
ค. ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
ง. ข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด
6. ตามมาตราที่ 6 ข้าราชการฝ่ายอัยการ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ข. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ค. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ง. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
7. คณะกรรมการอัยการ มีชื่อย่อคือ??
ก. ค.ก.
ข. ก.อ.
ค. ก.พ.
ง. ค.ก.อ.
8. ตามมาตราที่ 18 ประธานคณะกรรมการอัยการ คือ??
ก. อัยการสูงสุด
ข. รองอัยการสูงสุด
ค. ข้าราชการอัยการชั้น ๖ ขึ้นไป
ง. นายกรัฐมนตรี
9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ
ก. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ค. ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดระบบ การแก้ไข และการรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ตามมาตราที่ 32 ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มีทั้งหมดกี่ชั้น
ก. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 5 ชั้น
ข. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 6 ชั้น
ค. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 7 ชั้น
ง. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 8 ชั้น


อ่านแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด สำหรับสอบ 2556 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดทุกต..


*** หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , ,