คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ฟรี เกาะกระแส แนวข้อสอบ กฟน pdf แรงที่สุด แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ฟรี เกาะกระแส pdf แรงที่สุด  2558

ชุดนี้ เราไม่อยากให้ท่านพลาดจริงๆ คะ เพราะจะเสียเวลามากๆ เลย ขอเกาะกระแสที่มาแรงสุด ณ ตอนนี้ สำหรับ แนวข้อสอบ กฟน pdf ชุดนี้ เราเอา แนวข้อสอบ Aptitude Test และแนวข้อสอบการจัดการการเงินและหลักบัญชี สำหรับสอบ กฟน ปี 2558 มาให้ แรงที่สุด แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 ที่หลายร้อยคอมเมนต์กันเข้ามา แรงกว่าทุกหน่วยงานที่เปิดสอบอยู่ในตอนนี้ เราเลยขอคัดเฉพาะออกสอบ มาให้ท่านได้ทดสอบความสามารถกับ แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ฟรี


คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ฟรี เกาะกระแส แนวข้อสอบ กฟน pdf แรงที่สุด แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558

แนวข้อสอบการจัดการการเงินและหลักบัญชี สำหรับสอบ กฟน ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนทางบัญชี
ก. Accounting Rate of Return (ARR)
ข. คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยตัวเลขทางบัญชี โดยใช้ประมาณการงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า
ค. เพื่อให้ทราบว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
ก. มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ – มูลค่าปัจจุบันเงินสดจ่าย
ข. NPV มีค่าเป็น ลบ จะยอมรับโครงการ
ค. NPV มีค่าเป็น บวก จะปฏิเสธรับโครงการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. นางสาวบี ต้องการทราบว่าธุรกิจค้าขายผลไม้แปรรูป จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ นางสาวบีต้องใช้ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด มาคำนวณ
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. ) อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 4. ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด เป็นวิธีที่สำคัญและจำเป็น ที่ผู้ลงทุนทุกคน ต้องประเมินก่อนเริ่มโครงการที่จะลงทุน
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. ) อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 5. ความเสี่ยงด้านใด สามารถวัดได้ โดยใช้แบบจำลอง VaR (Value at Risk)
ก. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ข. ความเสี่ยงด้านตลาด
ค. ความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน
ง. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวถึงประเภทของแหล่งเงินทุนได้ถูกต้อง
ก. แหล่งเงินทุนระยะสั้น กำหนดชำระภายใน 2 ปี
ข. แหล่งเงินทุนระยะปานกลาง กำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ค. แหล่งเงินทุนระยะปานกลาง กำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ง. แหล่งเงินทุนระยะยาว กำหนดชำระเกิน 4 ปี

ข้อที่ 7. นายเอ ตัดสินใจเริ่มประกอบธุรกิจค้าขายเสื้อผ้านำเข้าเป็นครั้งแรก นายเอ จำเป็นต้องใช้หลักวิชาการทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินหรือวิเคราะห์ธุรกิจในด้านใด
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis)
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. การวิเคราะห์ด้านใด มักไม่พบในการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งพบการวิเคราะห์ด้านการเงินเป็นสำคัญ
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis)
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis)

ข้อที่ 9. ข้อใด คือปัจจัยที่ถูกนำมาวิเคราะห์ทางโครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis)
ก. Cash Flow, BCR
ข. NPV, BCR
ค. IRR ,NPV
ง. Cash Flow Projection, NPV

ข้อที่ 10. ข้อใดคือสูตรคำนวณ ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period)
ก. เงินลงทุนเริ่มแรก หาร กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปี
ข. เงินลงทุนเริ่มแรก คูณ กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปี
ค. เงินลงทุนเริ่มแรก หาร กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละเดือน
ง. เงินลงทุนเริ่มแรก คูณ กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละเดือน


แนวข้อสอบ Aptitude Test เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. (7*7) + (8*8) + (9*9) – (10*10) – (11*11) มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
ก. 17
ข. (-17)
ค. 27
ง. (-27)

ข้อที่ 2. ขนมชนิดหนึ่งราคาต้นทุนต่อห่อ 1.50 บาท ขายราคาห่อละ 1.75 บาท อัตราส่วนอย่างต่ำของราคาต้นทุนต่อราคาขายเท่ากับข้อใด
ก. 1.50 : 1.75
ข. 15.0 : 17.5
ค. 150 : 175
ง. 6 : 7

ข้อที่ 3. อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อเงินเดือนของนาย B เท่ากับ 7 : 9 เงินเดือนของนาย A ต้องเพิ่มอีกกี่บาท จึงจะทำให้อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อ เงินเดือนของนาย B เป็น 5 : 6 เมื่อนาย B มีเงินเดือน 18,000 บาท
ก. 100 บาท
ข. 500 บาท
ค. 1,000 บาท
ง. 1,500 บาท

ข้อที่ 4. แอลกอฮอล์ 1 ลิตร มีความเข้มข้น 60 % ต้องเติมน้ำกี่ลิตรจึงจะมีความเข้มข้น 25 %
ก. 1.2 ลิตร
ข. 1.4 ลิตร
ค. 2.2 ลิตร
ง. 2.4 ลิตร

ข้อที่ 5. ลวดเส้นหนึ่งยาว 132 เซนติเมตรนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
ก. 1,025 ตารางเซนติเมตร
ข. 1,089 ตารางเซนติเมตร
ค. 1,760 ตารางเซนติเมตร
ง. 1,849 ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 6. ห้องเรียนกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร ถ้าใช้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ 20 เซนติเมตร ปูเต็มพื้นห้องเรียนจะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น
ก. 269 แผ่น
ข. 1,875 แผ่น
3 9,375 แผ่น
4 7,500 แผ่น

ข้อที่ 7. นายจรัญขายนกราคาตัวละ 30 บาท ขายไก่ราคาตัวละ 40 บาท เมื่อนายจรัญขายขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายจรัญขายนกไปกี่ตัว
ก. นายจรัญขายนกไป 5 ตัว
ข. นายจรัญขายนกไป 10 ตัว
ค. นายจรัญขายนกไป 30 ตัว
ง. นายจรัญขายนกไป40 ตัว

ข้อที่ 8. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก
ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก
ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก
ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ถ้า X.Y.Z มีค่าเท่ากับ 0 แล้วข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด
ก. X > Y < Z
ข. X = 0 และ Y=0 และ Z=0
ค. X = 0 หรือ Y=0 หรือ Z=0
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่10 . แมวเหมียวมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท ซื้อกางเกง x บาท เสื้อยืด y บาท รองเท้า z บาท แล้วได้รับเงินทอน 50 บาท แมวเหมียว ซื้อเสื้อยืดในราคาเท่าไหร่
ก. 950-x-y บาท
ข. 950+x-y บาท
ค. 1,050-x-y บาท
ง. 1,000-x-y บาท


อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ปี 58..


* เฉลยของแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,