ยำรวม แนวข้อสอบกองทัพอากาศ พร้อมเฉลย หลากหลายวิชา แนวข้อสอบ ทอ 57 ไม่เชื่อลอง แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ยำรวม แนวข้อสอบกองทัพอากาศ พร้อมเฉลย หลากหลายวิชา ไม่เชื่อลอง

ยำรวม แนวข้อสอบกองทัพอากาศ พร้อมเฉลย นำเอาแนวข้อสอบที่เกี่ยวกับ แนวข้อสอบกองทัพอากาศพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี2557 และแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี2557 มาฝากกัน หลากหลายวิชาใมากเลยนะคะ สำหรับ แนวข้อสอบ ทอ 57 ชุดนี้ ไม่เชื่อลองดูได้คะ เพราะ แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2557 ชุดนี้ เราจัดมาเพื่อให้เป็นตัวช่วยให้ผู้สมัครสอบทุกท่านจริงๆ คะ
ยำรวม แนวข้อสอบกองทัพอากาศ พร้อมเฉลย หลากหลายวิชา แนวข้อสอบ ทอ 57 ไม่เชื่อลอง แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2557

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี2557

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. I’ve never ………….. anything in my life.
It’s against the law. ……….. , I was afraid to be put in jail.
a. stole, Besides b. stolen, Beside
c. stolen, Besides d. stole, Beside
2. Free food ………….. to the poor on New Year’s Day.
a. is given b. are given
c. is giving d. gave
3. I can’t stop ………….. . There are some excellent jokes in this magazine.
a. to laugh b. laughing
c. is laughing d. laughed
4. Suda took the ………….. egg carefully out of the ………….. water.
a. boiled, boiled b. boiling, boiling
c. boiled, boiling d. boiling, boiled
5. It’s only a ………….. dog that never ………….. anybody.
a. barking, bit b. barking, bites
c. barked, bites d. barked, bit
6. The ………….. trip made me feel very ……………
a. tiring, tired b. tiring, tiring
c. tired, tired d. tired, tiring
7. We advise that you ………….. that fridge, you may get an electric shock.
a. have to touch b. don’t have to touch
c. should touch d. shouldn’t touch
8. The captain ordered the crew ………….. the ship.
a. didn’t abandon b. abandoned
c. to abandon d. not abandon
9. She ………….. the piano when there was a knock at the door.
a. has played b. was playing
c. is playing d. played
10. I ………….. potatoes when the knife slipped and I ………….. myself.
a. was peeling, cut b. am peeling, am cutting
c. am peeling, cut d. peeled, cut
11. What ………….. the students ………….. when the teacher arrived?.
a. did, did b. do, do
c. does, do d. did, do
12. Yes, I burst out ………….. when I ………….. .
a. laugh, saw his book b. to laugh, saw his picture
c. laugh, saw his picture d. laughing, saw his book
13. They ………….. uniforms at school every Monday to Friday.
a. must wear b. wear
c. has to wear d. have to wear
14. Look, the keeper ………….. the lions.
a. feed b. is feeding
c. feeded d. feeds
15. Look at ………….. in the mirror!
a. you b. yours
c. yourself d. your
16. It’s ………….. business if I do.
a. nobody b. nobody’s
c. of nobody d. nobody of
17. Barbie is ………….. doll.
a. prettier b. the prettiest
c. pretty d. as pretty as
18. While I ………….. for the bus I ………….. two masked men running out.
a. waited, saw b. am waiting, see
c. was waiting, saw d. was waiting, see
19. While I ………….. to open the door, someone ……….. my shoulder and I jumped in surprise.
a. tried, touched b. was trying, touched
c. am trying, am touching d. am trying, touch
20. Suda finds it necessary to water her flowers ………….. .
a. two in a week b. two times a week
c. twice a week d. two in one


แนวข้อสอบกองทัพอากาศพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี2557
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องสแกนภาพ (Scanner)
ก. บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ได้
ข. จับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของ อนาล็อกเป็นดิจิตอล
ค. สามารถแสดงวัตถุสามมิติได้
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer)
ก. พ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปที่กระดาษ หยดหมึกจะมีขนาดเล็กมาก
ข. มีหน่วยวัดความเร็วเป็นในการ พิมพ์เป็น PPM ซึ่งช้ากว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์มาก
ค. พิมพ์ได้ทั้งแนวนอนที่เรียกว่า “พอร์ทเทรต” และแนวตั้งที่เรียกว่า “แลนด์สเคป”
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดให้ความหมายของระบบสารสนเทศได้ถูกต้อง ชัดเจนที่สุด
ก. เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ
ข. ชุดขององค์ประกอบที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ
ค. ระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศ ที่ต้องอาศัยฐานข้อมูล
ง. ชุดของกระบวนการ บุคคล และเครื่องมือ ที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
4. เว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาข้อมูลสามารถแบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. แบ่งเป็น 2 ประเภท
ข. แบ่งเป็น 3 ประเภท
ค. แบ่งเป็น 4 ประเภท
ง. แบ่งเป็น 5 ประเภท
5. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับข้อมูล (input unit) ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. แป้นพิมพ์
ข. เครื่องพิมพ์
ค. หน้าจอ
ง. สาย LAN
6. ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ข. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ค. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ง. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
7. ข้อใดมิใช่อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) คอมพิวเตอร์
ก. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)
ข. โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)
ค. หน้าจอ LCD
ง. ฮับ ( Hub)
8. ข้อใดคืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งสำหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ก. ลูกกลมควบคุม (track ball)
ข. แท่งชี้ควบคุม (track point)
ค. แผ่นรองสัมผัส (touch pad)
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดอธิบายคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) ได้ถูกต้อง
ก. ใช้หลักการสร้างจุด ลงบนกระดาษโดยตรง
ข. หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ มีลักษณะเป็นหัวเข็ม (pin)
ค. ความเร็ว ของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์อยู่ระหว่าง 200-300 ตัวอักษรต่อวินาที
ง. ถูกทุกข้อ
10. ในการสื่อสารระดับต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเป็นบิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าช่วงความถี่ คาบเวลา เรียกการสื่อสารในระดับนั้นว่าอะไร
ก. ระดับฟิสิคัล (Physical Layer)
ข. ระดับดาต้าลิงค์ (Data Link Layer)
ค. ระดับเนตเวอร์ค (Network Layer)
ง. ผิดทุกข้อ
11. ข้อใดบอกถึงข้อดีของแต่ละโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง
ก. bus topology : ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข. ring topology : ใช้สายเคเบิ้ลน้อย และถ้าตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะไม่ ส่งผลต่อการทำงานของระบบเครือข่ายนี้
ค. star topology : ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายและไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ
ง. ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดจัดเป็นตัวนำข้อมูล (Media Transmission) ของระบบเครือข่าย
ก. สาย (Twisted Pair Cable)
ข. เม้าส์ (mouse)
ค. คีย์บอร์ด (keybord)
ง. สายไฟ (Wire)
13. คุณสมบัติของสายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ตรงตามข้อใด
ก. เป็นสื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)
ข. มีความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณ 100 MHz ถึง500 MHz
ค. ราคาต่ำกว่าสายบิดเกลียว
ง. ถูกทุกข้อ
14. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multipoint or Multidrop)
ก. ความเร็วของช่องทางการส่งผ่านข้อมูลที่ใช้
ข. ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสถานีส่งและรับข้อมูล
ค. ประสิทธิภาพของเครื่องและซอฟต์แวร์ที่ใช้สื่อสารข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อ
15. ข้อใดเป็นตัวอย่างเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network-WAN)
ก. เคเบิ้ล ข. ไมโครเวฟ
ค. ดาวเทียม ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557 ชั้นสัญญาบัตร เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 57..


เฉลยแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557 ชั้นสัญญาบัตร จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,