จุดเน้น แนวข้อสอบ ทอ 2557 พร้อมเฉลย โจมตี แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2557 ฟรี ยุทธศาสตร์หลัก แนวข้อสอบกองทัพอากาศ สัญญาบัตร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

จุดเน้น แนวข้อสอบ ทอ 2557 พร้อมเฉลย โจมตี ฟรี ยุทธศาสตร์หลัก แนวข้อสอบกองทัพอากาศ สัญญาบัตร

จุดเน้น แนวข้อสอบ ทอ 2557 พร้อมเฉลย ลองเปรียบเทียบให้ท่านดูกันเลย ท่านที่สมัครสอบมักบ่นว่า แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ในแต่ละปีนั้น ยากมากๆ เราเลยขอเป็นสื่อกลาง เน้นเฉพาะประเด็นสำคัญจริงๆ คะ โจมตี แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2557 ฟรี ประเด็นสำคัญ เข้ามาศึกษาได้เลย หวังว่า ยุทธศาสตร์หลัก แนวข้อสอบกองทัพอากาศ สัญญาบัตร หวังว่า จะเป็นตัวช่วยให้ท่านได้นะคะ

จุดเน้น แนวข้อสอบ ทอ 2557 พร้อมเฉลย โจมตี แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 2557 ฟรี ยุทธศาสตร์หลัก แนวข้อสอบกองทัพอากาศ สัญญาบัตร

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี2557
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. The ………….. trip made me feel very ……………
a. tiring, tired b. tiring, tiring
c. tired, tired d. tired, tiring
2. We advise that you ………….. that fridge, you may get an electric shock.
a. have to touch b. don’t have to touch
c. should touch d. shouldn’t touch
3. The captain ordered the crew ………….. the ship.
a. didn’t abandon b. abandoned
c. to abandon d. not abandon
4. I’ve never ………….. anything in my life.
It’s against the law. ……….. , I was afraid to be put in jail.
a. stole, Besides b. stolen, Beside
c. stolen, Besides d. stole, Beside
5. Free food ………….. to the poor on New Year’s Day.
a. is given b. are given
c. is giving d. gave
6. I can’t stop ………….. . There are some excellent jokes in this magazine.
a. to laugh b. laughing
c. is laughing d. laughed
7. Suda took the ………….. egg carefully out of the ………….. water.
a. boiled, boiled b. boiling, boiling
c. boiled, boiling d. boiling, boiled
8. It’s only a ………….. dog that never ………….. anybody.
a. barking, bit b. barking, bites
c. barked, bites d. barked, bit
9. She ………….. the piano when there was a knock at the door.
a. has played b. was playing
c. is playing d. played
10. I ………….. potatoes when the knife slipped and I ………….. myself.
a. was peeling, cut b. am peeling, am cutting
c. am peeling, cut d. peeled, cut
11. What ………….. the students ………….. when the teacher arrived?.
a. did, did b. do, do
c. does, do d. did, do
12. Yes, I burst out ………….. when I ………….. .
a. laugh, saw his book b. to laugh, saw his picture
c. laugh, saw his picture d. laughing, saw his book
13. They ………….. uniforms at school every Monday to Friday.
a. must wear b. wear
c. has to wear d. have to wear
14. Look, the keeper ………….. the lions.
a. feed b. is feeding
c. feeded d. feeds
15. Look at ………….. in the mirror!
a. you b. yours
c. yourself d. your
16. It’s ………….. business if I do.
a. nobody b. nobody’s
c. of nobody d. nobody of
17. Barbie is ………….. doll.
a. prettier b. the prettiest
c. pretty d. as pretty as
18. While I ………….. for the bus I ………….. two masked men running out.
a. waited, saw b. am waiting, see
c. was waiting, saw d. was waiting, see
19. While I ………….. to open the door, someone ……….. my shoulder and I jumped in surprise.
a. tried, touched b. was trying, touched
c. am trying, am touching d. am trying, touch
20. Suda finds it necessary to water her flowers ………….. .
a. two in a week b. two times a week
c. twice a week d. two in one


อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557 ชั้นสัญญาบัตร เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 57..


เฉลยแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557 ชั้นสัญญาบัตร จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,