ต้อนรับวาเลนไทน์ด้วย แนวข้อสอบ ทอ 57 มอบให้ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร ด้วยความรัก แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ต้อนรับวาเลนไทน์ด้วย แนวข้อสอบ ทอ ชั้นสัญญาบัตร 57 มอบให้ ด้วยความรัก

ต้อนรับวาเลนไทน์ด้วย แนวข้อสอบ ทอ 57 เพราะมีหลากหลายวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ เพราะฉะนั้น วันนี้เราเลยจัดเอา แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร เกี่ยวกับ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี2557 ท่านสามารถมอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557 ให้ผู้ที่ท่านหวังดี ด้วยความรัก เพราะ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 57 ฉบับนี้ จะเป็นตัวช่วยในการเข้าสอบ ทอ ปี 57 ได้เป็นอย่างดี รู้อย่างนี้แล้ว มอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ให้คนที่คุณรักนะคะ
ต้อนรับวาเลนไทน์ด้วย แนวข้อสอบ ทอ 57 มอบให้ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร ด้วยความรัก แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี2557
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษา
1. We advise that you ………….. that fridge, you may get an electric shock.
a. have to touch b. don’t have to touch
c. should touch d. shouldn’t touch
2. The captain ordered the crew ………….. the ship.
a. didn’t abandon b. abandoned
c. to abandon d. not abandon
3. She ………….. the piano when there was a knock at the door.
a. has played b. was playing
c. is playing d. played
4. I ………….. potatoes when the knife slipped and I ………….. myself.
a. was peeling, cut b. am peeling, am cutting
c. am peeling, cut d. peeled, cut
5. What ………….. the students ………….. when the teacher arrived?.
a. did, did b. do, do
c. does, do d. did, do
6. Yes, I burst out ………….. when I ………….. .
a. laugh, saw his book b. to laugh, saw his picture
c. laugh, saw his picture d. laughing, saw his book
7. Look at ………….. in the mirror!
a. you b. yours
c. yourself d. your
8. It’s ………….. business if I do.
a. nobody b. nobody’s
c. of nobody d. nobody of
9. Barbie is ………….. doll.
a. prettier b. the prettiest
c. pretty d. as pretty as
10. While I ………….. for the bus I ………….. two masked men running out.
a. waited, saw b. am waiting, see
c. was waiting, saw d. was waiting, see
11. While I ………….. to open the door, someone ……….. my shoulder and I jumped in surprise.
a. tried, touched b. was trying, touched
c. am trying, am touching d. am trying, touch
12. Suda finds it necessary to water her flowers ………….. .
a. two in a week b. two times a week
c. twice a week d. two in one
13. Yes, I also like the ………….. by Gibbs. He’s funny and he’s an excellent artist too.
a. cartoons b. folk tales
c. fictions d. documents
14. If only I ………….. more money now, I could buy a new dress.
a. had b. have
c. have had d. had had
15. The workers wouldn’t have gone on strike if only the manager ………….. more reasonable.
a. were b. had been
c. had d. have had
16. If only you ………….. at home last night, you would have met her.
a. had stayed b. stayed
c. have stayed d. would have stayed
17. They ………….. uniforms at school every Monday to Friday.
a. must wear b. wear
c. has to wear d. have to wear
18. Look, the keeper ………….. the lions.
a. feed b. is feeding
c. feeded d. feeds
19. Free food ………….. to the poor on New Year’s Day.
a. is given b. are given
c. is giving d. gave
20. I can’t stop ………….. . There are some excellent jokes in this magazine.
a. to laugh b. laughing
c. is laughing d. laughed

อ่านและเรียงลำดับบทสนทนาให้ถูกต้อง
1. I prefer cola.
2. Do you prefer cola or orange juice?
3. I prefer orange juice. What about you?
1. a. 2 3 1 b. 1 2 3 c. 3 2 1 d. 3 1 2

1. So do I.
2. Do you like rock and roll?
3. Yes, I do, but I prefer pop.

2. a. 3 2 1 b. 1 2 3 c. 3 1 2 d. 2 3 1

1. They’re ok, but I prefer N’sync.
2. I really like Red Hot Chilli Peppers.
3. What is your favourite group?

3. a. 2 1 3 b. 1 2 3 c. 3 2 1 d. 3 1 2
1. Boring? I think it’s great.
2. Do you? I think it’s boring.
3. I like classical music a lot.
4. a. 2 1 3 b. 1 2 3
c. 3 1 2 d. 3 2 1

1. Yes, I have.
2. When did you go?
3. Have you ever been to a live concert?
4. I went last year.
5. a. 3 1 2 4 b. 1 2 3 4 c. 2 1 3 4 d. 3 2 1 4

1. Have you ever been to a live concert?
2. What about you?
3. No, I haven’t.
4. Just once.

6. a. 2 3 1 b. 1 2 3
c. 3 1 2 d. 1 3 2 4
1. Take this twice a day. You shouldn’t go to school for a couple of days.
2. I’ve got a sore throat and a cough.
3. Let me have a look and say “Arr”.
4. What’s the matter?

1. They ………….. in Bangkok ………….. they were young.
a. have lived, since b. have lived, for
c. lived, since d. live, since

2. She ………….. in this school ………….. two years.
a. studied, since b. studies, since
c. has studied, for d. have studied, for

3. If he ………….. I ………….. him the truth.
a. is coming, will tell b. comes, will tell
c. came, told d. come, will tell

4. Do you visit your grandparents every month?
a. No, we don’t. b. No, you don’t.
c. Yes, I do. d. Yes, you do.

5. What size are you?
a. I’m 43. b. I’m 40.
c. 43, I think. d. I love 43.

6. Are you doing your homework, Judy?
Yes, ………….. .
a. I can b. I do
c. I am d. I can’t

7. How many brothers and sisters have you got?
I have got ………….. .
a. one brother and one sister b. nothing
c. a car d. a house

8. Are you ………….. in music and sports?
Yes, I am.
a. interests b. interested
c. interesting d. interest

9. What do you like doing?
I like ………….. .
a. play computer games b. played computer games
c. playing basketball d. plays computer games

10. ………….. opening the door, please?
No, I don’t.
a. Can you b. Do you like
c. Will you d. Do you mind

อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557 ชั้นสัญญาบัตร เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 57..


เฉลยแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557 ชั้นสัญญาบัตร จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ


Tags: , , , , , , , , , ,