ถ้าพลาด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 บอกเลยจบ 3 in 1 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ตัวเทพ แนวข้อสอบ ทอ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ถ้าพลาด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 บอกเลยจบ 3 in 1 ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ตัวเทพ แนวข้อสอบ ทอ 2558

บอกได้เลยว่า ถ้าพลาด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 ชุดนี้ไป บอกเลยจบคะ เพราะท่านต้องเสียเวลาอ่านหนังสืออีกเป็นกองๆ เลย รวมไว้แบบ 3 in 1 เลยคะ สำหรับ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร โดยวันนี้นำเอา ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ มาฝาก เพราะตอนนี้ยอดคอมเมนต์พุ่งแรงแซงทุกแนงข้อสอบอื่นๆ เลยหละคะ จัดเอาตัวเทพออกมาเลยดีกว่า เพราะ แนวข้อสอบ ทอ 2558 ชุดนี้ รวบรวมไว้เฉพาะออกสอบเท่านั้น


ถ้าพลาด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 บอกเลยจบ 3 in 1 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ตัวเทพ แนวข้อสอบ ทอ 2558

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ปัจจัยสําคัญที่เป็นที่มาของการกําหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ คือ ?
ก. ผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. ผลประโยชน์ของประชาชน
ค. ผลประโยชน์ของรัฐบาล
ง. ผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 2. ข้อใดคือผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กําหนดไว้เป็นเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์นี้ ?
ก. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ
ข. การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ
ค. ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 21 กําหนดให้กองทัพอากาศ มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศป้องกันราชอาณาจักร
ข. กองทัพอากาศมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเฉพาะของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ?
ก. ด้านการข่าว
ข. ด้านยุทธการและการฝึก
ค. ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์
ง. ด้านการศึกษา

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์และเป้าหมายกําลังทางอากาศ ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. การตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. การตอบสนองวัตถุประสงค์แห่งชาติ
ค. การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
ง. บทบาทที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดของกองทัพอากาศ ?
ก. การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. การป้องกันประเทศ รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
ค. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศสู่การเป็นผู้นํา/องค์การนํา ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. เป็นหลักด้านกําลังทางอากาศของประเทศ ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีขนาดกะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ข. เป็นสถาบันแห่งองค์ความรู้ของกําลังทางอากาศที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค. เป็นสถาบันที่มุงพัฒนากำลังรบให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. การพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศอยู่บนพื้นฐานของ………….?
ก. วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ
ข. พันธกิจของกองทัพอากาศ
ค. กรอบภารกิจของกองทัพอากาศ
ง. จุดมุ่งหมายของกองทัพอากาศ

ข้อที่ 9. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 แบ่งออกเป็นกี่ประเด็นยุทธศาสตร์ ?
ก. 3 ยุทธศาสตร์
ข. 4 ยุทธศาสตร์
ค. 5 ยุทธศาสตร์
ง. 6 ยุทธศาสตร์

ข้อที่ 10. “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” คือ ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าประสงค์
ง. จุดมุ่งหมาย


อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 58..


* เฉลยของแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights