เทคนิคพิชิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เข้าใจง่าย แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พนักงานการเงินและบัญชี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เทคนิคพิชิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เข้าใจง่าย พนักงานการเงินและบัญชี

เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่กำลังแรงมากๆ จึงทำให้ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 58 พนักงานการเงินและบัญชี เกาะกระแส แรงกันไปตามๆ กัน โดยนำเอา แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มาฝากกันคะ เข้าใจง่าย ท่านสามารถทำ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ได้ หลังจากมีข่าว กปภ เปิดสอบ 2558 ออกมา วันนี้เรามี เคล็ดลับดีๆ มาบอกต่อ เทคนิคพิชิต แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 พนักงานการเงินและบัญชี สุดฮิต เลย
เทคนิคพิชิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เข้าใจง่าย แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พนักงานการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 20 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ข. ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค. ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 23 ข้อใดคืออำนาจของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ก. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง
ข. ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
ค. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของ กปภ. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 30 ในการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา ให้ กปภ. มีอำนาจกำหนดบริเวณที่ดินที่เดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์โดยมีความกว้างจากท่อน้ำด้านละไม่เกินกี่เมตร
ก. ด้านละไม่เกิน 2.5 เมตร
ข. ด้านละไม่เกิน 3 เมตร
ค. ด้านละไม่เกิน 3.5 เมตร
ง. ด้านละไม่เกิน 4 เมตร

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ ชื่อย่อของ “การประปาส่วนภูมิภาค” ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
ก. ก.ป.ภ.
ข. กปภ.
ค. ก.ป.น.
ง. กปน.

ข้อที่ 5. ข้อใดคืออำนาจกระทำกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. สำรวจ วางแผน และพัฒนาแหล่งน้ำดิบ ตลอดจนจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ
ข. สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา
ค. กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา อัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์ และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาและค่าตอบแทนดังกล่าว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ข้อใดคือทุนของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ เมื่อได้หักหนี้สินออกแล้ว
ข. เงินที่ได้รับการจัดสรรให้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
ค. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 12 “คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค” มีประธานกรรมการ คือ
ก. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข. อธิบดีกรมอนามัย
ค. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 12 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคต้องดำรงตำแหน่งใดใน “คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค”
ก. ประธานกรรมการ
ข. กรรมการ
ค. เลขานุการคณะกรรมการ
ง. อธิบดี

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 14 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค
ข. มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ค. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3ปี
ข. อยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปี
ค. อยู่ในตำแหน่งคราวละ5ปี
ง. อยู่ในตำแหน่งคราวละ6ปี


อ่าน แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558


* เฉลยของแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights