ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป[วิชาภาษาอังกฤษ] (พร้อมเฉลย )
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดฟรี!! แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ตำแหน่งนักบัญชี วิศวกร ช่างโยธา นักบริหารงานทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ แนวข้อสอบ กปภ. ปี 2556

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556

ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆอาทิ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งต่างๆที่เปิดสอบทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค รวมไปถึง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ในวันนี้ทางทีมงานได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค มาอัพเดทให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูคะ โดยหากเพื่อนต้องการแนวข้อสอบตัวไหน เพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างของประกาศนี้คะ….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522

ข้อที่ 1. ข้อใดคือ ชื่อย่อของ “การประปาส่วนภูมิภาค” ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
ก. ก.ป.ภ.
ข. กปภ.
ค. ก.ป.น.
ง. กปน.

ข้อที่ 2. ข้อใดคืออำนาจกระทำกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. สำรวจ วางแผน และพัฒนาแหล่งน้ำดิบ ตลอดจนจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ
ข. สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา
ค. กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา อัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์ และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาและค่าตอบแทนดังกล่าว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ข้อใดคือทุนของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ เมื่อได้หักหนี้สินออกแล้ว
ข. เงินที่ได้รับการจัดสรรให้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
ค. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 12 “คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค” มีประธานกรรมการ คือ
ก. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข. อธิบดีกรมอนามัย
ค. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 12 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคต้องดำรงตำแหน่งใดใน “คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค”
ก. ประธานกรรมการ
ข. กรรมการ
ค. เลขานุการคณะกรรมการ
ง. อธิบดี

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 14 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค
ข. มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ค. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3ปี
ข. อยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปี
ค. อยู่ในตำแหน่งคราวละ5ปี
ง. อยู่ในตำแหน่งคราวละ6ปี

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 20 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ข. ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค. ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 23 ข้อใดคืออำนาจของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ก. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง
ข. ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
ค. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของ กปภ. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 30 ในการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา ให้ กปภ. มีอำนาจกำหนดบริเวณที่ดินที่เดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์โดยมีความกว้างจากท่อน้ำด้านละไม่เกินกี่เมตร
ก. ด้านละไม่เกิน 2.5 เมตร
ข. ด้านละไม่เกิน 3 เมตร
ค. ด้านละไม่เกิน 3.5 เมตร
ง. ด้านละไม่เกิน 4 เมตร

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

1. โรงกรองน้ำแห่งแรกในสยาม เปิดใช้วันแรกในปีพุทธศักราชใด
ก. พ.ศ. 2457
ข. พ.ศ. 2459
ค. พ.ศ. 2464
ง. พ.ศ. 2465

2. ข้อมูลในข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับประปาในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย
ก. ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โคกกระเทียม
ข. การประปาพิบูลสงคราม
ค. พ.ศ.2496
ง. ถูกทุกข้อ

3. การปรับรูปแบบการดำเนินกิจการประปาของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบ รัฐวิสาหกิจ เกิดขึ้นเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2519
ข. พ.ศ. 2521
ค. พ.ศ. 2523
ง. พ.ศ. 2525

4. จังหวัดใด เป็นจังหวัดที่กรมโยธาธิการกู้เงินจากธนาคารออมสินมาดำเนินการสร้างการประปา ในปี 2497
ก. ร้อยเอ็ด
ข. มหาสารคาม
ค. ภูเก็ต
ง. เชียงใหม่

5. ข้อใดคือ ภารกิจ และหน้าที่ของ การประปาส่วนภูมิภาค
ก. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
ข. ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศ
ค. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักขององค์กรการประปาส่วนภูมิภาคที่ถูกต้องที่สุด
ก. ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่บริษัทเอกชน
ข. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
ค. สำรวจ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา
ง. ถูกทุกข้อ

7. กษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีพระองค์ใดที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มการประปาในประเทศไทย ด้วยการให้กรมสุขาภิบาลเป็นผู้รับสนองพระราชดำริ
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

8. ฉายา เวนิสตะวันออก ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีที่มาจากสิ่งใด
ก. ความสวยงามของบ้านเมือง
ข. ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายจำนวนมาก
ค. ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้น้ำบ่อ น้ำจากร่องสวน
ง. ถูกทุกข้อ

9. อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของไทย เกิดจากการทำทำนบกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดใด
ก. ชัยนาท
ข. สิงห์บุรี
ค. อ่างทอง
ง. อุทัยธานี

10. ในสมัยแรกของการประปา การประปาใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใด
ก. ติดตั้งเครื่องยนต์ทำไฟใช้เอง
ข. โรงไฟฟ้าสามเสน
ค. โรงเบียร์บุญรอด
ง. ถูกทุกข้อ

ด่วน !! มี E-Book แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาคสำหรับการสอบ ในปี 2556

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาที่จำหน่ายประกอบด้วย
ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ สังคมปัจจุบัน (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านทหาร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (พร้อมเฉลย )
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
-ประวัติการประปาส่วนภูมิภาคและภารกิจ

ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

– ตำแหน่งนักบัญชี นิติกร วิศวกร (โยธา) เศรษฐกร นักวิเคราะห์ระบบงาน วิศวกร (คอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ซอร์ฟแวร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เครือข่าย) นักบริหารงานทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบ และ นักบริหารงานทั่วไป

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

หรือโทร 087-403-3762

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , ,