มาแรงมาก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชี แซงทุกอย่าง แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558 ฟรี ตามกระแส แนวข้อสอบ กฟภ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาแรงมาก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชี 58 แซงทุกอย่าง ฟรี ตามกระแส

มาแรงมากๆ สำหรับ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชี เพราะจากหลายร้อยคอมเมนต์ที่ถามกันเข้ามา เรียกได้ว่า แซงทุกอย่าง จริงๆ คะ สำหรับ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558 ฟรี ชุดนี้ จะพลาดได้ อย่างไรคะ ตามกระแส แนวข้อสอบ กฟภ 58 กันหน่อยดีกว่า วันนี้เลยขอนำเอา ตัวอย่างแนวข้อสอบ Aptitude Test กับ ตัวอย่างแนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา และ ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบ กฟภ ปี 2558

 

Screen Shot 2558-10-28 at 5.29.16 PM

มาแรงมาก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชี แซงทุกอย่าง แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558 ฟรี ตามกระแส แนวข้อสอบ กฟภ 58

แนวข้อสอบ Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. พืชใบเลี้ยงคู่ : รากแก้ว พืชใบเลี้ยงคู่ : ……………
ก. มะม่วง ตะเคียน ขนุน มังคุด ลำไย มะนาว ฝรั่ง
ข. อ้อย ข้าว หญ้าคา ไผ่ มะม่วง ตะเคียน มะนาว ฝรั่ง
ค. ตะไคร้ ข้าวโพด ไผ่ มะม่วง ตะเคียน ขนุน มังคุด ลำไย
ง. อ้อย ข้าว หญ้าคา ตะไคร้ ข้าวโพด ไผ่

ข้อที่ 2. เมล็ดกลม : ถั่วลันเตา ……………. : ไข่ไก่
ก. สีเขียว
ข. ไก่ตัวเมีย
ค. วงรี
ง. อาหาร

ข้อที่ 3. เต่า : กิ้งก่า ………………. : งู
ก. จิ้งจก ตุ๊กแก ปลาตีน
ข. จระเข้ ตะพาบ จิ้งจก ตุ๊กแก
ค. ตะพาบ จิ้งเหลน ปลาตีน จิ
ง. จระเข้ ตะพาบ กบ

ข้อที่ 4. (7*7) + (8*8) + (9*9) – (10*10) – (11*11) มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
ก. 17
ข. (-17)
ค. 27
ง. (-27)

ข้อที่ 5. นายจรัญขายนกราคาตัวละ 30 บาท ขายไก่ราคาตัวละ 40 บาท เมื่อนายจรัญขายขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายจรัญขายนกไปกี่ตัว
ก. นายจรัญขายนกไป 5 ตัว
ข. นายจรัญขายนกไป 10 ตัว
ค. นายจรัญขายนกไป 30 ตัว
ง. นายจรัญขายนกไป40 ตัว

ข้อที่ 6. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก
ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก
ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก
ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ถ้า X.Y.Z มีค่าเท่ากับ 0 แล้วข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด
ก. X > Y < Z
ข. X = 0 และ Y=0 และ Z=0
ค. X = 0 หรือ Y=0 หรือ Z=0
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. แมวเหมียวมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท ซื้อกางเกง x บาท เสื้อยืด y บาท รองเท้า z บาท แล้วได้รับเงินทอน 50 บาท แมวเหมียว ซื้อเสื้อยืดในราคาเท่าไหร่
ก. 950-x-y บาท
ข. 950+x-y บาท
ค. 1,050-x-y บาท
ง. 1,000-x-y บาท

 

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ข้อที่ 2. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 “บริการดี มีคณุธรรม” จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ข้อที่ 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้ ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมี ทั้งหมดกี่ประการ ?
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ

ข้อที่ 4. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อที่ 2 ตรงกับข้อใด ?
ก. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้นําและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ข. ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ
ค. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายโดยยึดมั่นผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นสําคัญ
ง. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 5. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. มีทั้งหมด 2 ข้อ
ข. มีทั้งหมด 3 ข้อ
ค. มีทั้งหมด 4 ข้อ
ง. มีทั้งหมด 5 ข้อ

ข้อที่ 6. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคณุภาพ ชีวิตและมุ่งพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SmartGrid) จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

 

 

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558-2559 เพิ่มเติม >>>>>

เด็ด! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 58-59


* เฉลยของแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558-2559 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , ,