อย่าคิดว่า แนวข้อสอบ ธกส call center 2557-2558 ง่าย ถ้าพลาด แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย ไป เสียดาย แนวข้อสอบธกส ฟรี สุดๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อย่าคิดว่า แนวข้อสอบ ธกส call center 2557-2558 ง่าย ถ้าพลาด พร้อมเฉลย ไป เสียดาย สุดๆ

เตือนก่อนเลยคะ หากผู้สมัครสอบ ธกส ท่านใดคิดว่า อย่าคิดว่า แนวข้อสอบ ธกส call center 2557-2558 ง่าย บอกเลยว่าผิด ไม่เชื่อลองมาทำ ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง Call Center สำหรับสอบ ธกส ปี2557-2558 ที่เรานำมาฝากกันดูก่อนสิคะ ถ้าพลาด แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย ชุดนี้ไป เสียดายบอกเลย มาเลยคะ มาพิสจน์ความสามารถในการทำ แนวข้อสอบธกส ฟรี กัน

อย่าคิดว่า แนวข้อสอบ ธกส call center 2557-2558 ง่าย ถ้าพลาด แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย ไป เสียดาย แนวข้อสอบธกส ฟรี สุดๆ

ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ในทศวรรษใด ของ ธ.ก.ส. ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท
ก. ทศวรรษที่ 3 ข. ทศวรรษที่ 4
ค. ทศวรรษที่ 5 ง. ทศวรรษที่ 6
2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ ของ ธ.ก.ส.
ก. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ข. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์
ค. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของแม่บ้าน
ง. ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการ
3. ข้อใดไม่ใช่หลักการและแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ
ก. เป็นกลไกของภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยแก่ภาคการเกษตรและชนบท โดยมีการบริหารจัดการและระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ค. เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ง. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ภาคการเกษตรและชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้าง องค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
4. ข้อใดให้ความหมายวิสัยทัศน์ (Vision) ของ ธ.ก.ส. ได้ชัดเจนที่สุด
ก. นายหนึ่งเล่าว่า ธ.ก.ส. มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. นายสองบอกแม่ว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
ค. นายสามเขียนในสมุดว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
5. ข้อใดคือพันธกิจ (Mission) ของ ธ.ก.ส. เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ
ก. พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข. บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ค. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดจับคู่ ค่านิยมองค์กร (Core Value) ของ ธ.ก.ส. ตาม SPARK ได้ถูกต้อง
ก. ความยั่งยืน : S ข. ความยั่งยืน : P
ค. การมีส่วนร่วม : P ง. การมีส่วนร่วม : S
7. ข้อใดสามารถเรียงลำดับแผนผังองค์กร ธ.ก.ส. ได้ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการธนาคาร > คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง > คณะกรรมการตรวจสอบ
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง > คณะกรรมการธนาคาร > คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
ค. คณะกรรมการธนาคาร > คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา > ฝ่ายบริหารกลาง
ง. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา > ฝ่ายบริหารกลาง > คณะกรรมการตรวจสอบ
8. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีบัญชี 2555-2559 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
ก. พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า
ข. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ค. จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับพนักงานและลูกค้าที่สำคัญ
9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2509 ข. พ.ศ. 2510
ค. พ.ศ. 2511 ง. พ.ศ. 2512
10. ในช่วงปรับบทบาท สู่ธนาคารพัฒนาชนบท ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้อง
ก. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) : พัฒนาการให้สินเชื่อและบริการครบวงจร
ข. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) : มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ
ค. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2530-2539) : ช่วยเหลือเกษตรกรชั้นเล็กและยากจน-จัดตั้งสถาบันเกษตรกร
ง. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2530-2539) : มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ


แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง Call Center สำหรับสอบ ธกส ปี2557-2558
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในขณะสนทนากับลูกค้า หากเจอลูกค้าที่ชอบโวยวาย ควรจะทำอย่างไร
ก. ผม/ดิฉันขออภัยเป็นอย่างสูงที่ท่านรู้สึกเช่นนั้นครับ/ค่ะ
ข. ผม/ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือท่านครับ/ค่ะ
ค. สิ่งที่ผม/ดิฉันสามารถดำเนินการได้ในตอนนี้คือ….
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
ข้อที่ 2. ในกรณีที่พนักงาน call center ต้องให้บริการลูกค้าที่แจ้งปัญหาที่เป็นความผิดพลาดของบริษัทหากไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด พนักงาน call center ควรดำเนินการต่อไปอย่างไร
ก. โอนสายไปยังหัวหน้าทีม (Supervisor) ที่ดูแลอยู่อย่างเร็วที่สุด
ข. แจ้งลูกค้าเพื่อจบบทสนทนา
ค. บอกให้ลูกค้ารอสาย แล้วถามคนรอบข้าง
ง. บอกลูกค้าว่าไม่รู้
ข้อที่ 3. ความรู้ในข้อใดคือสิ่งที่ที่เจ้าหน้าที่ Call Center ที่ดีควรมี
ก. ความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
ข. การใช้ระบบ และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการบริการลูกค้า
ค. ทักษะการให้บริการด้านต่างๆ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 4. ในงาน call center “knowledge-base” คือ
ก. การค้นหาข้อมูลในการตอบคำถาม
ข. การบันทึกการให้บริการเข้าสู่ระบบ
ค. การรับสาย-กดพักสาย
ง. วามคุ้นเคยก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง
ข้อที่ 5. ข้อใดคือทักษะการให้บริการ ที่เจ้าหน้าที่ Call Center ควรมี
ก. ทักษะการพูด-การฟัง
ข. ทักษะการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า
ค. ทักษะการใช้คำพูดที่เหมาะสมในการบริการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ Communication ได้ชัดเจนที่สุด
ก. กระบวนการสื่อสารชนิดหนึ่ง
ข. การถ่ายทอดสาร จากบุคคลหนึ่ง (ผู้ส่งสาร ) ไปยังบุคคลหนึ่ง ( ผู้รับสาร )
ค. การรับโทรศัพท์
ง. การอธิบายสิ่งต่างๆ
ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความสำเร็จในการถ่ายทอดข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร
ข. ความสำเร็จในการถ่ายทอดสารจากบุคคลหนึ่ง (ผู้ส่งสาร ) ไปยังบุคคลหนึ่ง ( ผู้รับสาร )
ค. ความสำเร็จในการสื่อข้อความที่ต้องการสื่อ ทั้งด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่นไปยังบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เห็นพ้องต้องตรงกัน
ง. ความสำเร็จในการส่งต่อข้อมูลให้ลูกค้า
ข้อที่ 8. พนักงาน Call Center ที่มีประสิทธิภาพต้องมีคุณลักษณะตามข้อใด
ก. มีน้ำเสียงสุภาพ นุ่มนวล และพูดชัดเจน
ข. มีความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค. ใส่ใจเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 9. สิ่งใดที่ไม่ควรกระทำขณะสนทนากับลูกค้า
ก. พูดน้อยฟังมาก
ข. พูดสอดแทรกกลางคัน
ค. ไม่คัดค้านความคิดเห็นบางอย่างของลูกค้าซึ่งหน้า
ง. พยายามอย่าให้ลูกค้าจับเอาประเด็นที่พูดไปปนกับอีกประเด็น
ข้อที่ 10. ในขณะสนทนากับลูกค้า หากเจอลูกค้าที่พูดหยาบคาย ควรจะทำอย่างไร
ก. ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่แจ้งเรื่องเหล่านี้ให้เราได้รับทราบถึงปัญหานี้ครับ/ค่ะท่าน
ข. เพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ผม/ดิฉันขอแนะนำให้ท่าน (แจ้งแนวทางในการแก้ปัญหา)… ครับ/ค่ะ
ค. ผม/ดิฉันเข้าใจเป็นอย่างดีว่าท่านรู้สึกเช่นใดครับ/ค่ะท่าน
ง. ผม/ดิฉันเข้าใจในปัญหาของท่านเป็นอย่างดีครับ/ค่ะท่าน แต่ตอนนี้ขอความกรุณาให้ท่านใช้ภาษาที่สุภาพกว่านี้ เพื่อดำเนินการสนทนาต่อไป ครับ/ค่ะ

อ่านแนวข้อสอบแนวข้อสอบธกส call center  สำหรับสอบ 2557 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. Call Center 2557


*** หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบ  2557 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,