((Load Free!!)) แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556-2557 แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ทุกวิชาที่ออกสอบ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556-2557 ทุกวิชาที่ออกสอบ

ถ้าท่านยังจำ แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปีที่แล้วได้ ท่านจะทราบว่า แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบสัสดี นั้น ยากและแจกคะแนนแบบสุดๆ เพราะฉะนั้นปี 2557 นี้ เรานำ แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556-2557 มาฝาก Load Free!! กันไปเลย ทุกวิชาที่ออกสอบ เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ แบบนี้ จะได้ไม่พลาดอย่างปีที่แล้วอีกยังไงหละคะ สู้ๆ คะ เราเป็นกำลังใจให้

((Load Free!!)) แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556-2557 แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ทุกวิชาที่ออกสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบสัสดี 2557
1.  การใส่แรเงา เพื่อประโยชน์
ก.  ปรับขนาดตาราง        ข.  ปรับความสูงตาราง
ค.  ปรับให้ตารางมีความชัดเจนกว่าเดิม    ง.  ปรับให้มีเงา
2.  ลักษณะเด่นของโปรแกรมเอ็กเซล คือ
ก.  พิมพ์รายงาน        ข.  ทำตาราง
ค.  การคำนวณ            ง.  การวาดภาพ
3.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเอ็กเซล
ก.  เพื่องานด้านการคำนวณ        ข.  เพื่องานด้านตกแต่งเอกสาร
ค.  เพื่องานด้านพิมพ์รายงาน        ง.  เพื่องานด้านฐานข้อมูล
4.  Work Book หมายความถึง
ก.  เอกสารทั้งหมดของหน้าต่าง        ข.  เอกสารแต่ละหน้าของหน้าต่าง
ค.  เอกสารเฉพาะหน้าที่กำลังทำงานอยู่    ง.  เอกสารหน้าแรกของหน้าต่าง
5.  งานด้านฐานข้อมูล คืออะไร
ก.  การพิมพ์ขอมูลจำนวนมาก        ข.  การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
ค.  การทำทะเบียนจำนวนนักเรียน    ง.  การจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน
6.  การปิดโปรแกรม ใช้เมนูคำสั่ง
ก.  แฟ้ม            ข.  ปิดแฟ้มข้อมูล
ค.  ปิดโปรแกรม        ง.  บันทึก
7.  บรรทัด (Row) คืออะไร
ก.  แถวที่เรียงลงมาข้างล่าง        ข.  แถวที่เรียงไปทางขวามือ
ค.  แถวที่เราจะทำงานด้วย        ง.  ทุกแถวของหน้าต่างเอ็กเซล
8.  โดยปกติเราจะทำงานอยู่กับสมุดงานที่เท่าไร
ก.  1            ข.  2
ค.  3            ง.  4
9.  การเคลื่อนที่โดยเลื่อนขึ้นไปทีละหน้า ใช้คำสั่ง
ก.  Ctrl + Home            ข.  Ctrl + Down
ค.  PgUp            ง.  PgDown
10.  การเปลี่ยนชื่อ Work Book ใช้คำสั่งใด
ก.  Save            ข.  New
ค.  Open            ง.  Close
11.  เมื่อต้องการเปิดสมุดงานใหม่ ใช้คำสั่งใด
ก.  File/Save            ข.  File/Open
ค.  File/Close            ง.  File/New
12.  การตั้งชื่อข้อมูล ให้พิมพ์ที่ช่อง
ก.  Name            ข.  Close
ค.  Open            ง.  Save
13.  ขั้นตอนแรกของการพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ของโปรแกรมเอ็กเซล คืออะไร
ก.  กดเมาส์ปุ่มขวาก่อน            ข.  กดเมาส์ที่เซลล์ที่จะพิมพ์แล้วลาก
ค.  กด Enter ก่อนพิมพ์            ง.  คลิกที่เซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล
14.  คำสั่งแรกที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อชีต คืออะไร
ก.  คลิกที่ปุ่ม Tab            ข.  คลิกเมาส์ปุ่มขวา
ค.  คลิกที่ปุ่ม Delete            ง.  คลิกที่ปุ่ม Rename
15.  การใส่ชีตเพิ่ม ต้องใช้คำสั่งใด
ก.  Insert            ข.  Delete
ค.  Rename            ง.  PgDown


Tags: , , , , , , , , , , , ,