ชุดนี้ดีที่สุด!! แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด 2556 อย่าพลาด แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด เด็ดขาด พร้อมเฉลยนะคะ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ชุดนี้ดีที่สุด!! แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด 2556 อย่าพลาด เด็ดขาด พร้อมเฉลยนะคะ

ชุดนี้ดีที่สุด!! แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด 2556 จากบรรดาที่เลือกสรรมา ถือได้ว่า แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด สำหรับสอบปี 2556 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ที่นำมาฝากใน แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด อย่าพลาด เด็ดขาด ทิ้งท้ายไว้พร้อมเฉลยนะคะ ถ้าพลาด แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด ไป เสียดายแย่เลย สู้ๆ นะคะ เราเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครสอบทุกท่านคะ โอกาสดีแบบนี้ ไม่ได้มีบ่อยๆ นะคะ

ชุดนี้ดีที่สุด!! แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด 2556 อย่าพลาด แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด เด็ดขาด พร้อมเฉลยนะคะ

แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด สำหรับสอบปี 2556
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดให้ความหมายของ “ก.อ.” ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข. คณะกรรมธิการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ค. ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ง. ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัตินี้
2. ตามมาตราที่ 6 ให้………………….รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. คณะกรรมการอัยการ
ข. อัยการสูงสุด
ค. ผู้ตรวจการอัยการ
ง. อธิบดีอัยการ
3. ตามมาตราที่ 11 ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลต่าง ๆ นอกจาก………….ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.อ. กำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ศาลทหาร
ค. ศาลฎีกา
ง. ศาลปกครอง
4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุด
ก. ดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของนักการเมือง และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักการเมือง
ข. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ค. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไป รวมไปถึงชาวต่างชาติ
ง. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายธุรการ
5. หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสำนักงานอัยการสูงสุด
ก. กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (DSI)
ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ง. องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ
6. ข้อใคคืออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ก. ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่ง บัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
ข. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล
ค. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
ง. ถูกทุกข้อ
7. ตามมาตราที่ 13 ในพื้นที่………………ให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำอยู่ในราชการส่วนกลางเป็นพนักงานอัยการ ประจำศาลชั้นต้นทุกศาล
ก. จังหวัดเชียงใหม่
ข. จังหวัดสงขลา
ค. จังหวัดภูเก็ต
ง. กรุงเทพมหานคร
8. ตามมาตราที่ 15 พนักงานอัยการผู้อื่นมีอำนาจดำเนินคดีได้เฉพาะศาลแห่งท้องที่ที่พนักงานอัยการผู้นั้นรับราชการประจำ เว้นแต่
ก. เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำในท้องที่ หนึ่งไปช่วยราชการในอีกท้องที่หนึ่งชั่วคราว
ข. เมื่ออธิบดีอัยการภาคมีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำในภาคมี อำนาจดำเนินคดีในศาลทุกศาลภายในภาค ให้พนักงานอัยการผู้นั้นมีอำนาจดำเนินคดีในศาลทุกศาลภายในภาคนั้นได้
ค. เมื่อคดีที่พนักงานอัยการได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดมีอำนาจดำเนินคดีในชั้น อุทธรณ์หรือชั้นฎีกาได้
ง. ถูกทุกข้อ
9. ในภาคหนึ่ง ๆ ให้มีสำนักงานอัยการภาคโดยมีพนักงานอัยการคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเรียกว่า……………..??
ก. อธิบดีอัยการภาค
ข. อัยการสูงสุดภาค
ค. ผู้ตรวจการอัยการภาค
ง. อธิบดีอัยการ
10. จากข้อที่ 9 ตามตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดอยู่ในมาตราที่เท่าไหร่
ก. มาตราที่ 9
ข. มาตราที่ 10
ค. มาตราที่ 11
ง. มาตราที่ 12


แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการฝ่ายอัยการ” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ข้าราชการซึ่งรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด
ข. ข้าราชการซึ่งรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานอัยการสูงสุด
ค. ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
ง. ข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด
2. ตามมาตราที่ 6 ข้าราชการฝ่ายอัยการ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ข. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ค. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ง. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
3. คณะกรรมการอัยการ มีชื่อย่อคือ??
ก. ค.ก.
ข. ก.อ.
ค. ก.พ.
ง. ค.ก.อ.
4. ตามมาตราที่ 18 ประธานคณะกรรมการอัยการ คือ??
ก. อัยการสูงสุด
ข. รองอัยการสูงสุด
ค. ข้าราชการอัยการชั้น ๖ ขึ้นไป
ง. นายกรัฐมนตรี
5. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ
ก. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ค. ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดระบบ การแก้ไข และการรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ง. ถูกทุกข้อ
6. ตามมาตราที่ 32 ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มีทั้งหมดกี่ชั้น
ก. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 5 ชั้น
ข. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 6 ชั้น
ค. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 7 ชั้น
ง. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 8 ชั้น
7. อัยการประจำกอง และอัยการจังหวัดผู้ช่วย จัดเป็นข้าราชการอัยการชั้นที่เท่าไหร่
ก. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 1
ข. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 2
ค. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 3
ง. ข้าราชการอัยการชั้นที่ 4
8. ข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีขึ้นไป หากประสงค์จะดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสในปีงบประมาณใด ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออัยการสูงสุดไม่น้อยกว่า……………………..??
ก. สามสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
ข. หกสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
ค. เก้าสิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
ง. ร้อยยี่สิบวันก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น
9. ผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ต้องมีคุณวุฒิและได้ประกอบวิชาชีพตามข้อใด
ก. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ข. สอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.อ. รับรอง
ค. สอบไล่ได้ปริญญาตรีหรือที่ ก.อ. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ ก.อ. กำหนด
ง. ถูกทุกข้อ
10. ตามลักษณะ 4 วินัย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ มาตราที่ 62 กล่าวถึง??
ก. ข้าราชการอัยการต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ข้าราชการอัยการจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้
ค. ข้าราชการอัยการต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
ง. ข้าราชการอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายแก่ราชการ และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม


อ่านแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด สำหรับสอบ 2556 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดทุกต..


*** หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , ,