ค้นเจอแล้ว!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2558 รวมข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 อัพเดทใหม่ล่าสุด
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ค้นเจอแล้ว!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2558 รวมข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 อัพเดทใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2558 อัพเดทใหม่ล่าสุดกับตัวอย่างแนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 มีเนื้อหาของแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 จากสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558…

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. อีไอซีประเมินค่าเงินบาทในปี 2558 ว่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจาก ?
ก. ภาวะเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ ตามแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯในช่วงครึ่งหลังของปี
ข. การดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ค. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะเติบโตในระดับเท่าไหร่ ?
ก. ในระดับ 2-2.5%
ข. ในระดับ 3-3.5%
ค. ในระดับ 4-4.5%
ง. ในระดับ 5-5.5%

ข้อที่ 3. จากรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 จะเป็นอย่างไร ?
ก. จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5
ข. จะขยายตัวร้อยละ 4.5 – 5.5
ค. จะขยายตัวร้อยละ 6.5 – 7.5
ง. จะขยายตัวร้อยละ 8.5 – 9.5

ข้อที่ 4. จากข้อที่ 3 การขยายตัวจะมีปัจจัยสนับสนุนจากอะไร ?
ก. การส่งออกที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ข. การปรับตัวดีขึ้นของการท่องเที่ยวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเงื่อนไขภายในประเทศรวมทั้งผลของการดําเนินนโยบาย
ค. การลงทุนเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมไปแล้วในปี 2557
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. จากรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั้งหมดกี่ราย ?
ก. 20 ราย
ข. 30 ราย
ค. 40 ราย
ง. 50 ราย

ข้อที่ 6. จากข้อที่ 5 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 คือจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข. จังหวัดเชียงราย
ค. จังหวัดเชียงใหม่
ง. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อที่ 7. กีฬาซีเกมส์ (South-East Asian Games) จัดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 8. กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) จะถูกจัดในประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 9. กำหนดเริ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ถูกเลื่อนจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ข. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016
ค. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017
ง. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9ข้อใดคือเหตุผลในการเลื่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ?
ก. มีปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงและกฎระเบียบเกี่ยวกับวีซ่าและการผ่านแดน
ข. มีปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนระหว่างกัน
ค. มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรการที่จะรับมือกับการลักลอบขนยาเสพติด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. กรมขนส่งทางบกได้บรรลุข้อตกลงธุรกิจเดินรถข้ามประเทศรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับประเทศใด ?
ก. ประเทศพม่า
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศมาเลเซีย
ง. ประเทศกัมพูชา

ข้อที่ 13. ข้อใดคือผลกระทบเชิงลบของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. ต้นทุนในการผลิตของไทยต่ำลง สามารถนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต ได้ในราคาที่ถูกลง
ค. เป็นการสร้างเสริมโอกาสการลงทุนเมื่อประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีมากยิ่งขึ้น
ง. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ๆ

ข้อที่ 14. ข้อใดคือผลกระทบเชิงบวกของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ค. ตลาดสินค้าในประเทศ (Domestic Market) ยังไม่มีการป้องกัน
ง. เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2558 >>>
แนวข้อสอบพื้นฐานความรู้ทั่วไป คลิก!!
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คลิก!!
แนวข้อสอบพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ คลิก!!
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ คลิก!!
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 คลิก!!
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,