((จัดมา!! แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด ภาค ข)) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2557 ข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด ภาค ข 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((จัดมา!! แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด ภาค ข)) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2557 ข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด ภาค ข 57

แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด ภาค ข

แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด ภาค ข

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำหรับการสอบกับสํานักงานอัยการสูงสุด ในปี 2556-2557 ที่ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆ ดังนี้แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และแนวข้อสอบในรายชาอื่นๆที่ออกสอบ……

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ชุดที่ 2)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 378 การมัดจำนั้นหากไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นให้ทำตามข้อใด
ก. ไม่ให้ส่งคืน หรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อชำระหนี้
ข. ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น
ค. ไม่ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้
ง. การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบ

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 462 การส่งมอบนั้นจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้สุดแต่ว่าเป็นผลให้ทรัพย์สินนั้นไปอยู่ในเงื้อมมือของ………….
ก. ผู้ซื้อ
ข. ผู้ขาย
ค. ผู้เช่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ในการซื้อขายสังหาริมทรัพย์นั้นหากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่ได้สัญญาไว้ ผู้ซื้อต้องทำอย่างไร
ก. ผู้ซื้อจะปัดเสียไม่รับเอาเลยก็ได้ แต่ถ้าผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้ ผู้ซื้อก็ต้องใช้ราคาตามส่วน
ข. ผู้ซื้อจะรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้แต่เพียงตามสัญญาและนอกกว่านั้นปัดเสียก็ได้
ค. ผู้ซื้อจะรับเอาทรัพย์สินไว้แต่ตามสัญญา และนอกกว่านั้นปัดเสียก็ได้
ง. ผู้ซื้อจะรับเอาทรัพย์สินไว้แต่ตามสัญญา และนอกกว่านั้นปัดเสียก็ได้ หรือจะปัดเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 229 ได้กล่าวถึงอะไร???
ก. การรับช่วงสิทธิ
ข. หนี้เงิน
ค. การเรียกเอาค่าเสียหาย
ง. การชำระหนี้

ข้อที่ 5. สิทธิ์ในข้อใดมีกำหนดอายุความห้าปี
ก. ดอกเบี้ยค้างชำระ
ข. เงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ
ค. ค่าเช่าทรัพย์สินค้างชำระ เว้นแต่ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๖)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 137 “ทรัพย์” หมายความว่า???
ก. เงิน
ข. ทอง
ค. อสังหาริมทรัพย์
ง. วัตถุมีรูปร่าง

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 111 มูลนิธิต้องมีข้อบังคับ และต้องมีคณะกรรมการของมูลนิธิประกอบด้วยบุคคลอย่างกี่คน เพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิ
ก. อย่างน้อย 2 คน
ข. อย่างน้อย 3 คน
ค. อย่างน้อย 4 คน
ง. อย่างน้อย 5 คน

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามมาตรา ๘๘ รัฐสภาประกอบไปด้วย
ก. สภาผู้แทนราษฎร
ข. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ค.สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ สภาพัฒนาการเมือง
ง. สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาพัฒนาการเมือง และ สภาวุฒิสภา

ข้อที่ 2. ตามมาตรา ๙๓ สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีทั้งหมดอย่างละกี่คน
ก. มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง200 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 50คน
ข. มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง330 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 60คน
ค. มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 80คน
ง. มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง450 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 90คน

ข้อที่ 3. เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงต้องมีการกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน
ก. ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 15วันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
ข. ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 25วันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
ค. ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 35วันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
ง. ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 45วันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง

ข้อที่ 4. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปีปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ก. มีกำหนดคราวละ 3ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ข. มีกำหนดคราวละ 4ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ค. มีกำหนดคราวละ 5ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ง. มีกำหนดคราวละ 6ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

ข้อที่ 5. ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดอายุของตำแหน่งเมื่อใด
ก. จนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา
ข. จนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรใหม่
ค. ก่อนวาระตามมาตรา 124วรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณี
ง. ดำรงตำแหน่งอื่นๆ

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้โดยผู้ใด
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ค. สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ง. คณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้อที่ 7. การการตราพระราชบัญญัติภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้โดย??
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน
ค. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓
ง. ประธานสภา

ข้อที่ 8. ตามมาตรา ๑๔๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๘ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตราใด
ก. ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
ข. ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๐
ค. ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๖๓
ง. ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๖๐

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ ๑๕๘ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปต้องใช้เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนเท่าไหร่
ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
ค. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ ๑๖๓ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่คน จึงจะมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กำหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้
ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
ข. ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน
ค. ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
ง. ไม่น้อยกว่าสี่หมื่นคน

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งต่างๆเพิ่มเติม >>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 1 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 2 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 3 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 4 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 5 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 6 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,