จัดเต็มชุดใหญ่!!! แนวข้อสอบกองทัพไทย (พร้อมเฉลย) ชั้นประทวน สัญญาบัตร 2558 แนวข้อสอบกองทัพไทยสัญญาบัตร ปี 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

จัดเต็มชุดใหญ่!!! แนวข้อสอบกองทัพไทย (พร้อมเฉลย) ชั้นประทวน สัญญาบัตร 2558 แนวข้อสอบกองทัพไทยสัญญาบัตร ปี 58

แนวข้อสอบกองทัพไทยสัญญาบัตร ปี 58

แนวข้อสอบกองทัพไทยสัญญาบัตร ปี 58

เตรียมสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน ประจำปี พ.ศ. 2558 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทยความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย และ ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน…..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบันคือ ?
ก. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ข. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ค. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
ง. พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนแรก ?
ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ข. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ค. จอมพล ถนอม กิตติขจร
ง. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์

ข้อที่ 3. ในปัจจุบันกองบัญชาการทหารสูงสุดจึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน ?
ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน
ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน
ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองทัพไทย ?
ก. กองทัพไทยเป็นกองทัพชั้นนำในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียน
ข. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
ค. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นนาในอาเซียน
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 5. จากค่านิยมองค์การ : RTARF ของกองทัพไทยข้อใดมีความหมายตรงกับความจงรักภักดี และการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ?
ก. Respect
ข. Teamwork
ค. Responsibility
ง. Altruism

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. ปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. อำนวยการการปฏิบัติการรว่มของทุกเหล่าทัพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ค. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 7. แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลักทั้งหมดกี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน

ข้อที่ 8. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็น…………….ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าหมาย
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 9. ประชาชนในพื้นที่ที่กองทัพรับผิดชอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็น……………ของประเด็นยุทธศาสตร์การผนึกกำลังป้องกันประเทศ ?
ก. ตัวชี้วัด
ข. เป้าประสงค์
ค. จุดมุ่งหมาย
ง. เป้าหมาย

ข้อที่ 10. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development) เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชนในอาเซียน จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก. จระเข้ เจียระนัย จันทน์กะพ้อ
ข. จัดสรร สร้างสรรค์ เสกสรร
ค. จักรวรรดิ โจษจัน จตุสดมภ์
ง. เจตจำนง เจตนารม จินตนาการ

ข้อที่ 2. ข้อใดใช้สรรพนามได้เหมาะสมที่สุด
ก. นายกรัฐมนตรีออกตรวจพื้นที่
ข. นายกรัฐมนตรีเขากำลังให้การช่วยเหลือประชาชน
ค. นายกรัฐมนตรีเขาไม่อยู่ไปราชการ
ง. นายกรัฐมนตรีท่านกำลังประชุม

ข้อที่ 3. “เมื่อเกิดบาดแผล ควรล้างบาดแผลนั้นด้วยน้ำสะอาดก่อนหลังจากนั้นจึงใช้แอลกอฮอล์เช็ดล้างอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วปิดด้วยปลาสเตอร์ปิดแผลลีกครั้งหนึ่ง”
ข้อความข้างต้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
ก. สั่งสอน
ข. ตักเตือน
ค. แนะนำ
ง. อธิบาย

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่ภาษาที่ใช้พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์
ก. เอือมภราดรแพ้อีกจนได้
ข. ใต้ปะทะดุเดือดโจรตาย ๔ คน
ค. กู้ซากเรือมรณะคนขับโทษหนัก
ง. นายประทีป จันทมณี หนุ่มไทยโชคดี ที่สร้างตำนานรักสึนามิ

ข้อที่ 5. ข้อใดใช้ภาษาได้อย่างสุภาพ เหมาะสมกับบุคคลมากที่สุด
ก. วันนี้คุณแม่จะให้หนูทำอะไร
ข. คุณแม่มีอะไรให้หนูทำหรือเปล่า
ค. คุณแม่คะ มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะ
ง. คุณแม่มีอะไรให้หนูช่วยก็บอกมาเลย

ข้อที่ 6. ข้อใดใช้เครื่องหมายปรัศนี ( ? ) ไม่ถูกต้อง
ก. คุณจะไปไหน ?
ข. เธอจะเรียนวิชาอะไร ?
ค. ใครจะมาเรียกก็ได้ ?
ง. เขาบอกว่าอย่างไร ?

ข้อที่ 7. ข้อใดอ่านเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง
ก. ผืนแผ่นดิน /ถิ่นนี้ /ที่พำนัก
ข. เราแสนรัก /และแสน/จะแหนหวง
ค. แผ่นดินไทย / ไทยต้อง /ครองทั้งปวง
ง. ชีพไม่ล่วง /ใครอย่า / ล้ำมาย่ำยี

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ออกเสียง คำควบกล้ำทุกคำ
ก. คลุกคลี ครอบครอง คลุมเคลือ
ข. ปริญญา นิทรา ปราชัย
ค. ปลดเปลื้อง ปลาต ผลีผลาม
ง. ผลิตผล แพร่หลาย พรักพร้อม

ข้อที่ 9. ข้อใดมีคำสะกดผิด
ก. วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ข. กฎหมู่อย่ามาทำลายกฎหมาย
ค. นางงามจักรวาลสวมสังวาลย์
ง. การบีบบังคับคนอื่นให้ทำตามตนเองเป็นสังคมเผด็จการ

ข้อที่ 10. ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด
ก. เธอชอบนินทาเพื่อนพ้องทุกวี่ทุกวัน จึงถูกโดดเดี่ยวไปเรียบร้อยแล้ว
ข. เขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปทุกหนทุกแห่งเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ค. เบญจวรรณ ขู่เข็ญที่เนาว์ทำตัวไม่ได้เรื่องได้ราว
ง. เขาส่งเสียงเอะอะโวยวายจนเพื่อนฝูงไม่มีสมาธิในการทำงานแล้ว

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพไทย ในรายวิชาอื่นๆต่อ >>>
แนวข้อสอบกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 5 คลิก!!!

Tags: , , , , , , , ,