จัดเต็ม!!! แนวข้อสอบตำแหน่งธุรการ ชุดรวมแนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งธุรการ พร้อมเฉลย ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

จัดเต็ม!!! แนวข้อสอบตำแหน่งธุรการ ชุดรวมแนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งธุรการ พร้อมเฉลย ปี 2558

แนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งธุรการ

แนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งธุรการ

กลับมาเพิ่มเติมในชุดที่ 2 สำหรับแนวข้อสอบตำแหน่งธุรการ ชุดรวมแนวข้อสอบกรมชลประทาน โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบที่ได้นำมาอัพเดทในวันนี้ มัเนื้อหาของแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ [ชุดที่ 2] มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี และ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทานแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งธุรการ กับกรมชลประทาน ประจำปี 2558…..

แนวข้อสอบกรมชลประทาน เฉพาะตำแหน่งธุรการ [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ข้อที่ 1. การจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่กี่ล้านบาทขึ้นไป หากยังมิได้เริ่มต้นเสนอราคา แม้มีการประกาศเชิญชวนไปแล้วแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบนี้
ก. 50 ล้านบาท
ข. 100 ล้านบาท
ค. 300 ล้านบาท
ง. 500 ล้านบาท

ข้อที่ 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีหน้าที่รักษาการตามระเบียบนี้
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงพาณิชย์

ข้อที่ 3. เมื่อสิ้นสุดเวลาตามที่กำหนด มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ ให้คณะกรรมการประกวดราคาขยายเวลาออกไปได้กี่นาที
ก. 3 นาที                                                               ข. 5 นาที
ค. 7 นาที                                                               ง. 10 นาที

ข้อที่ 4. นายเอ เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก นายเอจะต้องอุทธรณ์ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 3 วัน                                                                 ข. 5 วัน
ค. 7 วัน                                                                 ง. 10 วัน

ข้อที่ 5. คณะกรรมการประกวดราคาจะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน ลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 3 วัน                                                                 ข. 5 วัน
ค. 7 วัน                                                                 ง. 10 วัน

ข้อที่ 6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ คณะกรรมการ (กวพ.อ.)
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง : รองประธานกรรมการ
ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : รองประธานกรรมการ
ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง : กรรมการ
ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง : เลขานุการ

ข้อที่ 7. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่เท่าใด เป็นต้นไป
ก. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
ข. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
ง. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี

ข้อที่ 8. การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง จัดเป็น วิธีการทดสอบการปฏิบัติตามระบบในข้อใด
ก. การทดสอบรายการบัญชี
ข. การปฏิบัติงานซ้ำ
ค. การสอบถามและการสังเกตการณ์
ง. การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสำคัญ

ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของการตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสำคัญ (Substantive Test) ได้ชัดเจนที่สุด
ก. การตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการที่ปรากฏในงบการเงิน
ข. การทดสอบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
ค. การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ง. เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ประเมินได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า การควบคุมภายในที่องค์กรกำหนดขึ้นนั้น ได้มีการปฏิบัติตามระบบบัญชีและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและมี ประสิทธิภาพ

ข้อที่ 10. หลักฐานในการสอบบัญชีหมายถึง??
ก. สมุดบันทึกที่ ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น จากการหาข้อมูล
ข. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น จากการหาข้อมูล
ค. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการที่ตรวจสอบนั้นไม่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและ เชื่อถือได้เพียงใด
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 11. มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามปกติมักถูกกำหนดโดยหน่วยงานใด
ก. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ข. สำนักงานนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ค. สมาคมมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISAS)
ง. สำนักงานมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISES)

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการปฏิบัติของการทำบัญชี
ก. การรวบรวม (Collecting)
ข. การบันทึก (Recording)
ค. การจำแนก (Classifying)
ง. การจัดการ (dispensation)

ข้อที่ 13. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ ??
ก. งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
ข. การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา
ค. การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. การกำหนดวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของผู้ใด ??
ก. ประธานการประชุม
ข. เลขานุการ
ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 15. ระบบการจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วยส่วนสำคัญหลักๆ กี่ส่วน ?
ก. สองส่วน
ข. สามส่วน
ค. สี่ส่วน
ง. ห้าส่วน

ข้อที่ 16. ข้อใดไม่จัดเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ?
ก. รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
ข. ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
ค. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
ง. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ข้อที่ 17. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท จัดเป็น ?
ก. ค่าวัสดุ
ข. ค่าพัสดุ
ค. ค่าสาธารณูปโภค
ง. ค่าครุภัณฑ์

ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทานแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559
ข้อที่ 18. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคงคือ………..ของกรมชลประทาน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์
ง. เป้าประสงค์

ข้อที่ 19. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาองค์กรของกรมชลประทาน ?
ก. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
ข. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค. มีผลการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน
ง. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ข้อที่ 20. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมชลประทาน ?
ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล
ข. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ
ค. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ
ง. สนันสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

ข้อที่ 21. ประเทศไทยมีความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรเฉลี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรต่อปี ?
ก. ประมาน106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข. ประมาน45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร
ค. ประมาน 61,116 ล้านลูกบาศก์เมตร
ง. ประมาน 52,450 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,