จัดไป!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 ชุดรวมข้อสอบความรู้ทั่วไปในปี 2558 รวมข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันในปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

จัดไป!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 ชุดรวมข้อสอบความรู้ทั่วไปในปี 2558 รวมข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันในปี 2558

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558

วันนี้กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 621 อัตรา โดยตัวอย่างแนวข้อสอบมีเนื้อหาของรวมข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันในปี 2557-2558 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558….

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. จากรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 จะเป็นอย่างไร ?
ก. จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5
ข. จะขยายตัวร้อยละ 4.5 – 5.5
ค. จะขยายตัวร้อยละ 6.5 – 7.5
ง. จะขยายตัวร้อยละ 8.5 – 9.5

ข้อที่ 2. จากรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั้งหมดกี่ราย ?
ก. 20 ราย
ข. 30 ราย
ค. 40 ราย
ง. 50 ราย

ข้อที่ 3. กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) จะถูกจัดในประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 4. กีฬาซีเกมส์ (South-East Asian Games) จัดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 5. กำหนดเริ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ถูกเลื่อนจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ข. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016
ค. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017
ง. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018

ข้อที่ 6. กรมขนส่งทางบกได้บรรลุข้อตกลงธุรกิจเดินรถข้ามประเทศรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับประเทศใด ?
ก. ประเทศพม่า
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศมาเลเซีย
ง. ประเทศกัมพูชา

ข้อที่ 7. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือผลกระทบเชิงบวกของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ค. ตลาดสินค้าในประเทศ (Domestic Market) ยังไม่มีการป้องกัน
ง. เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก

ข้อที่ 9. ใครคือบุคคลแรกที่นำไฟฟ้าเข้ามาใช้งานในประเทศไทย
ก. เจ้าหมื่นไวยวรนารถ (เจิม แสง-ชูโต)
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 10. ระบบไฟฟ้ากำลังที่ใช้ในประเทศไทยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่กี่ Hz
ก. ความถี่ 25 Hz
ข. ความถี่ 50 Hz
ค. ความถี่ 100 Hz
ง. ความถี่ 150 Hz

ข้อที่ 11. ข้อใดให้ความหมายของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E85) ได้ชัดเจนที่สุด
ก. น้ำมัดีเซลสูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดา อีก 20%
ข. เมทิลแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ( denatured ethanol) สูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดาอีก 20%
ค. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผสมเอทานอลแปลงสภาพ ( denatured ethanol) สูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดา
ง. น้ำมันไบโอดีเซลแปลงสภาพ ( denatured ethanol) สูงถึง 85% กับ เบนซินธรรมดาอีก 20%

ข้อที่ 12. กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy of Thailand) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใด
ก. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ
ข. นำเข้าและส่งออกสินค้าภายในประเทศไทย
ค. ควมคุมและดูและ อุตสาหกรรมในประเทศไทย
ง. ส่งเสริม ควบคุม และดูและ กิจการที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหรรมที่ใช้พลังงานภายในประเทศไทย

ข้อที่ 13. ในการคำนวนเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย ข้อใดให้ความหมายของค่า Ft (Float time) ได้ดีที่สุด
ก. การลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้
ข. สัดส่วนระหว่างไฟฟ้ากับเวลาที่ใช้
ค. เวลาที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหารด้วยต้นทุน
ง. สัดส่วนระหว่างเวลาที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหารด้วยต้นทุน

ข้อที่ 14. ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง
ก. 2 ส่วน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน และ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าค่า Ft
ข. 3 ส่วน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าค่า Ft และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค. 4 ส่วน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าค่า Ft ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ vat 7 %
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 15. วิกฤตการณ์ Subprime lending ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ หมายถึง
ก. สินเชื่อที่ปล่อยให้แก่ลูกหนี้คุณภาพต่ำที่ไม่สามารถกู้ยืมผ่านตลาดสินเชื่อปกติได้เพราะมีประวัติการกู้ยืมไม่ดีพอ
ข. สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงเพราะมีโอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนสูง
ค. สินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำเพราะมีโอกาสที่ลูกหนี้มีความสามารถที่จะชำระหนี้คืนสูงมาก
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2558 >>>
แนวข้อสอบพื้นฐานความรู้ทั่วไป คลิก!!
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คลิก!!
แนวข้อสอบพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ คลิก!!
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ คลิก!!
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 คลิก!!
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,