ชัวร์!! แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมเฉลย ปี (2558) ข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 58




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ชัวร์!! แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมเฉลย ปี (2558) ข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 58

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เพิ่มเติมตัวอย่าง แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในปี 2558 ที่จะนำมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กับกรมอุทยานแห่งชาติ ในปี 2558 คะ…..

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการพลเรือน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ได้ชัดเจนที่สุด
ก. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
ข. ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ค. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน และพนักงานบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” มีประธานคือ
ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 12 ก.พ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า…………….
ก. ก.พ.ร.
ข. ก.พ.ร. วิสามัญ
ค. อ.ก.พ.
ง. อ.ก.พ. วิสามัญ

ข้อที่ 4. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” มี………………..เป็นผู้บังคับบัญชา
ก. เลขาธิการ ก.พ.ร
ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. รองนายกรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงาน
ข. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาคแรงงานเอกชน
ค. พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ง. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับจัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับภาคแรงงานเอกชน

ข้อที่ 6. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีประธานคือ
ก. กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. รองประธานศาลฎีกา
ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด
ง. เลขาธิการ ก.พ.

ข้อที่ 7. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 115
ข. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 124
ค. พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 129
ง. ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 8. ในการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คำนึงถึงระบบคุณธรรมตามข้อใด
ก. การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง
ข. การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปตามการวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา
ค. การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไป ตามการวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา
ง. การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

ข้อที่ 9. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท
ก. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 2 ประเภท
ข. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 3 ประเภท
ค. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท
ง. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 5 ประเภท

ข้อที่ 10. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม จัดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทใด
ก. ตำแหน่งประเภทบริหาร
ข. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ค. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ง. ตำแหน่งประเภททั่วไป

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนแรกคือ??
ก. นายนิพนธ์ โชติบาล
ข. ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี
ค. นายธัญญา ประยูรสิทธ
ง. นายสมชัย เพียรสถาพร

ข้อที่ 2. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ข. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
ค. ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน
ง. ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
ง. ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์หลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ค. องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด
ง. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากเอกชน

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์จากแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ข. เตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
ค. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในเขตเมืองหลวง
ง. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ข้อที่ 6. เมื่อนึกถึงตัวบุคคลที่เป็นตำนาน เป็นผู้ที่รักป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายและใจเราจะนึกถึง “สืบ นาคะเสถียร” ซึ่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดของของกรมป่าไม้
ก. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาใหญ่
ข. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูกระดึง
ค. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งแสลงหลวง
ง. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการให้ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าในการจัดการภัยพิบัติ ไฟป่า น้ำป่า ดินถล่ม และ สึนามิ
ก. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และวิจัยความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติ
ข. ให้ข้อมูลประชาชนล่วงหน้าอย่างทันท่วงที
ค. กำหนดระบบตรวจจับ และส่งสัญญาณเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ง. สร้างเครือข่ายทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

ข้อที่ 8. จากรูปภาพสัญลักษณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชพระหัตถ์ขวาของรุกขเทวดา ถือแว่นแก้วหมายถึงอะไร
ก. หมายถึงป่าไม้ที่มีคุณค่าเทียบเท่าแก้ว
ข. หมายถึงการดูแลรักษาป่าไม้
ค. หมายถึงโลกที่มีป่าไม้ เปรียบดั่งแว่นแก้ว ที่สุกใสตลอดเวลา
ง. หมายถึงการสอดส่องดูแล พิทักษ์ป่า

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ข. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
ค. สำนักสนองงานพระราชดำริ
ง. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 40

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. http://www.dnp.go.th
ข. http://www.mwa.co.th
ค. http://www.rayongpwa.com
ง. http://www.mea.or.th

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช 67 อัตรา ปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights