ชุดใหญ่! แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58 ชุดรวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ ของกรมชลประทาน ชุดที่ 1
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ชุดใหญ่! แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58 ชุดรวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ ของกรมชลประทาน ชุดที่ 1

แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58

แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58

รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน [ชุดที่ 1] มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 และ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทานวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ ของกรมชลประทาน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งต่างๆ ในปี 2558….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน [ชุดที่ 1]

ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นส่วนราชการกรมชลประทาน
ก. สำนักงานเลขานุการ
ข. กองการเงินและบัญชี
ค. กองแผนงานและพัสดุ
ง. ศูนย์สารสนเทศเครื่องจักกล

ข้อที่ 2. กฎข้อที่ 1 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ตรงตามข้อใด
ก. อำนาจหน้าที่ส่วนราชการของกรมชลประทาน
ข. การแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทาน
ค. ภารกิจของกรมชลประทาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ตามกฎกระทรวงนี้
ก. ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำ เพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับการไม่ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน
ค. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ง. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ผู้ว่าการหรือนายยกรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมชลประทาน

ข้อที่ 4. สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ จัดเป็นส่วนราชการกรมชลประทาน มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. กำหนดนโยบายและแผนงานการดำเนินการทางวิชาการด้านอุทกวิทยา และการจัดการน้ำของกรม
ข. กำหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการด้านอุทกวิทยา เพื่อเป็นแนวทางการใช้งาน
ค. ดำเนินการสำรวจสถิติข้อมูลอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอนคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติและในเขตโครงการชลประทาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลอง เพื่อพัฒนารูปแบบอาคารชลประทานแก้ไขปัญหาวัชพืช ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในวิชาการด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และการเกษตรจัดเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรมชลประทาน
ก. สำนักวิจัยและพัฒนา
ข. สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
ค. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ง. สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485
ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “การชลประทาน” ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค
ข. ทางน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา ๕ ว่าเป็นทางน้ำชลประทาน
ค. เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน
ง. สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ำเพื่อทด กัก กั้น หรือระบายน้ำ ณ ที่อื่นอันมิใช่ที่มาแห่งน้ำซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิดได้

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 8 อัตราค่าชลประทานสำหรับการใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละเท่าไหร่
ก. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสิบห้าสตางค์
ข. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสามสิบสตางค์
ค. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสี่สิบสตางค์
ง. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 8 อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน หรือจากผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละกี่บาทต่อปี
ก. ไร่ละ 5 บาทต่อปี
ข. ไร่ละ 10 บาทต่อปี
ค. ไร่ละ 15 บาทต่อปี
ง. ไร่ละ 500 บาทต่อปี

ข้อที่ 9. นายเอ ไม่ได้ชำระค่าบำรุงทางน้ำชลประทานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายเอ ต้องระวางโทษปรับเป็นจำนวนกี่เท่าของอัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทานที่พึงชำระ
ก. 1 เท่า ข. 2 เท่า
ค. 3 เท่า ง. 4 เท่า

ข้อที่ 10. ข้อใดคือโทษ ของผู้ที่ทำให้ประตูน้ำที่ใช้ในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือขัดข้องแก่การใช้สิ่งที่กล่าวนั้น
ก. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี
ข. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี
ค. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ง. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

ข้อที่ 11. บัญชีใด ใช้เกี่ยวกับอัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้เรือ แพ ผ่านประตูน้ำ ประตูระบาย หรือผ่านบริเวณทำนบ หรือประตูระบายโดยทางสาลี่
ก. บัญชี ก. ข. บัญชี ข.
ค. บัญชี ค. ง. บัญชี ง.

ข้อที่ 12. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้อง
ก. บัญชี ก. : เก็บจากผู้ใช้เรือ แพ
ข. บัญชี ข. : เก็บจาก ผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์
ค. บัญชี ค. : อัตราค่าธรรมเนียม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. กรณีที่นาย บี ใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน ซึ่งเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดการเสียหายแก่ผู้อื่น นายบี จะได้รับโทษตามข้อใด
ก. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน
ข. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสองเดือน
ค. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสองเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
ง. มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559
ข้อที่ 14. ข้อใดคือเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการให้บริการของกรมชลประทาน ?
ก. ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ข. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
ค. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ง. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาองค์กรของกรมชลประทาน ?
ก. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
ข. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค. มีผลการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน
ง. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ข้อที่ 16. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมชลประทาน ?
ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล
ข. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ
ค. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ
ง. สนันสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

ข้อที่ 17. ประเทศไทยมีความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรเฉลี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรต่อปี ?
ก. ประมาน106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข. ประมาน45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร
ค. ประมาน 61,116 ล้านลูกบาศก์เมตร
ง. ประมาน 52,450 ล้านลูกบาศก์เมตร

ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
ข้อที่ 18. กรมชลประทาน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ?
ก. Royal Irrigation Department
ข. Waterworks Authority Act
ค. Electricity Generating Authority of Thailand
ง. The Metropolitan Electricity Authority

ข้อที่ 19. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน ?
ก. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ข. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานน้ำ
ค. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวน้ำ
ง. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

ข้อที่ 20. ในปัจจุบันกรมชลประทาน สังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. กระทรวงคมนาคม

ข้อที่ 21. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน ?
ก. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ข. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานน้ำ
ค. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวน้ำ
ง. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,