{{ชุดใหญ่!!}} แนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เตรียมสอบปี 2558 แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58 พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{{ชุดใหญ่!!}} แนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เตรียมสอบปี 2558 แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58 พร้อมเฉลย

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาคู่มือเตรียมสอบในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สำหรับการสอบกรมชลประทาน ในปี 2558 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ได้รวบรวมตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เก่าๆ ตั้งแต่ปี 2554-2557 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกรมชลประทาน ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบไปกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ รวมไปถึงการแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีทางไฟฟ้า…..

แนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เตรียมสอบปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ถ้าต้องการวัดกระแสที่ไหลออกจากตัวต้านทานที่ 3 ในวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 4 ตัวต่ออนุกรมกัน แอมมิเตอร์จะต้องต่อวัดอย่างไร
ก. ระหว่างตัวต้านทานที่ 2 และ 3 ข. ระหว่างตัวต้านทานที่ 3 และ 4
ค. ที่ขั้วบวกของแหล่งจ่าย ง. ที่จุดใด ๆ ในวงจร

ข้อที่ 2. เมื่อตัวต้านทาน 3 ตัวต่ออนุกรมกันอยู่แล้วนำตัวต้านทานอีก 2 ตัว มาต่ออนุกรมเพิ่ม ค่าความต้านทานรวมของวงจรจะเป็นอย่างไร
ก. ยังเท่าเดิม ข. เพิ่มขึ้น
ค. ลดลง ง. เพิ่มขึ้น 1/3 เท่า

ข้อที่ 3. ตัวต้านทาน 5 ตัว ต่ออนุกรมกัน มีกระแส 2 แอมแปร์ไหลเข้าไปในตัวต้านทานตัวแรกและกระแสจะไหลเข้า-ออกจากตัวต้านทานที่ 2 จำนวนกี่แอมแปร์
ก. 2 A ข. 1 A
ค. 4 A ง. 0.4 A

ข้อที่ 4. ถ้าเราใส่ถ่านไฟฉาย 4 เซลล์ ๆ ละ 1.5 โวลต์ เข้าไปในกระบอกไฟฉายแต่ใส่ผิดพลาดโดยใส่ขั้วกลับทางไปเซลล์หนึ่ง เป็นผลให้แสงสว่างของไฟฉายเป็นอย่างไร
ก. สว่างมากกว่าเดิม ข. สว่างน้อยลงกว่าเดิม
ค. ไม่สว่างเลย ง. สว่างเท่าเดิม

ข้อที่ 5. ถ้าเราวัดแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานทั้งหมดและแรงดันที่แหล่งจ่ายในวงจรอนุกรมแล้วนำค่าที่วัดได้มาบวกกันตามสภาพขั้วเป็นผลให้ค่าได้มีค่าเท่าใด
ก. แรงดันที่แหล่งจ่าย ข. ผลรวมของแรงดันตกคร่อม
ค. ศูนย์ ง. ผลรวมของแรงดันที่แหล่งจ่ายและแรงดันตกคร่อม

ข้อที่ 6. วงจรอนุกรมมีตัวต้านทานค่าเท่ากัน 5 ตัว เกิดกำลังไฟฟ้ารวมในวงจร 10 วัตต์ ตัวต้านทานแต่ละตัวทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองเท่าใด
ก. 10 W ข. 50 W
ค. 5 W ง. 2 W

ข้อที่ 7. ในวงจรขนานที่ตัวต้านทานทุกตัวจะเป็นไปตามข้อใด
ก. กระแสไหลผ่านเท่ากัน ข. แรงดันตกคร่อมเท่ากัน
ค. กำลังไฟฟ้าเท่ากัน ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ในวงจรขนาน 4 สาขา มีกระแสไหลแต่ละสาขา 10 มิลลิแอมแปร์ ถ้าสาขาใดสาขาหนึ่งเปิดวงจร กระแสที่ไหลแต่ละสาขาในอีก 3 สาขา จะเป็นเท่าใด
ก. 13.33 mA ข. 10 mA
ค. 0 A ง. 30 mA

ข้อที่ 9. ในวงจรขนาน 3 สาขา R1 R2 และ R3 มีกระแสไหลผ่าน 10 mA, 15 mA และ 20 mA ตามลำดับ ถ้าวัดกระแสรวมได้ 35 mA เราสามารถอธิบายได้ว่าอย่างไร
ก. R1 เปิดวงจร ข. R2 เปิดวงจร
ค. R3 เปิดวงจร ง. วงจรยังทำงานได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 10. การแก้ปัญหาโดยวิธีโนดมีวิธีการสำคัญอย่างไร
ก. กำหนดโนดหลัก สมมุติกระแส ที่จุดโนด ใช้สมการโนดตาม KVL แก้ปัญหา
ข. กำหนดโนดหลัก สมมุติกระแส ที่จุดโนด ใช้สมการโนดตาม KCL แก้ปัญหา
ค. กำหนดโนดหลัก สมมุติแรงดัน ใช้สมการโนดตาม KVL แก้ปัญหา
ง. กำหนดโนดหลัก สมมุติแรงดัน ใช้สมการโนดตาม KCL แก้ปัญหา

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights