[ตะลึง!!] แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1” แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ตะลึง!!] แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1” แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556
รวมตัวอย่างแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสำหรับการสอบ การไฟฟ้าส่นภูมิภาค (กฟภ.) มีทั้งตัวอย่างแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา พนักงานบัญชี เป็นต้น โดยวันนี้เราจะมาอัพเดทแนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่งนายช่างโยธา สำหรับการสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กับการไฟฟ้าส่นภูมิภาค (กฟภ.) ปี 2556….. ตะลึง!! แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1” แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556

แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา "รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1" แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556

แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างโยธา 2556

[ตะลึง!!] แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1″ แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556

1. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้รับโบนัสตามที่ผู้ใดกำหนด
ก. นายกรัฐมนตรี
ตะลึง!! แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1”
ข. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ผู้ว่าการ แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556

2. หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรายได้จากการดำเนินงานไม่พอสำหรับรายจ่ายและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก??
ก. ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556
ข. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการคลัง
ค. ได้รับเงินช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี
ตะลึง!! แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1”
ง. ได้รับเงินช่วยเหลือจากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้น ลดขั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน และกำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงาน
ข. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้
ค. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน พนักงานชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข
แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556

4. ข้อใดคือสูตรการหาค่าความสูงของแกนกล้อง
ก. Elev. + BS.
แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556
ข. BS. + FS.
ค. Elev. + FS.
ตะลึง!! แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1”
ง. Elev. + BS. – FS.

5. ข้อใดคือประโยชน์ของ “Optical Plummet” ของกล้อง
ข. Optical Plummet ของกล้องใช้ในการอ่านค่ามุม
แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556
ค. Optical Plummet ของกล้องใช้ในการหาแนวทิศเหนือ
ก. Optical Plummet ของกล้องใช้ในการในการตั้งระดับ
ง. Optical Plummet ของกล้องใช้ในการตั้งกล้องให้ตรงหมุด
คำตอบ ง. Optical Plummet ของกล้องใช้ในการตั้งกล้องให้ตรงหมุด

6.ข้อใดให้ความหมายของคำว่าการทำระดับได้ชัดเจนที่สุด
ก. การทำระดับคือการหาค่าความลาดเอียงของพื้นที่
ข. การทำระดับคือการหาค่าความแตกต่างของพื้นที่
ค. การทำระดับคือการหาขนาดของพื้นที่
ตะลึง!! แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1”
ง. การทำระดับคือการหาค่าข้อมูลความสูงต่ำของพื้นที่
คำตอบ ง. การทำระดับคือการหาค่าข้อมูลความสูงต่ำของพื้นที่

7. ตามกฎหมายในปัจจุบันอาคารที่อยู่อาศัยรวมควรมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่ากี่ตารางเมตร
ก. ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร
แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556
ข. ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร
ง. ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร
ตะลึง!! แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1”
คำตอบ ข. ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร

8.ในการต่อทาบเหล็กเสริมคอนกรีตแบบเหล็กเส้นกลมต้องมีระยะทาบเท่าใด [งอปลาย]
ก. ต้องมีระยะทาบเท่ากับ 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ข. ต้องมีระยะทาบเท่ากับ 20 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ค. ต้องมีระยะทาบเท่ากับ 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ง. ต้องมีระยะทาบเท่ากับ 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

9. ข้อใดคือสูตรในการหามุมฉากในงานปูน นอกจากการใช้ฉากเหล็ก
ข. 3 ต่อ 4 ต่อ 5
แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556
ค. 2 ต่อ 3 ต่อ 4
ก. 4 ต่อ 5 ต่อ 6
ง. 1 ต่อ 2 ต่อ 3
ตะลึง!! แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1”

10. ในการวางแนวในงานก่อสร้างควรจะเปิดด้วยมุมกี่องศา
ก. เปิดด้วยมุมสี่สิบหาองศา
แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556
ข. เปิดด้วยมุมเก้าสิบองศา
ค. เปิดด้วยมุมร้อยแปดสิบองศา
ง. เปิดด้วยมุมสองร้อยเจ็ดสิบองศา
ตะลึง!! แนวข้อสอบ กฟภ ช่างโยธา “รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1”

เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่นได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายช่างโยธา 2556
อ่านแนวข้อสอบต่อคลิก!!!!

รวมแนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานบัญชี ชุดที่ 1…

แนวข้อสอบ กฟภ. Personality Test ชุด 1 …

แนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

Tags: , , , ,