**ตะลุย!@! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ แจกชุดใหญ่พร้อมเฉลย** แนวข้อสอบ ทอ.ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน แจก!!ชุดใหญ่พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

**ตะลุย!@! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ แจกชุดใหญ่พร้อมเฉลย** แนวข้อสอบ ทอ.ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน แจก!!ชุดใหญ่พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศชุดใหญ่ที่จะนำมาแจกวันนี้ มีเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ สำหรับการสอบทั้งนายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่กำลังเปิดรับสมัครสอบในปี 2557 ครอบคลุมทุกเนื้อหาและทุกรายวิชาที่เปิดรับสมัคร อาทิแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศในรายวิชาอื่นๆที่ทุกตำแหน่งต้องรู้คะ…..

แนวข้อสอบกองทัพอากาศพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ข้อใดมิใช่อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) คอมพิวเตอร์
ก. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)
ข. โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)
ค. หน้าจอ LCD
ง. ฮับ ( Hub)

2. ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง
ก. bus topology : ถ้ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากเกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา
ข. ring topology : ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ค. bus topology : ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ง. ring topology : ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวม

3. ข้อใดบอกถึงข้อดีของแต่ละโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง
ก. bus topology : ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข. ring topology : ใช้สายเคเบิ้ลน้อย และถ้าตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะไม่ ส่งผลต่อการทำงานของระบบเครือข่ายนี้
ค. star topology : ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายและไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดบอกถึงสัญญาณข้อมูลชนิดดิจิทัล (Digital Signal) ได้ถูกต้อง
ก. รูปสัญญาณของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปะติดปะต่อ
ข. 14,400 bps หมายถึง มีความเร็วในการส่งข้อมูลจำนวน 14,4001 บิตในระยะเวลา 1 นาที
ค. มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave)
ง. เฮิรตซ์ (Hertz) คือหน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล

5. คุณสมบัติของสายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ตรงตามข้อใด
ก. เป็นสื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)
ข. มีความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณ 100 MHz ถึง500 MHz
ค. ราคาต่ำกว่าสายบิดเกลียว
ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดคือการส่งสัญญาณทางเดียว (One-Way Transmission หรือ Simplex)
ก. การส่งวิทยุกระจายเสียง
ข. โทรศัพท์
ค. วิทยุสนามที่ตำรวจใช้
ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multipoint or Multidrop)
ก. ความเร็วของช่องทางการส่งผ่านข้อมูลที่ใช้
ข. ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสถานีส่งและรับข้อมูล
ค. ประสิทธิภาพของเครื่องและซอฟต์แวร์ที่ใช้สื่อสารข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบกองทัพอากาศวิชาภาษาไทย

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของภาษาไทย
ก. เป็นภาษาตระกูลคำโดด ข. มักเป็นคำพยางค์เดียว
ค. เป็นคำควบกล้ำ ง. มีความหมายสมบูรณ์ในแต่ละคำ

2.ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง
ก. สุ้มเสียง ข. สดใส
ค. คัดเลือก ง. เดือดร้อน

3.ข้อใดเป็นคำซ้ำ
ก. หลานๆ ชอบเล่นเกม ข. ที่ๆ เราจะไปคือทะเล
ค. สิ่งของๆ เรามีมากมาย ง. เธอสวมเสื้อสีดำๆ นาอยู่กลางท้องนา

4.คำประพันธ์ต่อไปนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกใด
“แล้วว่าแก่สินสมุทรสุดที่รัก แม้นนางยักษ์จะมารับจงกลับหลัง
อันตัวพ่อขอตายวายชีวัง กันแสงสั่งลูกยาด้วยอาลัย”
ก. อารมณ์โกรธ ข. อารมณ์เศร้า
ค. อารมณ์รัก ง. อารมณ์เกลียด

5.สำนวนใดมีความหมายตรงกับ “คนเก่าของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง”
ก. ก้นหม้อ ข. ลูกหม้อ
ค. ก้นรั่ว ง. เจ้าถิ่น

6.“เขาต้อง คิดบัญชี กับคนที่มารังแกน้องสาวของเขาแน่ๆ” คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมาย ตรงกับข้อใด
ก. คิดเลข ข. แก้แค้น
ค. ทำบัญชีรับ – จ่าย ง. ปกป้อง

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศต่อคลิก!!!

Tags: , , , , , ,