{{ตัว TOP!}} แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 (นักบริหารงานพัสดุ) รวมข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบปี 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{{ตัว TOP!}} แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 (นักบริหารงานพัสดุ) รวมข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบปี 58

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ เตรียมสอบในปี 2558 วันนี้ทางทีมงานมีตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองนำไปฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549…

แนวข้อสอบตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ การพัสดุ ได้ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด
ก. “การพัสดุ”  หมายความว่า การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา
ข. “การพัสดุ”  หมายความว่า  การแลกเปลี่ยน  การเช่า  การควบคุม  การจำหน่าย
ค. “การพัสดุ”  หมายความว่า วัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ง. “การพัสดุ”  หมายความว่า  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  การจ้าออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 2. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  (กวพ.)
ก. พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนรัฐวิสาหกิจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ค. เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  (กวพ.)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. กรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังข้อใด
ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข. หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม
ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. นายบี เป็นผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน นายบี อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
ก. 3 วัน                                                                 ข. 5 วัน
ค. 7 วัน                                                                 ง. 15 วัน

ข้อที่ 5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ก. ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่    ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
ข. ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว                  ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน      ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้
ค. ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียด หรือ               คุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง  ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ    ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ  หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ข้อที่ 6. การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงใด
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงพาณิชย์
ง. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ คณะกรรมการ (กวพ.อ.)
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง : รองประธานกรรมการ
ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : รองประธานกรรมการ
ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง : กรรมการ
ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง : เลขานุการ

ข้อที่ 8. บุคคลใด มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ
ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ข้อที่ 9. คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา จากข้อใด
ก. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ข. เอกสารต่างๆ
ค. ข้อเสนอด้านเทคนิค (prequalification)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. นายเอ เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก นายเอจะต้องอุทธรณ์ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 3 วัน                                                                 ข. 5 วัน
ค. 7 วัน                                                                 ง. 10 วัน

ข้อที่ 11. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ กระบวนการเสนอราคา
ก. กระทำภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกินกว่า 90 นาที
ข. ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศกำหนดเวลาแน่นอนที่จะใช้ในกระบวนการเสนอราคาให้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา
ค. วันที่กำหนดให้มีการเสนอราคาไม่จำเป็นต้องเป็นวันราชการ
ง. จะต้องเริ่มและสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาราชการ

ข้อที่ 12. การจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่กี่ล้านบาทขึ้นไป หากยังมิได้เริ่มต้นเสนอราคา แม้มีการประกาศเชิญชวนไปแล้วแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบนี้
ก. 50 ล้านบาท
ข. 100 ล้านบาท
ค. 300 ล้านบาท
ง. 500 ล้านบาท

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,