ตามรีเควส!! แนวข้อสอบกรมสรรพากร นักวิชาการสรรพากร รวมข้อสอบนักวิชาการสรรพากร โค้งสุดท้าย!! ก่อนสอบกรมสรรพากร ปี 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ตามรีเควส!! แนวข้อสอบกรมสรรพากร นักวิชาการสรรพากร รวมข้อสอบนักวิชาการสรรพากร โค้งสุดท้าย!! ก่อนสอบกรมสรรพากร ปี 2015

แนวข้อสอบกรมสรรพากร นักวิชาการสรรพากร

แนวข้อสอบกรมสรรพากร นักวิชาการสรรพากร

จุดจบของการค้นหา!! สำหรับท่านที่กำลังต้องการตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ นำมาแจกกันแบบฟรีๆ ไม่มีกั๊ก โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วยแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร อาทิความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร ความหมายของ ภาษีอากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ กรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร และ ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรตามประมวล รัษฎากร เป็นต้น…

แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร เตรียมสอบปี 2015

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามหลักฐานที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีอากรตั้งแต่ในสมัยใด ?
ก. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัย
ข. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย
ค. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยา
ง. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรธนบุรี

ข้อที่ 2. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2553 ?
ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (The Revenue Department) ?
ก. www.mof.go.th
ข. www.rd.go.th
ค. www.dpt.go.th
ง. www.dla.go.th

ข้อที่ 5. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 6. ข้อใดคือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดเก็บจากการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 7. ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายตามข้อใด ?
ก. การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี
ข. หลีกเลี่ยง และไม่จ่ายภาษี
ค. การขอขอคัดค้านไม่จ่ายภาษี
ง. การยื่นภาษีย้อนหลัง 10 ปี

ข้อที่ 8. ข้อใดคือหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยกรมสรรพากร ?
ก. Non – Resident Withholding Tax Certificate
ข. Income Tax Payment Certificate
ค. Statement on the Tax Status of the Business
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดจัดเป็น “วิสัยทัศน์” ของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ข. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ง. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่”พันธกิจ”ของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย พิบัติทางธรรมชาติ
ข. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม
ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลง
ง. พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

ข้อที่ 11. ตามแผนนี้ “การพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ” จัดเป็น ?
ก. เป้าหมาย
ข. เป้าหมายหลัก
ค. วัตถุประสงค์
ง. ขอบเขตแผน

ข้อที่ 12. ข้อใดจัดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ค. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับสิ่งใด ?
ก. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ข. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ค. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ง. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมสรรพากร ต่อ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 1 CLICK!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 2 CLICK!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 3 CLICK!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 4 CLICK!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights