ที่1 แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนันสนุน (บัญชี) รวมข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ที่1 แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนันสนุน (บัญชี) รวมข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร

แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร

รวมแนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนันสนุน (บัญชี) สำหรับเนื้อหาแนวข้อสอบที่ทางทีมงานจะนำมาอัพเดทในวันนี้เป็นข้อสอบเฉพาะกลุ่มงานอำนวยการและสนันสนุน สำหรับสายบัญชีโดยเฉพาะ แนวข้อสอบมีเนื้อหาของหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักการบัญชีรวมมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี และ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ….

แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. รายได้ที่หน่วยงานได้รับจะต้องนำส่งคลังคือรายได้ตามข้อใด ?
ก. รายได้แผ่นดิน
ข. รายได้จากเงินงบประมาณ
ค. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ง. รายได้จากการช่วยเหลือ

ข้อที่ 2. ข้อใดจัดเป็นรายได้ ?
ก. รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า
ข. รายได้จากเงินงบประมาณ
ค. รายได้แผ่นดิน
ง. รายได้จากการรับบริจาค

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่จัดเป็นหนี้สิน ?
ก. รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า
ข. รายได้แผ่นดินรับล่วงหน้า
ค. รายได้รอการรับรู้
ง. เงินฝากธนาคาร

ข้อที่ 4. สินทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมักจะมีลักษณะตามข้อใด ?
ก. เป็นส่วนประกอบของระบบและเครือข่าย
ข. เป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้
ค. เป็นสิ้นทรัพที่ไม่มีข้อจำกัดในการจำหน่าย
ง. ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีลักษณะการใช้งานโดยเฉพาะ

ข้อที่ 5. สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีลูกค้าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร คือ ?
ก. วัสดุคงค้าง
ข. วัสดุคงเหลือ
ค. ของใช้สำนักงาน
ง. วัสดุสิ้นเปลือง

ข้อที่ 6. รายได้จากเงินงบประมาณที่เกิดขึ้นแล้วแต่หน่วยงานยังไม่ได้รับเงินคือรายได้ตามข้อใด ?
ก. รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ
ข. รายได้ที่ยังไม่ได้รับ
ค. รายได้จากลูกหนี้ค้างรับ
ง. รายได้ที่ค้างชำระจ่าย

ข้อที่ 7. เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังคือ ?
ก. เงินฝากคลัง
ข. เงินทดรองราชการ
ค. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ง. เงินภาษีของแผ่นดิน

ข้อที่ 8. ข้อใดคือสินทรัพย์หมุนเวียนตามประเภทของสินทรัพย์ของหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ?
ก. รายได้แผ่นดินค้างรับ
ข. ที่ดิน
ค. สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน
ง. เงินลงทุน

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่จัดเป็นค่าใช้จ่ายราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย์หน่วยงาน ?
ก. ต้นทุนการจัดเตรียมสถานที่
ข. ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
ค. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เช่น ค่าจ่างสถาปนิกและวศิวกร
ง. ค่าธรรมเนียมที่ไม่มีบิล

ข้อที่ 10. หน่วยงานต้องรับรู้รายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชีของหน่วยงานเฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่ําตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป ?
ก. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
ข. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
ค. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
ง. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 11. รอบระยะเวลาบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐเริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด ?
ก. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม ของปีถัดไป
ข. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ของปีถัดไป
ค. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
ง. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม ของปีถัดไป

ข้อที่ 12. ข้อใดให้ความหมายของ “เกณฑ์คงค้าง ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด
ข. หรือรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งทำให้รายการและเหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการและเหตุการณ์นั้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามข้อใด ?
ก. Royal Thai Police Headquarters
ข. Headquarters Royal Thai Police
ค. Royal Thai Headquarters Police
ง. Police Royal Thai Headquarters

ข้อที่ 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงพลังงาน
ง. ไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ

ข้อที่ 3. จากประวัติตำรวจไทยยุคต้นก่อน พ.ศ. 2403 ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชา ?
ก. พระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี
ข. เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี
ค. ออกญาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี
ง. สมเด็จพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี

ข้อที่ 4. จากกิจการตำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2403 ถึง พ.ศ. 2475 “กรมพลตระเวน” สังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงนครบาล
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงพลังงาน

ข้อที่ 5. ธงชัยประจำหน่วยตำรวจเป็นธงซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวนกี่ธง ?
ก. ได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวน 4 ธง
ข. ได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวน 5 ธง
ค. ได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวน 6 ธง
ง. ได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวน 7 ธง

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ข้อที่ 6. ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ?
ก. เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน
ข. มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจ เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
ค. เป็นตำรวจมืออาชีพยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ง. เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง

ข้อที่ 7. การพัฒนาระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพในการระงับเหตุและบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว จัดอยู่ในนโยนายทั่วไปตามข้อใด ?
ก. นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ข. นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ค. นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะทาง
ง. นโยบายปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 8. จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะทาง ข้อใดคือนโยบายด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ?
ก. ศึกษาและนําระบบการตรวจจับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีมาเสริมการปราบปรามและใช้มาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง
ข. พัฒนาระบบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ภายใต้กรอบที่กฎหมายกําหนด โดยให้ความสําคัญเรื่องการเคารพสิทธิในการสื่อสารและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ
ค. เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน ดําเนินคดี การรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และนิติวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนา องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในควบคุมสั่งการ จัดอยู่ในนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะทาง ด้านใด ?
ก. การบริหารจัดการอาชญากรรมเฉพาะทาง
ข. อาชญากรรมต่อเด็กสตรีและการค้ามนุษย์
ค. อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ง. การก่อการร้าย

ข้อที่ 10. ข้อใดคือนโยบายในการการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ?
ก. ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการยุติเหตุร้ายรายวันและความ รุนแรงเน้นการปฏิบัติด้วยมาตรการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อจํากัดเสรีการปฏบัติของฝ่ายตรงข้าม
ข. พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยให้มีความพร้อมและความเข้มแข็ง เน้นการสร้างทีมสืบสวนสอบสวนและพิสูจนห์ลกัฐานโดยยึดหลักกฎหมายและสิทธมินษุยชน
ค. ขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อนที่มีความเชื่อมโยงและหรือสนับสนุน กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ?
ก. ปรับโครงสร้างการจัดหน่วยตํารวจที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรฐานการ ปฏิบัติงานสอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงภายในประเทศ
ค. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน
ง. ประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตํารวจอาเซียน

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนันสนุน (บัญชี) คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนันสนุน (นิติกร) คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค (คอมพิวเตอร์) คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,