สุดๆ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ไม่ง่ายนะ แนวข้อสอบ กฟภ 2557 เตือนก่อน แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สุดๆ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ไม่ง่ายนะ เตือนก่อน แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 57

ที่นำมาฝากวันนี้ เป็น แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบ ปี2557 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง สำหรับสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี255 เตือนก่อน แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 57 ชุดนี้ พลาดไปเสียดายแย่ เป็นแบบสุดๆ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 พร้อมเฉลย ไปเริ่มทำพร้อมกันเลยคะ ไม่ง่ายนะ แนวข้อสอบ กฟภ 25577


สุดๆ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ไม่ง่ายนะ แนวข้อสอบ กฟภ 2557 เตือนก่อน แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 57

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบ ปี2557
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566
ข้อที่ 1. ค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) กําหนดค่านิยมหลักด้าน ICT โดยใช้คําว่า ?
ก. SACCESS
ข. SBCCESS
ค. SECCUSS
ง. SUCCESS
ข้อที่ 2. คำว่า Service ตามค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) มีความหมายตามข้อใด ?
ก. ยึดหลักมาตรฐานสากลในการให้บริการด้าน ICT และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร
ข. การนําระบบ ICT มาใช้ขยายขอบเขตความสามารถในการทาํ งานขององค์กร
ค. การนําระบบ ICT มาสนับสนุนการทํางานร่วมกันของคนในองค์กร
ง. การให้บริการ ICT โดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เป็นหลัก
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ (Mission)” ของแผนนี้ ?
ก. พัฒนาระบบ ICT ให้สามารถรองรับการมุ่งสู่ระบบ Smart ต่างๆ ของ กฟภ. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ข. บูรณาการระบบ ICT ในทุกด้านให้เป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งองค์กร
ค. ประสานงานกับทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินกิจการด้าน ICT ได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ง. พัฒนาระบบและดําเนินการด้าน Smart Gridเพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ข้อที่ 4. ข้อใดคือแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. จัดหาโครงสร้างพื้นฐานโดยครอบคลุมการพัฒนาในส่วน Hardware Infrastructure ในรูปแบบของ Server Cloud และ Desktop Cloud
ข. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย และนําข้อมูลที่ได้ จาก Grid มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ค. การพัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานหลักและระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้ทันสมัย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ข้อที่ 5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ นําระบบ ICT เข้ามาใช้สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดําเนินงานขององค์กร สู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence) อยู่ในยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4
ข้อที่ 6. ข้อใดเป็นแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ มาตรฐานที่ทําให้เกิดการบูรณาการทั้งกระบวนการ
ข. พัฒนา PEA Operation Center ที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ/สั่งการของผู้บริหาร มีกรอบ การดําเนินงาน 4 งาน
ค. พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการให้บริการลูกค้าทั้งกระบวนการและข้อมูลในทุกช่องทาง โดยเชื่อมต่อกับ ระบบหลักของ กฟภ.
ง. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย
ข้อที่ 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้ ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมี ทั้งหมดกี่ประการ ?
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ
ข้อที่ 8. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต และมุ่งพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SmartGrid) จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)
ข้อที่ 9. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 “บริการดี มีคณุธรรม” จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)
ข้อที่ 10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ?
ก. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
ค. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ง. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่ สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร


แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความถนัดเฉพาะตำแหน่งช่างไฟฟ้า สำหรับสอบปี 2557
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1.ถ้าตัวต้านทานตัวใดตัวหนึ่งในวงจรขนานถูกนำออกจากวงจร ค่าความต้านทานรวมจะเป็นอย่างไร
ก. ลดลงเท่ากับค่าของตัวต้านทานที่ถูกนำออก ข. เท่าเดิม
ค. เพิ่มขึ้น ง. เพิ่มขึ้น 2 เท่า
ข้อที่ 2.ตัวแปรข้อใดไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำในวงจรแม่เหล็ก
ก.พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก
ข.จำนวนรอบของขดลวด
ค.ความยาวเฉลี่ยของแกนเหล็ก
ง.ไม่มีข้อถูก
ข้อที่ 3.ในวงจรขนาน 4 สาขา มีกระแสไหลแต่ละสาขา 10 มิลลิแอมแปร์ ถ้าสาขาใดสาขาหนึ่งเปิดวงจร กระแสที่ไหลแต่ละสาขาในอีก 3 สาขา จะเป็นเท่าใด
ก. 13.33 mA ข. 10 mA
ค. 0 A ง. 30 mA
ข้อที่ 4.ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อน
ข.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ค.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ง.ชนิดวัสดุของตัวนำ
ข้อที่ 5. พลังงานใดต่อไปนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
ก.พลังงานลม
ข.พลังงานความร้อน
ค.พลังงานเคมี
ง.ไม่มีข้อถูก
ข้อที่ 6.ถ้าต้องการวัดกระแสที่ไหลออกจากตัวต้านทานที่ 3 ในวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 4 ตัวต่ออนุกรมกัน แอมมิเตอร์จะต้องต่อวัดอย่างไร
ก. ระหว่างตัวต้านทานที่ 2 และ 3 ข. ระหว่างตัวต้านทานที่ 3 และ 4
ค. ที่ขั้วบวกของแหล่งจ่าย ง. ที่จุดใด ๆ ในวงจร
ข้อที่ 3.ถ้าเราวัดแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานทั้งหมดและแรงดันที่แหล่งจ่ายในวงจร อนุกรมแล้วนำค่าที่วัดได้มาบวกกันตามสภาพขั้วเป็นผลให้ค่าได้มีค่าเท่าใด
ก. แรงดันที่แหล่งจ่าย ข. ผลรวมของแรงดันตกคร่อม
ค. ศูนย์ ง. ผลรวมของแรงดันที่แหล่งจ่ายและแรงดันตกคร่อม
ข้อที่ 7.กำลังงานเอ้าพุทของมอเตอร์เกิดขึ้นที่ใด
ก.ขดลวดสเตเตอร์
ข.โรเตอร์
ค.ขดลวดโรเตอร์
ง.สเตเตอร์
ข้อที่ 8.ในวงจรขนานที่ตัวต้านทานทุกตัวจะเป็นไปตามข้อใด
ก. กระแสไหลผ่านเท่ากัน ข. แรงดันตกคร่อมเท่ากัน
ค. กำลังไฟฟ้าเท่ากัน ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 9.ถ้ากำหนดให้ค่าความต้านทานแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กมีค่าคงที่ จะเกิดอะไรขึ้นหากจำนวนรอบของขดลวดลดลง 3 เท่า
ก.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 9 เท่า
ข.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 3 เท่า
ค.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1 เท่า
ง.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1/3 เท่า
ข้อที่ 10.การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าโดยใช้วิธีกระแสเมช มีวิธีการสำคัญอย่างไร
ก. กำหนดกระแสอย่างไรก็ได้แล้วใช้สมการ KVL แก้ปัญหา
ข. กำหนดกระแสในวงปิด แล้วใช้สมการ KVL แก้ปัญหา
ค. กำหนดกระแสในวงปิด แล้วใช้สมการ KCL แก้ปัญหา
ง. กำหนดกระแสอย่างไรก็ได้แล้วใช้สมการ KCL แก้ปัญหา
ข้อที่ 11.หากขดลวดพันบนแกนอากาศ จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กลดลง
ก.เพิ่มกระแสไฟฟ้า
ข.เพิ่มจำนวนรอบ
ค.ลดจำนวนรอบ
ง.กลับทิศทางกระแสไฟฟ้า
ข้อที่ 12.จงหา synchronous speed ของสนามแม่เหล็กบนแกนเหล็ก stator ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส รับแรงดันความถี่ 50 Hz มีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว
ก.1000 rpm
ข.1300 rpm
ค.1500 rpm
ง.1800 rpm
ข้อที่ 13.ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ก.ความเร็วที่เพลา
ข.จำนวนแท่งตัวนำ
ค.กระแสสร้างสนาม
ง.กระแสอาร์เมเจอร์
ข้อที่ 14.การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า มีวิธีการอย่างไร
ก. ต่อตัวต้านทานขนานกับโหลด ข. ต่อตัวเหนี่ยวนำขนานกับโหลด
ค. ต่อตัวเก็บประจุขนานกับโหลด ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.
ข้อที่ 15.การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้ประโยชน์สูงสุดตามข้อใด
ก. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เกิดโอเวอร์โหลด ข. ลดการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มาก
ค. ไม่ต้องเสียค่าปรับจากการไฟฟ้าฯ ง. ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานนานขึ้น


อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบปี 2557 เพิ่มเติม >>>>
เด็ด! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 57..


หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , ,