(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบการประปานครหลวง ตำแหน่งนักบัญชี สอบ ปี 2558 รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบการประปานครหลวง ตำแหน่งนักบัญชี สอบ ปี 2558 รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง

แนวข้อสอบการประปานครหลวง ตำแหน่งนักบัญชี

แนวข้อสอบการประปานครหลวง ตำแหน่งนักบัญชี

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบการประปานครหลวง ตำแหน่งนักบัญชี มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และ ความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบการประปานครหลวง ในตำแหน่งนักบัญชี ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. หน่วยงานในข้อใดต้องเสนอรายงานและจะต้องจัดทํางบการเงินส่งให้กระทรวงการคลัง ?

ก. ส่วนราชการระดับกรม หรือส่วนราชการเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม
ข. หน่วยงานภาครัฐลักษณะพิเศษ ได้แก่หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน
ค. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. International Public Sector Accounting Standards หรือ IPSAS คือ ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ
ข. สมาพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
ค. คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ง. การกําหนดมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีอนุญาติแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 3. ข้อใดคือขอบเขตการถือปฏิบัติของหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ?
ก. ให้เป็นแนวทางสําหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงาน
ข. หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้จะมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐาน IPSAS และ IAS ที่เกี่ยวข้อง
ค. หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้ต้องถูกตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงาน
ง. หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้ต้องไม่ใช้กับหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นหน่วยงานที่เสนอ รายงานของรัฐบาล

ข้อที่ 4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ?
ก. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการกําหนดระบบบัญชี
ข. เป็นแนวทางสําหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงาน ภาครัฐว่าได้จัดทําขึ้นภายใต้กรอบหลักการและนโยบายบัญชีทีกระทรวงการคลังกําหนด
ค. ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน ซึ่งจัดทําขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด และสามารถนำงบการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. คุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินคือ ?
ก. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ข. ลักษณะเชิงปริมาณของงบการเงิน
ค. ลักษณะเชิงเปรียบเทียบของงบการเงิน
ง. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของงบการเงิน

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “เกณฑ์คงค้าง ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด
ข. หรือรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งทำให้รายการและเหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการและเหตุการณ์นั้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของ “มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. จํานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปล่ี่ยนสินทรัพย์หรือชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคา กันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน
ข. จํานวนเงินที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของหน่วยงาน หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีจะผลิตให้เสร็จ (สําหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพ่ื่อให้ขายสินค้านั้นได้
ค. ราคาท่ีตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่น โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือ เงินปันผลสะสมราคาที่ตราไว้นี้ ไม่จําเป็นต้องเท่ากับราคาที่นำออกขายหรือราคาที่ไถคืนในเวลาต่อมา
ง. เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญ

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่งบที่หน่วยงานภาครัฐตามข้อที่ 5 จะต้องจัดทําเพ่ื่อวัตถุประสงค์ท่ั่วไป ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ค. งบกระแสเงินสด
ง. หมายเหตุประกอบงบทำการ

ข้อที่ 9. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นข้อมูลที่เก่ียวกับ…………..?
ก. ข้อมูลเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ข. ข้อมูลที่เก่ียวกับกระแสเงินสด
ค. ข้อมูลที่เก่ียวกับเงินสด
ง. ข้อมูลที่เก่ียวกับหนี้สิน

ข้อที่ 10. รอบระยะเวลาบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐเริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด ?
ก. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม ของปีถัดไป
ข. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ของปีถัดไป
ค. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
ง. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม ของปีถัดไป

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2539
ข้อที่ 1. วัด หรือสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา จัดเป็นผู้ใช้น้ำประเภทใด ?

ก. ที่พักอาศัย
ข. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ค. อุตสาหกรรม
ง. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

ข้อที่ 2. การใช้น้ำเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ำประเภทใด ?
ก. ที่พักอาศัย
ข. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ค. อุตสาหกรรม
ง. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

ข้อที่ 3. ตามระเบียบนี้ได้กำหนดให้ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงมีกี่ประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ข้อที่ 4. ข้อใดจัดเป็นผู้ใช้น้ำในประเภทราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ?
ก. สถานที่ทำการขององค์กรระหว่างประเทศ และสถานทูต
ข. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐบาล
ค. โรงเรียนทั้งของเอกชนและรัฐบาล
ง. มูลนิธิ หรือองค์กร

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544)
ข้อที่ 5. บุคคลใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?

ก. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ข. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (บริการ)
ค. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (การเงิน)
ง. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (แผนและพัฒนา)

ข้อที่ 6. ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544) เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ข. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ง. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ข้อที่ 7. สำนักงานประปาสาขาสามารถพิจารณางดการจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำในกรณีใด ?
ก. ผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำประปา
ข. ใช้น้ำไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้น้ำหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญารับสภาพหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา
ค. ผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคารสถานที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. การของดใช้น้ำชั่วคราวโดยการฝากมาตรวัดน้ำจะกระทำได้ครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่ากี่เดือน ?
ก. ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค. ไม่น้อยกว่า 9 เดือน
ง. ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อที่ 9. ในกรณีผู้ใช้น้ำแจ้งรื้อถอนอาคารเพื่อรอปลูกสร้างใหม่ให้โอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำเป็น…………..?
ก. ผู้ใช้น้ำชั่วคราว
ข. ผู้ใช้น้ำถาวร
ค. ผู้ใช้น้ำเดิม
ง. ผู้ใช้น้ำฝากมาตรวัดน้ำ

ข้อที่ 10. ในกรณีอาคารสถานที่ของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ และผู้ใช้น้ำแสดงความจำนงจะใช้น้ำต่อไปภายในเวลาที่กำหนด การประปาต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ให้คงสภาพความเป็นผู้ใช้น้ำต่อเนื่อง
ค. ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ง. ให้คงสภาพความเป็นผู้ใช้น้ำต่อเนื่อง และให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) วิศวกร นักบัญชี  >>>>
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,