{{ฟรีดาวน์โหลด!!}} แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 (นักบัญชี) ฟรีดาวน์โหลด!! แนวข้อสอบนักบัญชี การไฟฟ้านครหลวง 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{{ฟรีดาวน์โหลด!!}} แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 (นักบัญชี) ฟรีดาวน์โหลด!! แนวข้อสอบนักบัญชี การไฟฟ้านครหลวง 2015
ล่าสุด!! การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2558 กว่า 306 อัตรา 10-19 พค

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558

2558 และตำแหน่งที่มีผู้สนใจมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตำแหน่งนักบัญชี นั่นเอง วันนี้ทางทีมงาน http://jobparttimes.com เลยนำตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งนักบัญชี เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2015 มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งนี้กับการไฟฟ้านครหลวง ได้ลองฝึกทำ โดยทางทีมงานหวังเป้นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างแนวข้อสอบจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆ สอบติดคะ…

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง

ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้า

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. พัฒนาคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ข. สร้างคุณภาพไฟฟ้าระดับพิเศษสำหรับพื้นที่เฉพาะเจาะจง
ค. พัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ง. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ข้อที่ 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและธุรกิจใหม่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 4. การไฟฟ้านครหลวง บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงใด
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน
ข. การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่แห่งตน
ค. วิสัยทัศน์ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยคำนึงถึงคุณค่าและความสามารถในทุกด้าน เพื่อการแข่งขัน
ง. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
ข้อที่ 6. บุคคลในข้อใด บอกวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้านครหลวงได้ถูกต้อง

ก. นายเอ กล่าวว่า จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ข. นายบี กล่าวว่า ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ค. นางซี กล่าวว่า ดำเนินธุรกิจธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือ ทุนของการไฟฟ้านครหลวง
ก. เงินที่ได้จากงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา ๑๑
ข. เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
ค. ทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่ได้รับโอนตามมาตรา ๑๐ เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ก. กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน
ข. ผู้ว่าการเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
ค. ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. การไฟฟ้านครหลวงจะต้องโฆษณารายงานประจำปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้านครหลวง
ก. 90 วัน ข. 120 วัน
ค. 150 วัน ง. 180 วัน

ข้อที่ 10. ตามมาตรที่ 53 คณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานดังกล่าว ซึ่งจำเป็นจะต้องบรรจุโดยให้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ให้เสร็จภายในกี่วัน
ก. 30 วัน ข. 45 วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน

ข้อที่ 11. บุคคลในข้อใด คือ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
ก. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ข. พลเอกถนอม กิตติขจร
ค. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ง. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,