แจกแหลก แนวข้อสอบ ทอ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร พิเศษสุดๆ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 โปรดีต้นปี 58 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกแหลก แนวข้อสอบ ทอ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร พิเศษสุดๆ โปรดีต้นปี 58

แจกแหลก แนวข้อสอบ ทอ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ตามคำเรียกร้องเลยคะ สำหรับ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ที่หลายๆ ท่านบอกอยากได้เป็นตัวอย่างก่อนสอบ ทอ 58 มากๆ เนื่องจากเป็นช่วงปีใหม่ 2558 เราเลยจัดพิเศษสุดๆ โดยเปิดให้เลือกทำ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 กันได้แบบ ฟรีๆ บอกก่อนว่า โปรดีต้นปี 58 เท่านั้น ที่เราจะขอมอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้สมัครสอบทุกท่านคะ


แจกแหลก แนวข้อสอบ ทอ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร พิเศษสุดๆ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 โปรดีต้นปี 58 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562

ข้อที่ 1. ภารกิจที่สําคัญยิ่งของทหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกองทัพอากาศคือ ?
ก. การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ข. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ค. การพัฒนากองกำลังให้ยื่งใหญ่ทัดเทียมนานาชาติ
ง. การพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย

ข้อที่ 2. Network Centric Warfare: NCW คือ ?
ก. สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ข. เครือข่ายผู้ก่อการร้าย
ค. สงครามกับเครือข่ายผู้ก่อการร้าย
ง. สงครามที่ใช้เครือข่ายเครื่องบินเป็นศูนย์กลาง

ข้อที่ 3. การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศจัดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของกองทัพอากาศ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 4. ข้อใดคือเป้าหมายของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ ?
ก. ดํารงขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
ข. เสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)
ค. เตรียมกําลังทางอากาศทุกด้านให้เพียงพอ พร้อมรบตลอดเวลา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ข้อใดคือเป้าหมายยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ ?
ก. รัฐบาล/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ข. ชนชั้นสูง/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ค. พระภิกษุ/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ง. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

ข้อที่ 6. การรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน รวมไปถึงการสนับสนุนองค์การสหประชาชาติ จัดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 7. ผู้มีส่วนได้เสียหลักและกลุ่มเป้าหมายสําคัญในยุทธศาสตร์ ที่ 4 คือ ?
ก. ประชาชน
ข. กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย
ค. ผู้มีส่วนได้เสีย ในกิจการการบิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพจัดเป็น………….ของยุทธศาสตร์การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ?
ก. ข้อกำหนดของยุทธศาสตร์
ข. เป้าหมายของยุทธศาสตร์
ค. วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์
ง. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ?
ก. ประชาชน
ข. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ค. กลุ่มเป้าหมาย
ง. กลุ่มก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนใต้

ข้อที่ 10. ข้อใดคือตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ?
ก. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการพลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ (ศพส.ทอ.)
ข. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ค. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนของกองทัพอากาศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค


อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 58..


* เฉลยของแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights