ใครมี แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย ฟรี ขอแชร์ด่วน ผมนี่อึ้งเลย แนวข้อสอบ กรมสรรพากร 57 ยากไปมั้ย แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใครมี แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย ฟรี ขอแชร์ด่วน ผมนี่อึ้งเลย ยากไปมั้ย แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2557

ขอแชร์ด่วน ให้แล้วนะคะ หากท่านพร้อมที่จะท้าทายความสามารถ ความรู้ที่ท่านมีแล้ว ลองเลยคะ แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย 2557 ไม่ยากอย่างที่คิด จากคอมเมนต์นึง ผมนี่อึ้งเลย แนวข้อสอบ กรมสรรพากร 57 ยากไปมั้ย เราเลยขอจัด แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2557 มาเผื่อ โดยฉบับนี้ ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบกฎหมายศุลกากร สำหรับสอบ ปี2557 และ แนวข้อสอบพรบ. ประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 สนอง need คอมเมนต์ ใครมี แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย ฟรี


ใครมี แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย ฟรี ขอแชร์ด่วน ผมนี่อึ้งเลย แนวข้อสอบ กรมสรรพากร 57 ยากไปมั้ย แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2557

แนวข้อสอบพรบ. ประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ขาย” ได้ถูกต้องที่สุด
ก. สัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน
ข. ให้ ให้เช่าซื้อหรือจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
ค. ขายฝาก แลกเปลี่ยน
ง. ถูกทุกข้อ
2. ถ้าตราสารที่ต้องเสียอากรได้ทำขึ้นนอกสยาม ให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคนแรกในสยามต้องเสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวน อากรและขีดฆ่าภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับตราสารนั้น
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน
3. ข้อใดให้ความหมายได้ถูกต้อง
ก. “ตราสาร” หมายความว่าเอกสารที่ต้องเสียอากร
ข. กระดาษ” หมายความตลอดถึงแผ่นหนังฟอกหรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งใช้เขียนตราสาร
ค. ปิดแสตมป์” หมายความว่าการปิดแสตมป์ทับกระดาษหรือการมีแสตมป์ดุนบนกระดาษ
ง. ถูกทุกข้อ
4. ตามมาตรา มาตรา ๙๑/๑๗ กรณีใด ที่ไม่ต้องเสียสำหรับเดือนภาษีนั้น
ก. เดือนภาษีมีจำนวนไม่ถึง 100 บาท
ข. เดือนภาษีมีจำนวนไม่ถึง 200 บาท
ค. เดือนภาษีมีจำนวนไม่ถึง 300 บาท
ง. เดือนภาษีมีจำนวนไม่ถึง 400 บาท
5. ผู้ประกอบกิจการคนใดไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ก. นายเอ เป็นผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว
ข. นายบี เป็นผู้ประกอบกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร
ค. นางสาวซี เป็นผู้ประกอบกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๗)
ง. ถูกทุกข้อ
6. ตามมาตราที่ 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ แห่งลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มเท่าใด
ก. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
ข. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2.5 ต่อเดือน
ค. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 3.5 ต่อเดือน
ง. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 4.5 ต่อเดือน
7. ข้อใดให้ความหมายของ “เจ้าพนักงานประเมิน” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ข. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้ง
ค. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรแต่งตั้ง
ง. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตแต่งตั้ง
8. ถ้าผู้เสียภาษีอากรต้องการขอใบแทนใบเสร็จที่เจ้าพนักงานได้ออกให้ไปแล้ว ให้ขอรับได้ ณ……………… โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ………………..
ก. กรมสรรพกร, 50 บาท
ข. กรมศุลกากร, 50 สตางค์
ค. ที่ว่าการอำเภอ, 50 สตางค์
ง. กระทรวงการคลัง, 50 บาท
9. ตามมาตราที่ 48 เงินได้พึงประเมินตามข้อใดต้องเสียภาษี
ก. ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน
ข. ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
ค. เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
10. เงินได้พึงประเมินตามข้อใด ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ก. ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะ
ข. ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้
ค. เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
11. ตามมาตราที่ 28 ภาษีเงินได้นี้อยู่ในประเภทภาษีอากรประเมิน และให้…………………..เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้
ก. พนักงานประเมิน
ข. เจ้าพนักงานประเมิน
ค. พนักงานภาษีสรรพกร
ง. เจ้าพนักงานภาษีสรรพกร
12. ตามมาตราที่ 48 เงินได้พึงประเมินตามข้อใดต้องเสียภาษี
ก. ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน
ข. ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
ค. เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
13. เงินได้พึงประเมินตามข้อใด ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ก. ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะ
ข. ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้
ค. เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
14. ตามมาตราที่ 28 ภาษีเงินได้นี้อยู่ในประเภทภาษีอากรประเมิน และให้…………………..เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้
ก. พนักงานประเมิน
ข. เจ้าพนักงานประเมิน
ค. พนักงานภาษีสรรพกร
ง. เจ้าพนักงานภาษีสรรพกร
15. ตามาตราที่ 37 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท
ข. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สามพันบาทถึงสามแสนบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี
ง. ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาทอ่านแนวข้อสอบแนวข้อสอบกรมสรรพากร สำหรับสอบ 2557 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพกร ธุรการปฏิบัติงาน 2557..

*** หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2557 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , , , , , ,