ฟรี! แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58 ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล และ ช่างสำรวจ รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ปี 2554-2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฟรี! แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58 ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล และ ช่างสำรวจ รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ปี 2554-2557

แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58

แนวข้อสอบกรมชลประทาน 58

สำหรับเพื่อนๆ ท่านใดที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล และ ช่างสำรวจ กับกรมชลประทาน ในปีพุทธศักราช 2558 วันนี้เปิดสอบที่นี่ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทานในตำแหน่งช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล และ ช่างสำรวจ มาอัพเดทให้เพื่อนๆ ได้ลองฝึกทำโดยเนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานช่าง เตรียมสอบกรมชลประทาน ปี 2558 และ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดที่ 2…

แนวข้อสอบพื้นฐานช่าง เตรียมสอบกรมชลประทาน ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การตรวจเช็คหาไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น นักเรียนควรใช้เครื่องมือตามข้อใดตรวจสอบเบื้องต้น
ก. ไขควงวัดไฟ ข. มัลติมิเตอร์
ค. โวลท์มิเตอร์ ง. แอมป์มิเตอร์

ข้อที่ 2. การซ่อมแซมระบบไฟฟ้านั้น ปรากฏว่ามีอุปกรณ์บางชิ้นตกหล่นในพื้นที่แคบ ๆ มือไม่สามารถ
ล้วงหรือจับได้นักเรียนควรพิจารณาเลือกคีมตามข้อใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
ก. คีมตัด-ปอกสายไฟ ข. คีมปากยาว
ค. คีมปากจิ้งจก ง. คีมรวม

ข้อที่ 3. เครื่องมือกลุ่มใดจัดอยู่ในประเภทหรือชนิดเดียวกัน
ก. สว่านถ่าน, บิดหล่า ข. คีมปากยาว,คีมตัด,คัทเตอร์
ค. ค้อนปอนด์,ค้อนช่างไฟฟ้า,ค้อนช่างไม้ ง. ไขควงปากแบน,ไขควงแฉก,เหล็กนำศูนย์

ข้อที่ 4. สปริงที่ใช้ในการดัดท่อสำหรับเดินสายไฟ ขนาดที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดคือข้อใด
ก. 10 มม., 15 มม. ข. 30 มม., 35 มม.
ค. 20 มม.,25 มม. ง. 40 มม., 50 มม.

ข้อที่ 5. การต่อสายไฟฟ้าเครื่องมือกลุ่มใดที่นักเรียนควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานซ่อมแซม
ไฟฟ้าในฟาร์มมากที่สุด
ก. สว่านถ่าน, เหล็กนำศูนย์, คีม ข. หัวแร้งบัดกรี, คีม
ค. ค้อน,ไขควง,ไขควงวัดไฟ ง. คีม, คัทเตอร์

ข้อที่ 6. ฟิวส์ที่ใช้สำหรับคัทตริฟิวส์ชนิดกระเบื้องเคลือบคือฟิวส์ชนิดใด
ก. ฟิวส์เส้นลวด ข. ฟิวส์กระปุก
ค. ฟิวส์กระบอก ง. ฟิวส์ก้ามปู

ข้อที่ 7. ตลับสายไฟที่แยกมาใช้งานกับคอมพิวเตอร์ขนาดที่ถูกต้องและเหมาะสม ควรมีขนาดตามข้อใด
ก. 220 โวลท์ 10 แอมป์แปร์ ข. 220 โวลท์ 5 แอมป์แปร์
ค. 220 โวลท์ 15 แอมป์แปร์ ง. 220 โวลท์ 20 แอมป์แปร์

ข้อที่ 8. วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามข้อใดที่มีหน้าที่ในการ ตัดต่อวงจรไฟฟ้าในวงจรฟลูออเรสเซนต์
ก. บัลลาสต์ ข. สตาร์ทเตอร์
ค. สวิทช์ ง. เบรกเกอร์

ข้อที่ 9. การเลือกซื้อคีมช่างไฟฟ้าเพื่อมาใช้การปฏิบัติงานไฟฟ้าควรเลือกซื้อคีมช่างไฟฟ้า
ลักษณะอย่างไร
ก. เลือกซื้อคีมที่มีราคาแพงเพราะเป็นของดี
ข. เลือกซื้อคีมที่มีขนาดใหญ่
ค. เลือกซื้อคีมที่มีความสวยงามเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
ง. เลือกซื้อคีมที่มีฉนวนห่อหุ้มคีมหนาใช้วัสดุอย่างดี

ข้อที่ 10. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าค้อนที่ใช้งานได้ดีและเหมาะสมและสะดวกที่สุดในการตีตะปูที่ไม่ใช่
ตะปูตีเข็มขัดควรเลือกใช้ค้อนชนิดใด
ก. คอนปอนด์ ข. ค้อนช่างไฟฟ้า
ค. ค้อนช่างไม้ ง. ค้อนหัวกลม

ข้อที่ 11. การเจาะรูแผงไม้เพื่อติดตั้งสวิทซ์ตัดตอนนักเรียนควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. สว่านไฟฟ้า ข. บิดหล่า
ค. เหล็กนำศูนย์ ง. ตะปู

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดที่ 2

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559

ข้อที่ 1. ข้อใดคือเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการให้บริการของกรมชลประทาน ?
ก. ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ข. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
ค. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ง. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

ข้อที่ 2. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคงคือ………..ของกรมชลประทาน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์
ง. เป้าประสงค์

ข้อที่ 3. พันธกิจของกรมชลประทานมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. สามข้อ
ข. สี่ข้อ
ค. ห้าข้อ
ง. หกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาองค์กรของกรมชลประทาน ?
ก. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
ข. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค. มีผลการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน
ง. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ข้อที่ 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. สามข้อ
ข. สี่ข้อ
ค. ห้าข้อ
ง. หกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมชลประทาน ?
ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล
ข. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ
ค. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ
ง. สนันสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

ข้อที่ 7. ประเทศไทยมีความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรเฉลี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรต่อปี ?
ก. ประมาน106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข. ประมาน45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร
ค. ประมาน 61,116 ล้านลูกบาศก์เมตร
ง. ประมาน 52,450 ล้านลูกบาศก์เมตร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน
ข้อที่ 8. การชลประทานคือกิจการที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่………….?
ก. การทดน้ำ การส่งน้ำ
ข. การระบายน้ำ
ค. การควบคุมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. เขื่อนสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ คือเขื่อนชนิดใด ?
ก. เขื่อนเก็บกักน้ำ
ข. เขื่อนระบายน้ำ
ค. เขื่อนทดน้ำ
ง. เขื่อนคอนกรีต

ข้อที่ 10. อาคารทดน้ำประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นทางต้นน้ำของลำน้ำธรรมชาติ ทำหน้าที่ทดน้ำที่ไหลมาตามลำน้ำให้มีระดับสูงคือ ?
ก. เขื่อน
ข. ฝาย
ค. หนอง
ง. อ่างเก็บน้ำ

ข้อที่ 11. ฝายที่สามารถควบคุมการพองตัวและยุบตัวด้วยน้ำ หรือ อากาศเพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำเหนือฝาย สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งคือฝ่ายชนิดใด ?
ก. ฝายคอนกรีต
ข. ฝายยาง
ค. ฝายไม้
ง. ฝายลูกโป่ง

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ?
ก. เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
ข. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก
ค. เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น
ง. เพื่อใช้ในการคมนาคมทางน้ำ

ข้อที่ 13. “Distributary Head Regulators” มีความหมายตรงกับข้อใด?
ก. ประตูระบายปากคลองซอย
ข. ประตูระบายปลายคลองส่งน้ำ
ค. ประตูระบายทดน้ำกลางคลอง
ง. ประตูระบายทดน้ำปากคลอง

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการส่งน้ำแบบตลอดเวลา (Continuous Flow Method)
ก. ถ้าปิด FTO ขณะฝนตก น้ำอาจไหลล้นคันคลอง
ข. ระบบเล็ก ค่าลงทุนถูก
ค. ส่งน้ำง่าย ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาก
ง. ถ้าเป็นคลองดิน ตลิ่งแข็งแรง ควบคุมวัชพืชได้

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights