แจกฟรี แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลยบวกคำอธิบาย แนวข้อสอบกรมสรรพากร 57 Get ได้ไม่ยาก แนวข้อสอบกรมสรรพากร อัพเดต เอามาแจก
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกฟรี แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลยบวกคำอธิบาย แนวข้อสอบกรมสรรพากร 57 Get ได้ไม่ยาก

เวลาในการเตรียมตัวสอบแนวข้อสอบกรมสรรพากร เหลือน้อยเต็มทีละ สู้ๆ นะคะ เราเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครสอบทุกท่านคะ Get ได้ไม่ยาก แนวข้อสอบสรรพากร อัพเดต แนวข้อสอบกรมสรรพากร ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบกฎหมายศุลกากร สำหรับสอบ ปี2557 และ แนวข้อสอบพรบ. ประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 อัพเดต แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลยบวกคำอธิบาย เอามาแจก แนวข้อสอบกรมสรรพากร 57 ฟรี เพิ่มเติมได้เลยที่นี่


แจกฟรี แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลยบวกคำอธิบาย แนวข้อสอบกรมสรรพากร 57 Get ได้ไม่ยาก แนวข้อสอบกรมสรรพากร อัพเดต เอามาแจก

แนวข้อสอบกฎหมายศุลกากร สำหรับสอบ ปี2557
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดให้ความหมายของการค้าระหว่างประเทศได้ชัดเจนที่สุด
ก. การแลกเปลี่ยนสินค้า และการบริการระหว่างประเทศ
ข. การประมูลสินค้า ทรัพยากร ระหว่างประเทศ
ค. การนำสินค้าจากภายนอกประเทศ เข้ามาภายในประเทศ
ง. การนำสินค้าจากภานในประเทสประเทศ ส่งออกนอกประเทศ
2. ข้อใดคือประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ
ก. การแบ่งงานกันทำ (Division of Labor) เมื่อมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศแต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัด เช่น ไทย เลือกผลิตข้าว มันสำปะหลัง สิ่งทอ ญี่ปุ่น จะเลือกผลิตเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
ข. ความชำนาญเป็นพิเศษ (Specialization) การผลิตสินค้าที่ถนัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดความชำนาญ
ค. ปัจจัยการผลิตเอื้ออำนวย (Factors Endowment) แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน ประเทศอย่างเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ
ก. ปริมาณและชนิดของปัจจัยการผลิต
ข. ความเหมาะสมของปัจจัยการผลิต
ค. ต้นทุนการขนส่ง ค่าขนส่งวัตถุดิบ และค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมศุลกากร (The Customs Department)
ก. อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมการส่งออก
ข. ป้องกันและปราบปราม(การควบคุมทางศุลกากร)
ค. จัดทำสถิติสินค้าผ่านศุลกากร
ง. ถูกทุกข้อ
5. จากข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญของเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละเท่าไหร่
ก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2
ข. เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2
ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2
ง. เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2
6. ข้อใดให้ความหมายของ GNP (Gross National Product) ไว้ชัดเจนที่สุด
ก. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตของชาติในรอบหนึ่งปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะผลิตที่ใดในโลก
ข. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศในรอบปีหนึ่ง
ค. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศในรอบปีหนึ่ง
ง. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศในรอบสองปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะผลิตที่ใดในโลก
7. การที่ประเทศหนึ่งส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศมีมูลค่ามากกว่าสั่งสินค้าเข้ามาอุปโภคบริโภค เรียกว่าอะไร
ก. ดุลการค้าเสียเปรียบ
ข. ดุลการค้าได้เปรียบ
ค. ดุลการค้าสมดุล
ง. ผิดทุกข้อ
8. ข้อใดคือดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ (International Balance of Payment)
ก. จำนวนไม่ประจักษ์หรือค่าคลาดเคลื่อนสุทธิ
ข. บัญชีการเคลื่อนย้ายเงินทุนของระบบการเงิน
ค. บัญชุทนหรือบัญชีเงินทุน
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดให้ความหมายของ “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินตราของสกุลอื่น ๆ
ข. เงินตราของประเทศอื่นซึ่งอยู่ในความครอบครองของรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ค. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราภายในประเทศ
ง. ผิดทุกข้อ
10. เขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบใด
ก. เขตปลอดภาษี (Free Trade)
ข. สหภาพศุลกากร (Custom Union)
ค. ตลาดร่วม (Common Market)
ง. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union)อ่านแนวข้อสอบแนวข้อสอบกรมสรรพากร สำหรับสอบ 2557 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพกร ธุรการปฏิบัติงาน 2557..

*** หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2557 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , , , , , ,