[ฟรี] แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. นักพัฒนาธุรกิจ รวมข้อสอบ (เสริม) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ฟรี] แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. นักพัฒนาธุรกิจ รวมข้อสอบ (เสริม) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในปี 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. นักพัฒนาธุรกิจ

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. นักพัฒนาธุรกิจ

รวมแนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 มีความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในปี 2558 อาทิรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) วิกฤตการณ์ Subprime lending ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ นโยบายของกองทัพบกในการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน กับ ธ.ก.ส. ในปี 2558….

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. จากรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 จะเป็นอย่างไร ?
ก. จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5
ข. จะขยายตัวร้อยละ 4.5 – 5.5
ค. จะขยายตัวร้อยละ 6.5 – 7.5
ง. จะขยายตัวร้อยละ 8.5 – 9.5

ข้อที่ 2. จากรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั้งหมดกี่ราย ?
ก. 20 ราย
ข. 30 ราย
ค. 40 ราย
ง. 50 ราย

ข้อที่ 3. กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) จะถูกจัดในประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 4. กีฬาซีเกมส์ (South-East Asian Games) จัดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 5. กรมขนส่งทางบกได้บรรลุข้อตกลงธุรกิจเดินรถข้ามประเทศรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับประเทศใด ?
ก. ประเทศพม่า
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศมาเลเซีย
ง. ประเทศกัมพูชา

ข้อที่ 6. ข้อใดคือผลกระทบเชิงบวกของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ค. ตลาดสินค้าในประเทศ (Domestic Market) ยังไม่มีการป้องกัน
ง. เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก

ข้อที่ 7. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือผลกระทบเชิงลบของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. ต้นทุนในการผลิตของไทยต่ำลง สามารถนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต ได้ในราคาที่ถูกลง
ค. เป็นการสร้างเสริมโอกาสการลงทุนเมื่อประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีมากยิ่งขึ้น
ง. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ๆ

ข้อที่ 9. วันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในปีใด ??
ก. ปี พ.ศ. 2530
ข. ปี พ.ศ. 2531
ค. ปี พ.ศ. 2532
ง. ปี พ.ศ. 2533

ข้อที่ 10. การประชุมสุดยอดผู้นำสมาชิกประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่ประเทศใด ??
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศพม่า
ค. ประเทศมาเลยเซีย
ง. ประเทศบรูไน

ข้อที่ 11. กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy of Thailand) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใด
ก. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ
ข. นำเข้าและส่งออกสินค้าภายในประเทศไทย
ค. ควมคุมและดูและ อุตสาหกรรมในประเทศไทย
ง. ส่งเสริม ควบคุม และดูและ กิจการที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหรรมที่ใช้พลังงานภายในประเทศไทย

ข้อที่ 12. ในการคำนวนเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย ข้อใดให้ความหมายของค่า Ft (Float time) ได้ดีที่สุด
ก. การลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้
ข. สัดส่วนระหว่างไฟฟ้ากับเวลาที่ใช้
ค. เวลาที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหารด้วยต้นทุน
ง. สัดส่วนระหว่างเวลาที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหารด้วยต้นทุน

ข้อที่ 13. วิกฤตการณ์ Subprime lending ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ หมายถึง
ก. สินเชื่อที่ปล่อยให้แก่ลูกหนี้คุณภาพต่ำที่ไม่สามารถกู้ยืมผ่านตลาดสินเชื่อปกติได้เพราะมีประวัติการกู้ยืมไม่ดีพอ
ข. สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงเพราะมีโอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนสูง
ค. สินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำเพราะมีโอกาสที่ลูกหนี้มีความสามารถที่จะชำระหนี้คืนสูงมาก
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 14. ข้อใดคือสาเหตุของวิกฤตการณ์ Subprime lending ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ
ก. มีการนำตราสารหนี้ Subprime ไปขายแก่สถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ และนำเงินมาปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ที่มีประวัติการกู้ไม่ดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูง
ข. ธนาคารได้นำ ตราสารหนี้ Subprime มาค้ำประกันแก่ลูกหนี้ที่มีประวัติการกู้ไม่ดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูง
ค. ธนาคารได้นำ ตราสารหนี้ Subprime ปล่อยกู้แก่ผู้กู้ที่มีประวัติการกู้ไม่ดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูง
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 15. กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่อะไร
ก. มีหน้าที่ป้องกันประเทศ
ข. รักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ
ค. พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces Headquarters) แปรสภาพมาจากหน่วยงานใด
ก. กองบัญชาการกองทัพบก
ข. กองบัญชาการทหารสูงสุด
ค. กองบัญชาการทหารสูงสุดและกองทัพไทย
ง. กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข้อที่ 17. ชายที่มีสัญชาติไทยจะต้องแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่อมีอายุย่างเข้ากี่ปี
ก. เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี
ข. เมื่ออายุย่างเข้า 19 ปี
ค. เมื่ออายุย่างเข้า 20 ปี
ง. เมื่ออายุย่างเข้า 21 ปี

ข้อที่ 18. กองทัพบกไทยก่อตั้งเป็นกองทัพสมัยใหม่ขี้นในปีใด
ก. ก่อตั้งเป็นกองทัพสมัยใหม่ขี้นในปี พ.ศ. 2416
ข. ก่อตั้งเป็นกองทัพสมัยใหม่ขี้นในปี พ.ศ. 2417
ค. ก่อตั้งเป็นกองทัพสมัยใหม่ขี้นในปี พ.ศ. 2418
ง. ก่อตั้งเป็นกองทัพสมัยใหม่ขี้นในปี พ.ศ. 2419

ข้อที่ 19. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการป้องกันประเทศ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศล่าสุด
ก. เพื่อป้องกันและรักษาเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ จากการรุกรานด้วยกำลัง
ข. เพื่อปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค. เพื่อเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ภายในประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20. นโยบายของกองทัพบกในการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ วางแผนไว้กี่ระยะ
ก. 2 ระยะ
ข. 3 ระยะ
ค. 4 ระยะ
ง. 5 ระยะ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 >>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นําออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , ,