สูตรลับจากรุ่นที่แล้ว แนวข้อสอบสัสดี 58 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แชร์ให้ตามคำขอ แนวข้อสอบสัสดี ฟรี แนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สูตรลับจากรุ่นที่แล้ว แนวข้อสอบสัสดี 58 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แชร์ให้ตามคำขอ ฟรี พร้อมเฉลย

สามารถหาอ่านได้เพิ่มเติมในเว็บไซต์เลยนะคะ สูตร ลับ แนวข้อสอบสัสดี 58 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยวันนี้ ยกเอา แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 มาฝากกันคะ จากรุ่นที่แล้ว แนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย ฝากมาให้เนื่องจากอยากให้ผู้สมัครสอบสัสดี ปี58 และรุ่นต่อๆ ไป ได้มีโอกาสสอบเข้าได้มากขึ้น เราเลย แชร์ให้ตามคำขอ แนวข้อสอบสัสดี ฟรี คะ ผู้สมัครสอบสัสดี ปี58 ท่านใดสนใจตัวอย่าง แนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย

 

download12

 

สูตรลับจากรุ่นที่แล้ว แนวข้อสอบสัสดี 58 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แชร์ให้ตามคำขอ แนวข้อสอบสัสดี ฟรี แนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537
ข้อที่ 1. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองทัพบกเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับระเบียบตามข้อใด ?

ก. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2528
ข. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529
ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ง. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ. 2528

ข้อที่ 2. ในระเบียบนี้ งานสารบรรณ หมายความว่า ?
ก. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรการ
ข. งานรับส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย เอกสาร
ค. งานทั่วไปในสำนักงาน อาทิ การถ่ายเอกสาร การจัดส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย เอกสาร
ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย

ข้อที่ 3. คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ ตามระเบียบนี้มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. คณะบุคคล
ข. คณะกรรมการ
ค. กรรมการ
ง. ผู้อำนวยการ

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ผู้รักษาการตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2537 ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. ผู้บัญชาการกองทัพบก
ง. เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

ข้อที่ 5. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือรับ
ข. หนังสือส่ง
ค. หนังสือราชการ
ง. หนังสือทั่วไป

ข้อที่ 6. หนังสือตามระเบียบนี้ทั้งหมดมีทั้งสิ้นกี่ชนิด ?
ก. มีทั้งสิ้น 3 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และ หนังสือประทับตรา
ข. มีทั้งสิ้น 4 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา และ หนังสือสั่งการ
ค. มีทั้งสิ้น 5 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ และ หนังสือประชาสัมพันธ์
ง. มีทั้งสิ้น 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 7. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 8. หนังสือภายใน” ตามระเบียบนี้ คือ หนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ
ข. หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือ ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเดียวกัน
ง. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจลงนามในหนังสือประทับตรา ?
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข. หัวหน้าส่วนราชการชั้นผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า
ค. ผู้ที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. หนังสือสั่งการตามระเบียบนี้มีทั้งสิ้นกี่ชนิด ?
ก. มีทั้งสิ้น 2 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง และ ระเบียบ
ข. มีทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และ ข้อบังคับ
ค. มีทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎ
ง. มีทั้งสิ้น 5 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ และ บันทึกข้อความ

ข้อที่ 11. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ (หนังสือสั่งการ)
A : บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ
B : ใช้กระดาษตราครุฑ
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 12. กระทรวงใด มีสิทธิออกข้อบังคับ (หนังสือสั่งการ) ได้ตามกฎหมาย
ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. กระทรวงการต่างประเทศ
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงการมหาดไทย

ข้อที่ 13. ข้อใด มิได้ จัดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ก. ประกาศ ข่าว
ข. ประกาศ แถลงการณ์
ค. ประกาศ ข่าว
ง. แถลงการณ์ ถ้อยคำ

ข้อที่ 14. ข้อใดคือความหมายของ ประกาศ (หนังสือประชาสัมพันธ์)
ก. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ข. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ
ค. บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบให้จัดทำตาม
ง. แถลงเหตุการณ์หรือกรณี ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน กองทัพบกเป็นผู้แถลงการณ์

ข้อที่ 15. ข้อใดผิด เมื่อกล่าวถึง แถลงการณ์ (หนังสือประชาสัมพันธ์)
ก. ขึ้นตรงกองทัพบก และต่ำกว่าไม่มีอำนาจออกแถลงการณ์
ข. แถลงการณ์ ให้ลงคำว่า แถลงการณ์กองทัพบก
ค. ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนตัวเลขเต็มของปี พ.ศ.
ง. ใช้กระดาษตราครุฑ

 

 

อ่านแนวข้อสอบสัสดี 58 พร้อมเฉลย เพิ่มเติม >>>>>

HOt! แนวข้อสอบสัสดี 58 พร้อมเฉลย

 

 

* เฉลยของแนวข้อสอบสัสดี 58 พร้อมเฉลย เพิ่มเติม จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,