ฟรี LOAD!! แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร [พร้อมเฉลย] กรมส่งเสริมการเกษตร 2558 รวมแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฟรี LOAD!! แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร [พร้อมเฉลย] กรมส่งเสริมการเกษตร 2558 รวมแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 58

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สำหรับท่านใดที่ได้สมัครสอบกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2558 จำนวน 158 อัตรา 30 มีค – 3 เมษา 2558 ตอนนี้ปิดรับสมัครไปแล้ว และหลายๆท่านที่ได้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ อาทิตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร คงกำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกันอยู่ วันนี้ทีมงานเปิดสอบที่นี่ ไม่ทำให้ท่านผิดหวังคะ เรามีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองอ่านกันดูคะ!!

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การปลูกหรือการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้น โดยนำพืชที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ?

ก. การปลูกพืช
ข. การผลิตพืช
ค. การเพาะพันธุ์พืช
ง. การขยายพันธุ์พืช

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของป่าไม้ (Forest) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. อาณาเขตที่มีต้นไม้มากพอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ข. อาณาเขตที่มีต้นไม้และสัตว์ป่า มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ค. อาณาบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ง. อาณาบริเวณที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป

ข้อที่ 3. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ?
ก. เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ข. เกิดจากไฟป่า ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ
ค. เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช การชะล้าง การพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมานของ “การปลูกป่าไม้เพื่อทดแทนป่าธรรมชาติ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การนำพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมพื้นที่
ข. การปลูกไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้
ค. การปลูกไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมให้กลับคืน มาดังเดิม
ง. การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้

ข้อที่ 5. พุทธรักษา ชบา ทองอุไร จัดเป็นไม้ดอกประเภทใด ?
ก. ไม้ดอกประดับ
ข. ไม้ตัดดอก
ค. ไม้ยืนต้น
ง. ไม้ดอกล้มลุก

ข้อที่ 6. ข้อใดคือพันธุ์ไม้ที่ปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ มีรูปทรง ลำต้น ใบ สวยงาม โดยไม่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากดอก ?
ก. พุทธรักษา ชบา ทองอุไร
ข. กะหล่ำดอก ดอกหอม ดอกกุ่ยฉ่าย
ค. เฟิร์น บอนสี ปริก
ง. กุหลาบ เยอบีร่า หน้าวัว

ข้อที่ 7. ข้อใดคือเป็นเว็บไซด์ของโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้วิธีผสมผสานกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ?
ก. www.thai.net/wannawath
ข. www.ipmthailand.org
ค. http://thaifarmer.oae.go.th
ง. http://medplant.mahidol.ac.th

ข้อที่ 8. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการวางแผนจัดการปลูกพืชได้ถูกต้อง ?
ก. หาขั้นตอน > หาวิธีการดำเนินงาน > กำหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย
ข. หาวิธีการดำเนินงาน > กำหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน
ค. กำหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน > หาวิธีการดำเนินงาน
ง. ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน > หาวิธีการดำเนินงาน > กำหนดวัตถุประสงค์

ข้อที่ 9. เกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร ได้จัดให้มีการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็นกี่ส่วน ?
ก. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 2 ส่วน
ข. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 3 ส่วน
ค. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน
ง. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 5 ส่วน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ได้ชัดเจนที่สุด

ก. ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
ข. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค. สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
ง. ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ

ข้อที่ 2. ข้อใดคือหน้าที่ของเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตราที่ 8
ก. จัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อสร้างจิตสำนึกของสาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ค. ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือสมาชิกของ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. “กองทุนสิ่งแวดล้อม” มีไว้เพื่อ??
ก. ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับการลงทุนและ ดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม
ข. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืมในการดำเนินงาน
ค. ให้เอกชนกู้ยืมสำหรับการลงทุนและดำเนินงาน ก่อสร้างส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น
ง. เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 32 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องใด
ก. มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำ
ข. มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล
ค. มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 38 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติควรจะต้องมีสาระสำคัญในเรื่องใด
ก. แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
ข. แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพื่อการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบการกำจัดของเสีย
ค. แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งน้ำเสียและของเสียอย่างอื่นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. หากพื้นที่ใดที่มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์แต่มีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตและมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีแต่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจตามกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดำเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครอง
ข. ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดำเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครอง
ค. ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเข้าควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้
ง. ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสั่งการให้เข้าควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 52 บุคคลตามใดเป็นประธานกรรมการ “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ”
ก. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ข. อธิบดีกรมการปกครอง
ค. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 9. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการใด มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
ก. คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ข. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 69 ได้กล่าวถึงการควบคุมมลพิษทางใด
ก. มลพิษทางอากาศ
ข. มลพิษทางเสียง
ค. มลพิษทางอากาศและเสียง
ง. มลพิษทางน้ำ

ข้อที่ 11. น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของทางราชการหรือระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตราที่เท่าไหร่
ก. จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา 53
ข. จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา 54
ค. จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา 55
ง. จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา 56

ข้อที่ 12. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 72 ประเภทใดมีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบริการ
ก. ประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้รายย่อย
ข. ประเภทอาคารพาณิชย์ สำหรับการพาณิชย์
ค. ประเภทตึกสูงกว่า 10 ชั้นขึ้นไป
ง. ประเภทที่อยู่ห่างจากชุมชนเกิน 10 กิโลเมตรขึ้นไป

ข้อที่ 13. อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละเท่าไหร่
ก. ปีละ 3,000 บาท
ข. ปีละ 4,000 บาท
ค. ปีละ 5,000 บาท
ง. ปีละ 6,000 บาท

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ในรายวิชาอื่นๆ ต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,