{รวมของเก่าๆ} แนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{รวมของเก่าๆ} แนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2558

แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2558

แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2558

รวมแนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาของแนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (ชุดที่ 3) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Support Systems ความรู้เกี่ยวกับManagement Information Systems หรือ (MIS) เป็นต้น แถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485…..

แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (ชุดที่ 3)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดคือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์
ข. เครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM)
ค. I Phone
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้คำนิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ข. การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
ค. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. เราสามารถแบ่งลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นกี่ลักษณะ
ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะ

ข้อที่ 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน จัดเป็นผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ

ข้อที่ 5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน จัดเป็นลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

ข้อที่ 6. Information Technology Support Systems หรือเรียกโดยย่อว่า (IT Support Systems) คือ
ก. ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. ระบบป้องกันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. ระบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือข้อดีของManagement Information Systems หรือ (MIS)
ก. สนับสนุนการนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. สนับสนุนการป้องกันความปลอดภัย ในระบบเครือขายในองค์กร
ค. สนับสนุนการขาย
ง. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ข้อที่ 8. ข้อใดคือข้อดีของ Management Information Systems หรือ (MIS)
ก. สนับสนุนการนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. สนับสนุนการป้องกันความปลอดภัย ในระบบเครือขายในองค์กร
ค. สนับสนุนการขาย
ง. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 (ชุดที่ 1)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 8 ……………………มีอำนาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขต ชลประทานหรือจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรี
ค. อธิการบดี
ง. ผู้อำนวยการ

ข้อที่ 2. อัตราค่าชลประทานสำหรับการใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละเท่าไหร่
ก. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสิบห้าสตางค์
ข. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสามสิบสตางค์
ค. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสี่สิบสตางค์
ง. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์

ข้อที่ 3. อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขต ชลประทาน หรือจากผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละกี่บาทต่อปี
ก. ไร่ละ 5 บาทต่อปี
ข. ไร่ละ 10 บาทต่อปี
ค. ไร่ละ 15 บาทต่อปี
ง. ไร่ละ 500 บาทต่อปี

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 8 ทวิ ให้ตั้งทุนหมุนเวียนขึ้นในกรมชลประทาน เรียกว่า………………………………….. ??
ก. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ข. ทุนชลประทาน
ค. ทุนเพื่อการชลประทาน
ง. ทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 13 ได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของบุคคลในใด
ก. อธิบดี
ข. รัฐมนตรี
ค. นายช่างชลประทาน
ง. วิศวกรชลประทาน

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “การชลประทาน” ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค
ข. ทางน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา ๕ ว่าเป็นทางน้ำชลประทาน
ค. เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน
ง. สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ำเพื่อทด กัก กั้น หรือระบายน้ำ ณ ที่อื่นอันมิใช่ที่มาแห่งน้ำซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิด ได้

ข้อที่ 7. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 2ประเภท
ข. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น3ประเภท
ค. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 4ประเภท
ง. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 5ประเภท

ข้อที่ 8. ทางน้ำที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทานจัดเป็นทางน้ำชลประทานประเภทที่เท่าไหร่
ก. ประเภทที่ 1
ข. ประเภทที่ 2
ค. ประเภทที่ 3
ง. ประเภทที่ 4

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 6 ได้กำหนดอำนาจการใช้พื้นที่ดินที่ปราศจากสิ่งปลูกสร้าง ของพนักงานตำแหน่งใดของกรมชลประทาน
ก. ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
ข. ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
ค. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ง. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 พนักงานในตำแหน่งนั้นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 8 วัน

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537