[รวมของเก่า! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พัฒนาธุรกิจ] ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี และ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน สอบปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมของเก่า! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พัฒนาธุรกิจ] ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี และ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน สอบปี 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พัฒนาธุรกิจ

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พัฒนาธุรกิจ

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับการสอบในปี 2558 มีเนื้อหาของความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ อาทิความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ปี 2558

แนวข้อสอบตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบ ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี

ข้อที่ 1. การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง จัดเป็น วิธีการทดสอบการปฏิบัติตามระบบในข้อใด
ก. การทดสอบรายการบัญชี
ข. การปฏิบัติงานซ้ำ
ค. การสอบถามและการสังเกตการณ์
ง. การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสำคัญ

ข้อที่ 2. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่กระทบความเชื่อถือได้ของหลักฐานในการสอบบัญชี
ก. แหล่งที่มาของหลักฐาน
ข. ประสิทธิภาพการควบคุมภายนอก
ค. ความไม่เหมาะสมของผู้ที่ให้ข้อมูล
ง. ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ข้อที่ 3. มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามปกติมักถูกกำหนดโดยหน่วยงานใด
ก. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ข. สำนักงานนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ค. สมาคมมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISAS)
ง. สำนักงานมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISES)

ข้อที่ 4. The Institute of Ceritfied Accountants and Auditor of Thailand คือ
ก. สมาคมนักบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ข. สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ค. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ง. สมาพันธ์นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการปฏิบัติของการทำบัญชี
ก. การรวบรวม (Collecting)
ข. การบันทึก (Recording)
ค. การจำแนก (Classifying)
ง. การจัดการ (dispensation)

ข้อที่ 6. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ก. สภาวิชาชีพบัญชี
ข. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)
ค. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สบ.ช.)
ง. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
ข. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
ค. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ (Professional Competence and Due Care)
ง. การจัดการ (dispensation)

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี
ก. เป็นแนวทางสำหรับบุคคลทั่วไปในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีในอนาคตและในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปัจจุบัน
ข. เป็นแนวทางสำหรับผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
ค. ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในงบการเงินซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ง. ให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
ข้อที่ 9. ข้อใดคือขอบเขตการถือปฏิบัติของหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ?
ก. ให้เป็นแนวทางสําหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงาน
ข. หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้จะมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐาน IPSAS และ IAS ที่เกี่ยวข้อง
ค. หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้ต้องถูกตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงาน
ง. หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้ต้องไม่ใช้กับหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นหน่วยงานที่เสนอ รายงานของรัฐบาล

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่งบที่หน่วยงานภาครัฐตามข้อที่ 5 จะต้องจัดทําเพ่ื่อวัตถุประสงค์ท่ั่วไป ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ค. งบกระแสเงินสด
ง. หมายเหตุประกอบงบทำการ

ข้อที่ 11. ข้อใดให้ความหมายของ “เกณฑ์คงค้าง ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด
ข. หรือรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งทำให้รายการและเหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการและเหตุการณ์นั้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 12. หน่วยงานต้องรับรู้รายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชีของหน่วยงานเฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่ําตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป ?
ก. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
ข. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
ค. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
ง. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 13. ข้อใดคือสินทรัพย์หมุนเวียนตามประเภทของสินทรัพย์ของหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ?
ก. รายได้แผ่นดินค้างรับ
ข. ที่ดิน
ค. สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน
ง. เงินลงทุน

ข้อที่ 14. รายได้จากเงินงบประมาณที่เกิดขึ้นแล้วแต่หน่วยงานยังไม่ได้รับเงินคือรายได้ตามข้อใด ?
ก. รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ
ข. รายได้ที่ยังไม่ได้รับ
ค. รายได้จากลูกหนี้ค้างรับ
ง. รายได้ที่ค้างชำระจ่าย

ข้อที่ 15. สินทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมักจะมีลักษณะตามข้อใด ?
ก. เป็นส่วนประกอบของระบบและเครือข่าย
ข. เป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้
ค. เป็นสิ้นทรัพที่ไม่มีข้อจำกัดในการจำหน่าย
ง. ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีลักษณะการใช้งานโดยเฉพาะ

ข้อที่ 16. ข้อใดไม่จัดเป็นหนี้สิน ?
ก. รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า
ข. รายได้แผ่นดินรับล่วงหน้า
ค. รายได้รอการรับรู้
ง. เงินฝากธนาคาร

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
ข้อที่ 17. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ชุมชน” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ข. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มคน กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ค. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ บุคคล กลุ่มคน กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ง. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ บุคคล กลุ่มคน คนบางจำพวก กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน

ข้อที่ 18. คำว่า การพัฒนา รวมกับคำว่า ชุมชน เรียกว่า “การพัฒนาชุมชน” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศใด
ก. ประเทศผรั่งเศส
ข. ประเทศอังกฤษ
ค. ประเทศกรีก
ง. ประเทศจีน

ข้อที่ 19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่เท่าไหร่ ที่ในชื่อแผนมีเฉพาะคำว่า “เศรษฐกิจ” ไม่มีคำว่า “สังคม”
ก. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙)
ข. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔)
ค. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๙)
ง. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔)

ข้อที่ 20. ข้อใดคือผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑ – ๗ ที่ส่งผลลัพธ์ (Outcome) ต่อสังคมไทย
ก. สังคมไทยกลายเป็นสังคมตะวันตกมากขึ้นทุกวัน
ข. สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในเชิงวัฒนธรรม
ค. สังคมไทยกลายเป็นสังคมแบบอารยประเทศ
ง. สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ข้อที่ 21. ข้อใดคือผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑ – ๗ ที่ประชาชนในภาคเกษตรกรรมได้รับ
ก. ประชาชนในภาคเกษตรกรรมได้รับค่าตอบแทนสูงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงนี้
ข. ประชาชนในภาคเกษตรกรรมไม่ค่อยพอใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงนี้ จึงเกิดการประท้วงมากมาย
ค. การที่ผู้นำขาดความเชี่ยวชาญในการบริหารเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในภาคเกษตรกรรมไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ง. การเมืองและราชการเป็นผู้ชี้นำภาคการเกษตร ซึ่งผู้ชี้นำทั้งหลายมักอายุสั้นและอยู่ในตำแหน่งในช่วงสั้น ๆ เพราะความไม่มั่นคงทางการเมือง

ข้อที่ 22. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนที่อ่อนแอ
ก. ชุมชนมีสภาพรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น มีความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ
ข. ชุมชนที่มีศักยภาพพึ่งตนเองได้ในระดับสูง
ค. ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
ง. ชุมชนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย

ข้อที่ 23. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็ง
ก. ชุมชนที่สูญเสียความเป็นปึกแผ่น
ข. ชุมชนที่พึ่งพิงภายนอกสูง ถูกปัจจัยภายนอกควบคุม
ค. ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
ง. ชุมชนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับการสอบในปี 2558 >>>
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นําออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights