[รวมของเก่า!] แนวข้อสอบ สตง. บัญชี ปี 2558 (พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมของเก่า!] แนวข้อสอบ สตง. บัญชี ปี 2558 (พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ สตง. บัญชี ปี 2558

แนวข้อสอบ สตง. บัญชี ปี 2558

รวมแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) มีเนื้อหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 และ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในปี 2558 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชาอื่นๆ อาทิแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นต้น……

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัตินี้ “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า

ก. คณะกรรมการปราบการทุจริตแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “การเสนอราคา” ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ชัดเจนที่สุด
ก. การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับการซื้อ
ข. การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจำหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทานหรือการได้รับสิทธิใด ๆ
ค. การยื่นเสนอราคาทำสัญญากับหน่วยงานภายนอกประเทศ
ง. การยื่นเสนอราคาทำสัญญาระหว่างหน่วยงานภายนอกประเทศ

ข้อที่ 3. หากผู้ใดรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดำเนินการใด ๆ เพื่อจะได้ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี
ข. ปรับร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดนั้น
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. หากผู้ใดใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี
ข. ปรับร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดนั้น
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 5. มาตราที่ 8 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง??
ก. บทลงโทษการทุจริตทำการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
ข. บทลงโทษการข่มขืนใจผู้อื่นให้จำยอมร่วมดำเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา
ค. บทลงโทษการอุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
ง. บทลงโทษการทุจริตทำการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นต่ำมากเกินกว่าปกติ

ข้อที่ 6. จากข้อที่ 5 การกระทำผิดดังกล่าวต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคา
ง. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคา

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 10 หากตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ที่มีอำนาจในการอนุมัติการเสนอราคา รู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิด แต่ไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการครั้งนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
ง. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 14 ให้……………………..มีอำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้
ก. คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข. คณะกรรมการ ป.ป.ช.ด.
ค. คณะกรรมการ ป.ป.ส.
ง. คณะกรรมการ ป.ป.ส.ก.

ข้อที่ 9. จากข้อ 8 คณะกรรมการจะมีอำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงได้ในกรณีใดบ้าง
ก. ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข. ในกรณีที่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ของบุคคลอื่นที่ลักษณะคดีมีความเกี่ยวเนื่องเป็นความผิดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามระเบียบนี้ “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า??

ก. กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวงหรือกรม
ข. หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
ค. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. “คณะกรรมการ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 หมายความว่า??
ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ง. คณะกรรมการ ป.ป.ส.

ข้อที่ 3. ตามระเบียบนี้ให้…………….มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ระเบียบนี้
ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อที่ 4. โทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้จะถูกระงับในกรณีที่ผู้กระทำความผิด………….
ก. ผู้กระทำความผิดลาออกจากตำแหน่ง
ข. ผู้กระทำความผิดพิการ ทุพลภาพ
ค. ผู้กระทำความผิดถึงแก่ความตาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. อัตราความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่อาจรอการลงโทษปรับทางปกครองได้ต้องเป็นความผิดที่มีอัตราโทษชั้นที่เท่าไหร่
ก. อัตราโทษชั้นที่ 1หรือชั้นที่ 2
ข. อัตราโทษชั้นที่ 1หรือชั้นที่ 3
ค. อัตราโทษชั้นที่ 1หรือชั้นที่ 4
ง. อัตราโทษชั้นที่ 1หรือชั้นที่ 5

ข้อที่ 6. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดเก็บเงินหรือรับชำระเงิน  ได้รับชำระเงินแล้วไม่ทำหลักฐานการรับเงิน ต้องได้รับโทษปรับทางปกครองชั้นที่เท่าใด
ก. อัตราโทษชั้นที่ 1
ข. อัตราโทษชั้นที่ 2
ค. อัตราโทษชั้นที่ 3
ง. อัตราโทษชั้นที่ 4

ข้อที่ 7. ตามระเบียบนี้ข้อใดจัดเป็นความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน
ก. ระเบียบข้อที่ 24-27
ข. ระเบียบข้อที่ 28-32
ค. ระเบียบข้อที่ 33-37
ง. ระเบียบข้อที่ 38-47

ข้อที่ 8. ข้อใดจัดเป็นความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
ก. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ ละเลยไม่เร่งรัดจัดการหรือดำเนินการตามแผนงาน งานหรือโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
ข. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับคำนวณภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นเพื่อเรียกเก็บคำนวณตัวเลขไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือความเป็นจริง
ค. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้เพื่อการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้นั้นต่ำกว่าความเป็นจริงโดยชัดแจ้ง
ง. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการเบิกเงิน ทำหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ

ข้อที่ 9. ตามระเบียบนี้การทำหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ จัดเป็นความผิดแบบใด
ก. ความผิดเกี่ยวกับการรับเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง
ข. ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน
ค. ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
ง. ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้

ข้อที่ 10. ข้อใดจัดเป็นความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
ก. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการคำนวณภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นเพื่อเรียกเก็บคำนวณตัวเลขไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือความเป็นจริง
ข. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้เพื่อการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้นั้นต่ำกว่าความเป็นจริงโดยชัดแจ้ง
ค. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บหรือเรียกเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่น ละเลยไม่จัดเก็บหรือไม่เร่งรัดเรียกเก็บภาษีอากร
ง. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการติดตามทวงคืนเงินยืมของหน่วยรับตรวจ ละเลยไม่เร่งรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมนั้น ภายในระยะเวลา

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,