รวมของเด็ด!! แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ (บัญชี) พร้อมเฉลย จัดหนักแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวมของเด็ด!! แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ (บัญชี) พร้อมเฉลย จัดหนักแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 58

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ (บัญชี) พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ (บัญชี) พร้อมเฉลย

หลังจากที่ทางทีมงานได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในชุดที่ 1 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 1 ไปแล้ว วันนี้เรามาอัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 2 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มาอัพเดทให้ผู้ที่กำลังเตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปี 2558 คะ…..

แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นคือ ?
ก. เกณฑ์คงค้าง
ข. เกณฑ์สินทรัพย์
ค. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ
ง. เกณฑ์หนี้สินหน่วยงาน

ข้อที่ 2. ตามมาตรฐานนี้เมื่อหน่วยงานใดมีการแก้ไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ หน่วยงานนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อใด ?
ก. ลักษณะของการจัดประเภทใหม่
ข. จำนวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม่
ค. เหตุผลในการจัดประเภทใหม่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ
ค. มาตรฐานฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ค. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิส่วนทุน
ง. งบประมาณแผ่นดิน

ข้อที่ 5. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ?
ก. เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อน ๆ ของ หน่วยงานและงบการเงินของหน่วยงานอ่ืน มาตรฐานการบัญชี
ข. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ค. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ

ข้อที่ 6. หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบใหม่ได้ หน่วยงานต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุผลที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ของจํานวนดังกล่าวได้
ข. ต้องเปิดเผยข้อมูลลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม่
ค. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTSคือ ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ
ค. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อาเซียน
ง. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐโลก

ข้อที่ 8. หน่วยงานประเภทใดควรแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามลําดับสภาพคล่องของแต่ละรายการ ?
ก. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ข. ธุรกิจพลังงาน
ค. โรงพยาบาลเอกชน
ง. ธุรกิจประกันภัย

ข้อที่ 9. หนี้สินจะจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อหนี้สินนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อใด ?
ก. คาดว่าจะมีการชำระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน
ข. ถึงกำหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ค. หน่วยงานไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหนี้สินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินอย่างน้อยต้องมีรายการตามข้อใด ?
ก. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยไม่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ข. รายจ่าย
ค. ส่วนแบ่งรายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงานร่วมและหน่วยงานร่วมค้าที่ใช้วธีส่วนได้เสีย
ง. สินทรัพย์สุทธิ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 2

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546
ข้อที่ 1. ในกรณีที่ผู้รับหนังสืออนุญาตมีความจําเป็นต้องขยายเวลาทําการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ให้ยื่นคําขอต่ออายุก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 40 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 50 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 60 วัน

ข้อที่ 2. หากต้องการขออนุญาตกระทําการตามข้อ 4 ของระเบียบนี้จะต้องยื่นคําขอต่อบุคคลใด
ก. ผู้อํานวยการส่วนยุทธการด้าน ป้องกันและปราบปราม
ข. ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ค. ผู้อํานวยการกองนิติการ
ง. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อที่ 3. ระเบียบนี้จะถูกใช้ในกรณีการล่าสัตว์ป่าเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและต้องเป็นประโยชน์ตามข้อใด
ก. เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ข. เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ค. เพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสัตว์ป่า
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546
ข้อที่ 4. กองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ามีชื่อย่อตามข้อใด
ก. กอสป.
ข. กอ.สป.
ค. รสทป.
ง. รส.ทป.

ข้อที่ 5. กองทุนราษฎร อาสาสมัครพิทกษ์ป่ามีวัตถุประสงค์เพื่อ???
ก. เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินการปลูกป่า
ข. เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าภายในประเทศ
ค. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันรักษาป่า
ง. เพื่อใช้ในการเยีบวยาผู้เสียชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันรักษาป่า

ข้อที่ 6. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติต์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรณุาโปรดเกล้าพระราชทาน พระราชทรัพยส่วนพระองค์ให้แก่………………….เพื่อจัดตั้งกองทุนราษฎร อาสาสมัครพิทกษ์ป่า
ก. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 7. คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้รับการแต่งตั้งจาก……………??
ก. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติต์ พระบรมราชินีนาถ

ข้อที่ 8. ในกรณีสามาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท
ก. รายละ 10,000 บาท
ข. รายละ 100,000 บาท
ค. รายละ 1,000,000 บาท
ง. รายละ 10,000,000 บาท

ข้อที่ 9. ในกรณีสามาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท
ก. รายละ 5,000 บาท
ข. รายละ 50,000 บาท
ค. รายละ 500,000 บาท
ง. รายละ 5,000,000 บาท

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อ >>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights