รวมชุดเด็ด!! แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดชุดใหญ่!! แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งช่าง เตรียมสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวมชุดเด็ด!! แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดชุดใหญ่!! แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งช่าง เตรียมสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 58

แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฉพาะตำแหน่งนายช่าง แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง เตรียมสอบในปี 2558 จำนวนหลายอัตรา วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งกฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฉพาะตำแหน่งนายช่าง แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง เตรียมสอบในปี 2558 มาอัพเดทให้ผู้ที่สมัครสอบได้ลองนำไปฝึกทำกันดู โดยตัวอย่างแนวข้อสอบมีเนื้อหาของแนวข้อสอบเก่าๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2557 โดยทางทีมงานหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อยคะ….

แนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ฉนวน” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. หมายถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้น หรือขัดขวางต่อการไหลของกระแส ไฟฟ้า หรือ วัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น ยางไฟเบอร์ พลาสติก ฯลฯ
ข. หมายถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติในการไหลของกระแส ไฟฟ้า หรือ วัสดุที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น เงิน ทองแดง ฯลฯ
ค. หมายถึงค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสาย หรือสายกับดิน หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นๆ อีกแห่งหนึ่ง โดยมีหน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลท์
ง. หมายถึงอัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีก จุดหนึ่ง โดยมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์

ข้อที่ 2. นายจ้างต้องผูกป้ายห้ามสับสวิทช์พื้นสีแดงไว้ที่สวิทช์ หรือใช้กุญแจป้องกันการสับสวิทช์ไว้ ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า
ข. ในกรณีที่ใช้ลมที่มีกำลังดันสูงทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้า
ค. ในกรณีที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. สายไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร จะต้องเป็นสายชนิดใด ? ?
ก. เป็นสายไฟฟ้าชนิดเปลือย ต้องเป็นสายทองแดงหรือสายอลูมิเนียม
ข. เป็นสายที่มีฉนวนหุ้มและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มสองชั้นและมีเปลือกนอกกันความชื้นได้ไม่ผุกร่อนง่าย
ง. เป็นสายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุ้มชั้นเดียว

ข้อที่ 4 ระยะห่างตํ่าสุดในการปฏิบัติงานสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับระดับแรงดันไฟฟ้าจากสายถึงสายในระยะ 700 ถึง 765 (กิโลโวลท์) คือเท่าไหร่
ก. ระยะ1.55 เมตร
ข. ระยะ2.15เมตร
ค. ระยะ3.35เมตร
ง. ระยะ4.60เมตร

ข้อที่ 5. ลูกจ้างไม่สามารถสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปียกนํ้าหรือเป็นสื่อไฟฟ้าปฏิบัติงานขณะมีไฟฟ้า (Hot Line) ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่ากี่โวลท์ ?
ก. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 20 โวลท์
ข. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 50 โวลท์
ค. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 110 โวลท์
ง. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 220 โวลท์

ข้อที่ 6. สายไฟฟ้าที่ใช้เดินสายใต้ดิน ต้องเป็นสายไฟฟ้าชนิดใด ? ?
ก. เป็นสายไฟฟ้าชนิดเปลือย ต้องเป็นสายทองแดงหรือสายอลูมิเนียม
ข. เป็นสายที่มีฉนวนหุ้มและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มสองชั้นและมีเปลือกนอกกันความชื้นได้ไม่ผุกร่อนง่าย
ง. เป็นสายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุ้มชั้นเดียว

ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สายไฟฟ้าที่ใช้เดินในสถานที่ประกอบการที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ?
ก. บริเวณเดินสายอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส ให้ใช้สายที่ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 60 องศาเซลเซียส
ข. บริเวณเดินสายอุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ให้ใช้สายที่ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 75 องศาเซลเซียส
ค. บริเวณเดินสายอุณหภูมิไม่เกิน 75 องศาเซลเซียส ให้ใช้สายที่ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 85 องศาเซลเซียส
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. สายชนิดใดที่ใช้เดินเฉพาะบนลูกถ้วย บนตุ้มพุกประกับ หรือร้อยในท่อเท่านั้น ?
ก. เป็นสายไฟฟ้าชนิดเปลือย ต้องเป็นสายทองแดงหรือสายอลูมิเนียม
ข. เป็นสายที่มีฉนวนหุ้มและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มสองชั้นและมีเปลือกนอกกันความชื้นได้ไม่ผุกร่อนง่าย
ง. เป็นสายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุ้มชั้นเดียว

ข้อที่ 9. ในการเดินสายบนพุกประกับภายในอาคารระยะระหว่างช่วงพุกประกับต้องไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. ไม่เกิน 1 เมตร 50 เซนติเมตร
ข. ไม่เกิน 1 เมตร 70 เซนติเมตร
ค. ไม่เกิน 1 เมตร 75 เซนติเมตร
ง. ไม่เกิน 2 เมตร

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเดินสายในท่อโลหะชนิดอ่อนตัว (Flexible Metal Conduit) ?
ก. ปลายท่อทุกแห่งที่มีการตัดและทำเกลียว ไม่ต้องลบคมภายใน
ข. ให้ใช้ท่อ-และส่วนประกอบชนิดที่ใช้สำหรับเดินสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งมีผิวภายในเรียบ และผลิตจากโลหะที่ไม่ผุกร่อนได้ง่าย หรือมีการป้องกันการผุกร่อนที่เหมาะสม
ค. ห้ามใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 1.27 เซนติเมตร เว้นแต่ท่อที่ใช้สำหรับร้อยสายอ่อนที่มีพื้นที่หน้าตัดของตัวนำไม่เกิน 6 ตารางมิลลิเมตร ยาวไม่เกิน 2 เมตร ในกรณีที่ใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือท่อที่เป็นส่วนประกอบของดวงโคมอาจใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เล็กกว่า 0.95 เซนติเมตรได้
ง. ห้ามเดินท่อในบริเวณที่ท่ออาจถูกกระทบกระแทกได้ง่าย ในดิน หรือที่พื้น หรือในบริเวณที่เปียกชื้น หรือภายในห้องแบตเตอรี่ หรือห้องที่มีไอของกรดหรือด่าง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. กฟผ.
ข. กฟน.
ค. กฟภ.
ง. กสทช.

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การจัดตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ข. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. ส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศใกล้เคียง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. ประธานกรรมการ “คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ต้องถูกแต่งตั้งโดย??
ก. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. รัฐมนตรัว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะรัฐมนตรี

ข้อที่ 4. “คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ออกพรบ. ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. กำหนดอัตราเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. ออก พรบ.ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและหนี้สูญออกจากบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ง. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงาน และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงาน

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 27 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกแต่งตั้งโดย???
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรัว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อที่ 6. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้รับโบนัสตามที่ผู้ใดกำหนด
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. ผู้ว่าการ
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อที่ 7. หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรายได้จากการดำเนินงานไม่พอสำหรับรายจ่ายและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก??
ก. รัฐบาล
ข. กระทรวงการคลัง
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 49 ห้ามมิให้ตั้งบุคคลใดเป็นผู้สอบบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องโฆษณารายงานประจำปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง. ภายใน 150 วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อที่ 10. ในทุกๆปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า ให้กับใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ง. รัฐมนตรี

ข้อที่ 11. ข้อใดคือระบบการบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมาตรา ที่ 48
ก. มีสมุดบัญชีลงรายการ การรับและจ่ายเงิน และ สินทรัพย์และหนี้สิน
ข. มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ
ค. แสดงผลของการดำเนินงาน และฐานะการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เป็นอยู่จริง
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,