รวมทีเด็ด!! แนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นสัญญาบัตร พร้อมเฉลยและคำอธิบายเฉลยอย่างละเอียด!! แนวข้อสอบกองทัพไทย 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวมทีเด็ด!! แนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นสัญญาบัตร พร้อมเฉลยและคำอธิบายเฉลยอย่างละเอียด!! แนวข้อสอบกองทัพไทย 58

แนวข้อสอบกองทัพไทย 58

แนวข้อสอบกองทัพไทย 58

ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพไทย ชั้นสัญญาบัตร มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จริยธรรม และ เหตุการณ์ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2557-2558 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ กับกองบัญชาการกองทัพไทยในปี 2558….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบันคือ ?

ก. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ข. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ค. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
ง. พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์

ข้อที่ 2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. Royal Thai Armed Forces Headquarters
ข. Supreme Command Headquater
ค. Royal Thai Air Force : RTAF
ง. Royal Thai Force Air : RTFA

ข้อที่ 3. ในระยะเริ่มแรกกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ฝ่าย ?
ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย
ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย
ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย
ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย

ข้อที่ 4. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้แปรสภาพเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยในปีใด ?
ก. ใน พ.ศ. 2485
ข. ใน พ.ศ. 2531
ค. ใน พ.ศ. 2551
ง. ใน พ.ศ. 2557

ข้อที่ 5. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองทัพไทย ?
ก. กองทัพไทยเป็นกองทัพชั้นนำในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียน
ข. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
ค. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นนาในอาเซียน
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรช้ันนาในการอำนวยการการ ปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน
ข. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรสำหรับปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรที่สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ง. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมันคงกับประเทศเพ่ื่อนบ้านกลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 7. แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลักทั้งหมดกี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน

ข้อที่ 8. การบรูณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทยเพื่อรวมเป็นหน่ึ่งและเป็นกองทัพชั้นนำในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียนเป็น…………….ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าหมาย
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 9. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทยกล่าวถึง ?
ก. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ข. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ค. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการอำนวยการ การใช้กำลัง กองทัพและการยุทธร่วม อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ของกำลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง

ข้อที่ 10. ตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันเชิงรุกตรงกับข้อใด ?
ก. ร้อยละของความพร้อมรบเฉลี่ยของกองทัพ
ข. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาของชาติ
ค. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
ง. ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. การดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์ ง. กรมราชองครักษ์

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 4. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ข้อที่ 6. ข้อใดถูกต้อง
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคำสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 7. กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการในด้านใด
ก. ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ข. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ค. ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพไทย ในรายวิชาอื่นๆต่อ >>>
แนวข้อสอบกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 5 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights