[ รวมรีวิวแนวข้อสอบเก่า! ] แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2559 ตำแหน่งนายช่างรังวัด รวมแนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมที่ดิน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-06-04 at 10.18.46 AM[ รวมรีวิวแนวข้อสอบเก่า! ] แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2559 ตำแหน่งนายช่างรังวัด รวมแนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมที่ดิน 2559
สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบในปี 2559 ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านแปลและตีความภาพถ่ายทางอากาศ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาพดาวเทียม แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนที่ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ และแนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด รวมความรู้เกี่ยวกับะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553 และความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและทำแผนที่ (Surveying and Mapping)…..

แนวข้อสอบกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนที่
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของมาตราส่วนของแผนที่ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความสัมพันธ์ระยะทางราบบนแผนที่กับระยะทางราบในภูมิประเทศ
ข. อัตราส่วนระหว่างระยะในภูมิประเทศกับระยะบนแผนที่หารด้วยสอง
ค. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพิกัดกับระยะในภูมิประเทศ
ง. อัตราส่วนระหว่างค่าพิกัดกับระยะบนแผนที่

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของแผนที่ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. แผนที่คือกระดาษสำหรับบอกทิศทาง
ข. แผนที่คือการนำเอารูปภาพของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวของ มาย่อส่วนให้เล็กลง แล้วนำมาเขียนบนกระดาษหรือวัตถุที่แบนราบ
ค. แผนที่คือเครื่องมือสำหรับนักเดินทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือสูตรการหามาตราส่วน
ก. มาตราส่วน = ระยะในภูมิประเทศ/ระยะบนแผนที่
ข. มาตราส่วน = ระยะบนแผนที่/ระยะในภูมิประเทศ
ค. มาตราส่วน = ค่าพิกัด/ระยะในภูมิประเทศ
ง. มาตราส่วน = ระยะในภูมิประเทศ/ค่าพิกัดที่อ่านได้

ข้อที่ 4. แผนที่มาตราส่วน 1:4,000 ความหมายคือ
ก. ระยะบนแผนที่ 1 ซม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ซม.
ข. ระยะบนแผนที่ 1 ม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ซม.
ค. ระยะบนแผนที่ 1 ม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ม.
ง. ระยะบนแผนที่ 1 ซม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ม.

ข้อที่ 5. ประโยชน์ของแผนที่ในกรณีเขาพระวิหาร จัดเป็นประโยชน์ของแผนที่ในด้านใด
ก. ประโยชน์ทางด้านการเมือง
ข. ประโยชน์ทางด้านการทหาร
ค. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ง. ประโยชน์ทางด้านวิศวกรและการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือแผนที่ที่ใช้การจำแนกชนิดของแผนที่ตามลักษณะที่ปรากฏบนแผนที่
ก. แผนที่ลายเส้น ( Line Map )
ข. แผนที่มาตราส่วนเล็ก
ค. แผนที่ทั่วไป (General Map)
ง. แผนที่พิเศษ (Special Map or Thematic Map)

ข้อที่ 7. หากอ่านแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 โดยวัดระยะระหว่างจุด A. ถึง จุด B. ได้ 3.5 เซนติเมตร ระยะทางในภูมิประเทศนี้เท่ากับกี่กิโลเมตร
ก. 1.75 กิโลเมตร
ข. 2 กิโลเมตร
ค. 2.75 กิโลเมตร
ง. 3 กิโลเมตร

ข้อที่ 8. หากอ่านแผนที่มาตราส่วน 1 : 10,000 โดยวัดระยะระหว่างจุด A. ถึง จุด B. ได้ 5 เซนติเมตร ระยะทางในภูมิประเทศนี้เท่ากับกี่กิโลเมตร
ก. 0.25 กิโลเมตร
ข. 0.5 กิโลเมตร
ค. 0.75 กิโลเมตร
ง. 1.0 กิโลเมตร.

ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแปลและตีความภาพถ่ายทางอากาศและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียม
ข้อที่ 9. เมื่อกล่าวถึงสิ่งแวดล้อม (Surrounding Objects) ถ้ามีสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆ ที่มักจะตั้งอยู่ข้างทางรถไฟ สิ่งก่อสร้างนั้นควรเป็นอะไร
ก. ห้างสรรพสินค้า ข. โรงเรียน
ค. อาคารกองบังคับการทหาร ง. โรงงานอุตสาหกรรม

ข้อที่ 10. การวางแผนในระดับใด ควรต้องใช้ภาพ 1: 50,000 ซึ่งสามารถแปรรายละเอียดในระดับ 3 (Level 3)
ก. ระดับท้องถิ่น ข. ระดับภาค
ค. ระดับประเทศ ง. ระดับโลก

ข้อที่ 11. ข้อใดจับคู่ Shape ได้ถูกต้อง
A : Irregular shape : แม่น้ำ ลำธาร แนวป่า
B : Regular shape : ทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ สะพาน คลอง
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 12. ถ้าลำธารมีลักษณะเป็นเส้นตรง จะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าน้ำในลำธารจะไหลในลักษณะอย่างไร
ก. ไหลเชี่ยวและแรง ข. ไหลเอื่อยแต่แรง
ค. ไหลช้าและนิ่งสงบ ง. ไหลเร็วแต่ไม่เชี่ยว

ข้อที่ 13. ความยาวของเงาที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศ ทำให้เราคำนวณหาสิ่งใดของสิ่งก่อสร้างได้
ก. ความกว้าง ข. ความลึก
ค. ความสูง ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,