{{รวมสุดยอด!! แนวข้อสอบตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า}} (พร้อมเฉลย) 2558 รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. สอบ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{{รวมสุดยอด!! แนวข้อสอบตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า}} (พร้อมเฉลย) 2558 รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. สอบ 2558

แนวข้อสอบตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า

แนวข้อสอบตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. เปิดสอบในปี 2558 วันนี้เรามีตัวอย่างแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. เปิดสอบในปี 2558 มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจ ได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วยการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ป้องกันในสถาณีไฟฟ้าแรงสูง ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า กับการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2558….

แนวข้อสอบตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. เปิดสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่า ?
ก. High Mast Air Terminal
ข. Overhead Ground Wire
ค. การป้องกันโดยใช้ทั้งเสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ่าวางเหนือระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over voltage) มีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของฉนวนไฟฟ้า
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกาลังไฟฟ้าไม่เพียงพอกับโหลด
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ อาจ เกิดจากฟ้าผ่า หรือสวิตชิ่งเสิร์จ (Switching surge)
ง. มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 3. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครหลวงตรงตามข้อใด ?
ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV
ข. 230 KV,115 kV และ 69kV
ค. 12kV, 24kV และ 69kV
ง. 11kV, 22kV และ 33kV

ข้อที่ 4. ข้อใดคือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า หรือ ฟอลต์ ?
ก. การลัดวงจร (Short circuit) ระหว่างเฟสต่อเฟส หรือเฟสกับดิน
ข. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over Voltage)
ค. การเกิดความถี่ตำ่ (Under Frequency)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. โหลดเกิน (Over Load) มีสาเหตุเนื่องมากจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของ ฉนวนไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุ
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ฟ้าผ่า หรือสวิตซชิ่งเสิร์จ (Switching Surge)
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกำลังไฟฟ้าที่ได้ไม่เพียงพอกับโหลด
ง. มีสาเหตุเนื่องมากจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 6. หน้าสัมผัสของ Circuit Breaker มักถูกห่อหุ้มด้วยฉนวนตามข้อใด ?
ก. Sulfur hexafluoride
ข. Argon
ค. อากาศ
ง. น้ำมัน

ข้อที่ 7. เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดใดที่ใช้การดับอาร์กแบบลดความดัน ?
ก. Vacuum Circuit Breaker
ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ SF6
ค. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ ลม
ง. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ น้ำมัน

ข้อที่ 8. รีเลย์ชนิดใดที่มีส่วนประกอบของโซลิคสเตตหรือสารกึ่งตัวนำ ?
ก. Electromechanical relay
ข. Electromagnetic attraction
ค. Electromagnetic induction
ง. Static relay

ข้อที่ 9. ตัวต้านทาน 5 ตัว ต่ออนุกรมกัน มีกระแส 2 แอมแปร์ไหลเข้าไปในตัวต้านทานตัวแรกและกระแสจะไหลเข้า-ออกจากตัวต้านทานที่ 2 จำนวนกี่แอมแปร์
ก. 2 A ข. 1 A
ค. 4 A ง. 0.4 A

ข้อที่ 10. ถ้าเราใส่ถ่านไฟฉาย 4 เซลล์ ๆ ละ 1.5 โวลต์ เข้าไปในกระบอกไฟฉายแต่ใส่ผิดพลาดโดยใส่ขั้วกลับทางไปเซลล์หนึ่ง เป็นผลให้แสงสว่างของไฟฉายเป็นอย่างไร
ก. สว่างมากกว่าเดิม ข. สว่างน้อยลงกว่าเดิม
ค. ไม่สว่างเลย ง. สว่างเท่าเดิม

ข้อที่ 11. วงจรอนุกรมมีตัวต้านทานค่าเท่ากัน 5 ตัว เกิดกำลังไฟฟ้ารวมในวงจร 10 วัตต์ ตัวต้านทานแต่ละตัวทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองเท่าใด
ก. 10 W ข. 50 W
ค. 5 W ง. 2 W

ข้อที่ 12. กระแสไหลเข้าจุดต่อหนึ่งมี 2 สาขา สาขาหนึ่งกระแสไหลเข้า 5 แอมแปร์ และอีกสาขาหนึ่งกระแสไหลเข้า 3 แอมแปร์ กระแสรวมที่ไหลออกจากจุดต่อนั้นมีค่าเท่าใด
ก. 2 แอมแปร์ ข. ไม่ทราบค่า
ค.8 แอมแปร์ ง. มากกว่ากระแสทั้ง 2 สาขา

ข้อที่ 13. ในวงจรขนาน 4 สาขา มีกระแสไหลแต่ละสาขา 10 มิลลิแอมแปร์ ถ้าสาขาใดสาขาหนึ่งเปิดวงจร กระแสที่ไหลแต่ละสาขาในอีก 3 สาขา จะเป็นเท่าใด
ก. 13.33 mA ข. 10 mA
ค. 0 A ง. 30 mA

ข้อที่ 14. การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าโดยใช้วิธีกระแสเมช มีวิธีการสำคัญอย่างไร
ก. กำหนดกระแสอย่างไรก็ได้แล้วใช้สมการ KVL แก้ปัญหา
ข. กำหนดกระแสในวงปิด แล้วใช้สมการ KVL แก้ปัญหา
ค. กำหนดกระแสในวงปิด แล้วใช้สมการ KCL แก้ปัญหา
ง. กำหนดกระแสอย่างไรก็ได้แล้วใช้สมการ KCL แก้ปัญหา

ข้อที่ 15. การแก้ปัญหาโดยวิธีโนดมีวิธีการสำคัญอย่างไร
ก. กำหนดโนดหลัก สมมุติกระแส ที่จุดโนด ใช้สมการโนดตาม KVL แก้ปัญหา
ข. กำหนดโนดหลัก สมมุติกระแส ที่จุดโนด ใช้สมการโนดตาม KCL แก้ปัญหา
ค. กำหนดโนดหลัก สมมุติแรงดัน ใช้สมการโนดตาม KVL แก้ปัญหา
ง. กำหนดโนดหลัก สมมุติแรงดัน ใช้สมการโนดตาม KCL แก้ปัญหา

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights