((รวมสุดยอด!!)) แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((รวมสุดยอด!!)) แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2557

แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด

แนวข้อสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด สำหรับการสอบในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้ ประกอบไปด้วยแนวข้อสอบ พรบ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และ แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบกับสํานักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งนิติกร และ นักวิชาการเงินและบัญชี คะ……

แนวข้อสอบ พรบ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และ พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 6 ให้………………….รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. คณะกรรมการอัยการ
ข. อัยการสูงสุด
ค. ผู้ตรวจการอัยการ
ง. อธิบดีอัยการ

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 11 ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลต่าง ๆ นอกจาก………….ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.อ. กำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ศาลทหาร
ค. ศาลฎีกา
ง. ศาลปกครอง

ข้อที่ 3. จากข้อที่ 4 ตามตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดอยู่ในมาตราที่เท่าไหร่
ก. มาตราที่ 9
ข. มาตราที่ 10
ค. มาตราที่ 11
ง. มาตราที่ 12

ข้อที่ 4. ข้อใคคืออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ก. ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่ง บัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
ข. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล
ค. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ สำนักงานอัยการสูงสุด
ก. ดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของนักการเมือง และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักการเมือง
ข. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ค. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไป รวมไปถึงชาวต่างชาติ
ง. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายธุรการ

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด
ก. กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
ข. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามคำสั่งของนักการเมือง
ค. บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ดูแลจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน รวมไปถึงการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด แต่เพียงผู้เดียว

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 7 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปี ???
ก. ให้ใช้อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ข. ให้ใช้อัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี
ค. ให้ใช้อัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี
ง. ให้ใช้อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ข้อที่ 4. บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ……………..บริบูรณ์
ก. สิบแปดปีบริบูรณ์
ข. ยี่สิบปีบริบูรณ์
ค. ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
ง. สามสิบปีบริบูรณ์

ข้อที่ 6. ในการทำพินัยกรรมผู้เยาว์สามารถทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุเท่าไหร่ ??
ก. ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุ 13ปีบริบูรณ์
ข. ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุ 14ปีบริบูรณ์
ค. ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุ 15ปีบริบูรณ์
ง. ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุ 16ปีบริบูรณ์

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 34 คนเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อใด
ก. นำทรัพย์สินไปลงทุน
ข. รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน ต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น
ค. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อบังคับของมูลนิธิอย่างน้อยต้องมีรายการตามข้อใด ??
ก. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
ข. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวง
ค. ทรัพย์สินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใดให้ความหมายของ “อสังหาริมทรัพย์” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น
ข. ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น
ค. วัตถุมีรูปร่าง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งต่างๆเพิ่มเติม >>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 1 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 2 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 3 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 4 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 5 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุดชุดที่ 6 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,