รวมฮิต!! แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน Free ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน พร้อมเฉลย และอธิบายเฉลยอย่างละเอียด
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวมฮิต!! แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน Free ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน พร้อมเฉลย และอธิบายเฉลยอย่างละเอียด

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน Free

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน Free

เพิ่มเติมสำหรับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ชุดที่ 2 สำหรับเตรียมสอบกรมการจัดหางาน ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ในปี 2558 โดยนอกจากแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แล้ว ทางทีมงานยังมีแนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 [ชุดที่ 4]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 25. หากนายจ้างในต่างประเทศต้องการรับสมัครเพื่อหาลูกจ้างในประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อไปทำงานในต่างประเทศ นายจ้างในต่างประเทศต้องดำเนินการตามข้อใด ?

ก. รับสมัครได้เลย
ข. ต้องดำเนินการผ่านสถานทูตในประเทศนั้น
ค. ต้องดำเนินการผ่านสถานกงสุลในประเทศนั้น
ง. ไม่สามารถดำเนินการได้ เว้นแต่ติดต่อให้สำนักงานจัดหางานหรือกรมการจัดหางานจัดหาให้

ข้อที่ 26. เมื่อคนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่ตนไปทำงาน คนหางานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานแรงงานไทยในประเทศดังกล่าวทราบภายใน กี่วัน ?
ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เดินทางไปถึง
ข. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่เดินทางไปถึง
ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เดินทางไปถึง
ง. ภายในสี่วันนับแต่วันที่เดินทางไปถึง

ข้อที่ 27. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามข้อใด ?
ก. เงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ นายจ้าง หรือคนหางานส่งเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
ข. เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน
ค. เงินจากผลกำไรจากกองทุนอื่นๆ
ง. เงินจากโครงการต่างๆ ของรัฐบาล

ข้อที่ 28. กิจการตามข้อใดที่สามารถใช้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศได้ ?
ก. กิจการที่จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทาง กลับประเทศไทย
ข. กิจการที่ให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึ่งไปหรือจะไปทำงาน ในต่างประเทศ
ค. กิจการที่ทำการคัดเลือกและทดสอบฝีมือและการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 29. คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 30. จากข้อที่ 29 คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละกี่ปี ?
ก. มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละสองปี
ข. มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละสามปี
ค. มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละสี่ปี
ง. มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละห้าปี

ข้อที่ 31. คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอคำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกระเบียบตามมาตรา 52 และมาตรา 53
ข. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่อธิบดี นายทะเบียน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
ค. มีอำนาจเต็มในการอนุมัติเงินที่ใช้ในกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 32. คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ ?
ก. ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ข. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ง. อธิบดีกรมการจัดหางาน

ข้อที่ 33. คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ ในการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ข. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหา ในการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ค. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเ กี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและ ปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 34. ตามพระราชบัญญัตินี้หาก ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ โดยการหลอกลวงให้ได้เงินหรือทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง ผู้หลอกลวงต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิบปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงสิบห้าปี
ค. ต้องถูกปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ง. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 35. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 8 หรือมาตรา 47 ฉบับละเท่าไหร่ ?
ก. ฉบับละ 2,000 บาท
ข. ฉบับละ 3,000 บาท
ค. ฉบับละ 4,000 บาท
ง. ฉบับละ 5,000 บาท

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 18. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางานในปี 2558 ?

ก. นายสุเมธ มโหสถ
ข. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์
ค. นายธีพล ขุนเมือง
ง. นายสมบัติ นิเวศรัตน์

ข้อที่ 19.ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ?
ก. http://www.doe.go.th
ข. http://www.deo.go.th
ค. http://www.doe.co.th
ง. http://www.deo.co.th

ข้อที่ 20. ในปัจจุบันกรมการจัดหางาน สังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงแรงงงาน
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ง. กระทรวงการคลัง

ข้อที่ 21. พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 มีผลบังคับใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ข. บังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ค. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2475
ง. บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2475

ข้อที่ 22. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกจัดตั้งขึ้นในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2536
ข. พ.ศ. 2537
ค. พ.ศ. 2538
ง. พ.ศ. 2539

ข้อที่ 23. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
ข. เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
ค. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ง. เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

ข้อที่ 24. “มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์” คือ………….ของกรมการจัดหางาน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ค่านิยม
ง. เป้าหมาย

ข้อที่ 25. ข้อใดคือหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ?
ก. สำนักผู้ตรวจราชการกรม
ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 26. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ?
ก. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
ค. พัฒนา ระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานของกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27. กรมการจัดหางาน มีภารกิจตามข้อใด ?
ก. ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน
ข. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของกรม
ค. พัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อใช้ในงานด้านส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน
ง. วิเคราะห์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 10. ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุไม่เกินกี่ปี ?

ก. มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันออก
ข. มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันออก
ค. มีอายุไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออก
ง. มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันออก

ข้อที่ 11. การต่ออายุใบอนุญาตสามารถต่อได้ครั้งละไม่เกินกี่ปี ?
ก. ให้ต่อได้ครั้งละไม่เกินสองปี
ข. ให้ต่อได้ครั้งละไม่เกินสามปี
ค. ให้ต่อได้ครั้งละไม่เกินสี่ปี
ง. ให้ต่อได้ครั้งละไม่เกินห้าปี

ข้อที่ 12. หากใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือเสียหาย
ข. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือเสียหาย
ค. ภายในยี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือเสียหาย
ง. ภายในสามสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือเสียหาย

ข้อที่ 13. กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นกองทุนสำหรับดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าว
ข. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 14. กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามข้อใด ?
ก. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ข. เงินที่นายจ้างนำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 15
ค. เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงการคลัง อนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. จากข้อ 14 เงินของกองทุนให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด ?
ก. เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งนายจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้
ข. เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งนักท่องเที่ยวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ค. เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ
ง. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนซึ่งต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของดอกผลของกองทุน

ข้อที่ 16. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ค. รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ง. ปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้อที่ 17. กรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
ก. อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี
ข. อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี
ค. อยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปี
ง. อยู่ในตำแหน่งคราวละหกปี

ข้อที่ 18. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินของกองทุนในแต่ละปีตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ข. กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าว หรือผู้ถูกสั่งเนรเทศแต่ละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ค. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอนโยบายการทำงานของคนต่างด้าวต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ข. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ค. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุน
ง. พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามแนวทางและลำดับความสำคัญ

ข้อที่ 20. คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการ ?
ก. ปลัดกระทรวงแรงงาน
ข. รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ค. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อ่านแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights