[รวม!! ข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ] กรมสรรพากร 58″ แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลย (2558)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวม!! ข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ] กรมสรรพากร 58″ แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลย (2558)

ข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

ข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพากร เปิดสอบในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ในปี 2558 กว่า 110 อัตรา และเปิดสอบในตำแหน่งอื่นๆ รวมกว่า 153 อัตรา เปิดสอบระหว่างช่วงวันที่ 2-22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วันนี้ทางทีมงานจึงได้นำแนวข้อสอบกรมสรรพากร ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งอื่นๆมาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำ โดยแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร….

รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2416
ข. ปี พ.ศ. 2417
ค. ปี พ.ศ. 2518
ง. ปี พ.ศ. 2519

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดเก็บจากการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 4. ข้อใดคือหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยกรมสรรพากร ?
ก. Non – Resident Withholding Tax Certificate
ข. Income Tax Payment Certificate
ค. Statement on the Tax Status of the Business
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดเก็บจากการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน ?
ก. บริหารจัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานขององค์กรสู่มาตรฐานสากล
ค. ป้องกันและปราบปราม ผู้ทำลายระบบภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี
ง. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการเสริมสร้างสังคม

ข้อที่ 7. ปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่”พันธกิจ”ของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย พิบัติทางธรรมชาติ
ข. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม
ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลง
ง. พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
ข. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ค. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าใน สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
ง. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ข้อที่ 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับสิ่งใด ?
ก. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ข. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ค. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ง. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

ข้อที่ 11. ข้อใดจัดเป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ?
ก. เพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๖.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ข. เกษตรกรมีหลักประกันที่มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ มีความสามารถในการชาระ หนี้สินเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ค. ครอบครัวเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางอาหารจากไร่นาได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๐.๐ ในปี ๒๕๕๙ เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมีแนวทางการดำเนินงานตามข้อใด ?
ก. เร่งรัดให้มีการจัดซื้อที่ดินจากเอกชนมาดาเนินการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม
ข. เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ค. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน จัดเป็นแนวทางการดำเนินงานของแนวทางการพัฒนา ตามข้อใด ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ข. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ค. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
ง. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

ข้อที่ 14. การส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาร่วมทำการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน จัดเป็นแนวทางการดำเนินงานของแนวทางการพัฒนา ตามข้อใด ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ข. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ค. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
ง. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

ข้อที่ 15. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น จัดเป็นแนวทางการดำเนินงานของแนวทางการพัฒนา ตามข้อใด ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ข. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ค. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
ง. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights