รับสงกรานต์!! แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ธุรการ และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ฟรี!!! พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รับสงกรานต์!! แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ธุรการ และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ฟรี!!! พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ธุรการ

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ธุรการ

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เตรียมสอบในปี 2558 วันนี้ไม่ผิดหวังกันแน่นอนเพราะทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ดอทคอม ได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ ความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร มาอัพเดทให้เพื่อนๆได้ลองฝึกทำกันคะ แถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามลิ้งด้านล่างคะ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การปลูกหรือการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้น โดยนำพืชที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ?
ก. การปลูกพืช
ข. การผลิตพืช
ค. การเพาะพันธุ์พืช
ง. การขยายพันธุ์พืช

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของป่าไม้ (Forest) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. อาณาเขตที่มีต้นไม้มากพอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ข. อาณาเขตที่มีต้นไม้และสัตว์ป่า มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ค. อาณาบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ง. อาณาบริเวณที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป

ข้อที่ 3. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ?
ก. เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ข. เกิดจากไฟป่า ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ
ค. เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช การชะล้าง การพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมานของ “การปลูกป่าไม้เพื่อทดแทนป่าธรรมชาติ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การนำพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมพื้นที่
ข. การปลูกไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้
ค. การปลูกไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมให้กลับคืน มาดังเดิม
ง. การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้

ข้อที่ 5. ไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนนานหลายปี จึงจะให้ผลผลิตที่เรียกว่า “ผลไม้” จัดเป็นพืชตามข้อใด ?
ก. พืชสวน
ข. พืชผัก
ค. พืชไร่
ง. พืชทั่วไป

ข้อที่ 6. พุทธรักษา ชบา ทองอุไร จัดเป็นไม้ดอกประเภทใด ?
ก. ไม้ดอกประดับ
ข. ไม้ตัดดอก
ค. ไม้ยืนต้น
ง. ไม้ดอกล้มลุก

ข้อที่ 7. ในการปลูกพืชทุกครั้ง ผู้ปลูกควรควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก ?
ก. วางแผนการปลูกพืชก่อนทุกครั้ง
ข. หาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
ค. หาเมล็ดพันธุ์ที่ดี
ง. คำนวนต้นทุนการผลิตทุกครั้ง

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่หน่วยราชการที่มีหน้าที่ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกษตร ?
ก. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล
ข. สำนักงานเกษตรอำเภอ
ค. สถานีพัฒนาที่ดิน ประจำหมู่บ้าน
ง. สถานีพัฒนาที่ดิน ประจำจังหวัด

ข้อที่ 9. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการวางแผนจัดการปลูกพืชได้ถูกต้อง ?
ก. หาขั้นตอน > หาวิธีการดำเนินงาน > กำหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย
ข. หาวิธีการดำเนินงาน > กำหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน
ค. กำหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน > หาวิธีการดำเนินงาน
ง. ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน > หาวิธีการดำเนินงาน > กำหนดวัตถุประสงค์

ข้อที่ 10. เกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร ได้จัดให้มีการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็นกี่ส่วน ?
ก. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 2 ส่วน
ข. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 3 ส่วน
ค. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน
ง. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 5 ส่วน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ข. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ค. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ง. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ?
ก. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ข. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
ค. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร

ข้อที่ 3. “กรมส่งเสริมการเฏษตรมีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร” คือ?
ก. คำขวัญ
ข. วิสัยทัศน์
ค. ค่านิยม
ง. พันธกิจ

ข้อที่ 4. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ข. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ค. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2510

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559
ข้อที่ 5. ยุทธศาสตร์การดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 มีทั้งหมดกี่ประเด็น ?
ก. 2 ประเด็น
ข. 3 ประเด็น
ค. 4 ประเด็น
ง. 5 ประเด็น

ข้อที่ 6. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 ?
ก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ข. ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ค. ผลสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ผลสำเร็จของการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร

ข้อที่ 7. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 8. ข้อใดคือตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนำไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. ข้อใคคือแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ข. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของภาคเกษตร
ค. การสร้างความมั่นคงในการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. ยุทธศาสตรการบรูณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มีเจตนารมณ์ที่จะให้อำนาจและอิสระแก่หน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินการต่างๆ โดยมุ่งเน้นสิ่งใดเป็นสำคัญ ?
ก. เป้าหมาย
ข. รายได้ของหน่วยงานในพื้นที่
ค. ผลสำเร็จของงาน
ง. ความสามัคคี

ข้อที่ 11. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ?
ก. ยุทธศาสตรที่ 1
ข. ยุทธศาสตรที่ 2
ค. ยุทธศาสตรที่ 3
ง. ยุทธศาสตรที่ 4

ข้อที่ 12. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนากี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ ??
ก. งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
ข. การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา
ค. การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. สิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการก่อนจัดทำหนังสือเชิญประชุมคือ ??
ก. การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ข. การรายงานการประชุมครั้งก่อน
ค. การหาข้อมูลรายชื่อผู้ร่วมประชุม
ง. การประสานงานจัดหาสถานที่

ข้อที่ 3. “คำขึ้นต้น” เป็นส่วนต้นของหนังสือเชิญประชุมหากผู้รับหนังสือเป็นบุคคลทั่วไปต้องใช้คำว่า ??
ก. ขอเชิญประชุม
ข. เรียน
ค. กราบเรียน
ง. เรื่อง

ข้อที่ 4. รูปแบบของระเบียบวาระการประชุมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปประกอบด้วยกี่วาระ
ก. สองวาระ
ข. สามวาระ
ค. สี่วาระ
ง. ห้าวาระ

ข้อที่ 5. การกำหนดวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของผู้ใด ??
ก. ประธานการประชุม
ข. เลขานุการ
ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนชื่อเรื่องของระเบียบวาระการประชุมแบ่งเป็นกี่ลักษณะ ?
ก. แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ข. แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
ค. แบ่งเป็น 4 ลักษณะ
ง. แบ่งเป็น 5 ลักษณะ

ข้อที่ 7. ระบบการจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วยส่วนสำคัญหลักๆ กี่ส่วน ?
ก. สองส่วน
ข. สามส่วน
ค. สี่ส่วน
ง. ห้าส่วน

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการจดบันทึกการประชุม ?
ก. สมุดโน้ตหรือกระดาษ
ข. สำเนาระเบียบวาระการประชุม
ค. รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของ “การพัสดุ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ
ข. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
ค. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
ง. การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ข้อที่ 10. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท จัดเป็น ?
ก. ค่าวัสดุ
ข. ค่าพัสดุ
ค. ค่าสาธารณูปโภค
ง. ค่าครุภัณฑ์

ข้อที่ 11. วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท จัดเป็น ?
ก. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
ข. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ค. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
ง. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีวิธีพิเศษ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ในรายวิชาอื่นๆ ต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights