ลับมาก!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร คู่มือเตรียมสอบ นายทหารทั้งชั้นประทวน และ ชั้นสัญญาบัตร แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ลับมาก!! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร คู่มือเตรียมสอบ นายทหารทั้งชั้นประทวน และ ชั้นสัญญาบัตร แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 57

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร

คู่มือเตรียมสอบกองทัพอากาศ สำหรับการสอบในปี 2557 ประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆ อาทิ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ ประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ รวมไปถึงการบริหารงานของกองทัพอากาศ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ รวมตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาอังกฤษเก่าๆในปี 2554-2556 แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความเป็นมาของกฎหมาย และ กฎหมายประเภทต่างๆ เป็นต้น สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศในรายวิชาอื่นๆ ทางทีมงานจะทยอยอัพเดทให้ท่านเรื่อยๆ ผ่านเว็บไซต์ เปิดสอบที่นี่.com คะ

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ วิชาภาษาไทย เตรียมสอบปี 2557

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
ก. น้ำตก น้ำใจ ข. ไม้เรียว มะระ
ค. นักเรียน จุดยืน ง. กระถาง มะละกอ

ข้อที่ 2. ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง
ก. สุ้มเสียง ข. สดใส
ค. คัดเลือก ง. เดือดร้อน

ข้อที่ 3. คำในข้อใดวางรูปสระไม่ถูกต้อง
ก. เอ็นทรานซ์ ข. ดร๊าฟ
ค. บูรไน ง. ฟรี

ข้อที่ 4. .ข้อใดคือวิธีการนำคำต่างประเทศมาใช้โดยการบัญญัติเป็นคำศัพท์ใหม่
ก. กิจกรรม ข. วิเชียร
ค. โบสถ์ ง. โกรธ

ข้อที่ 5. “พระบิตุรงค์ทรงศักดิ์ก็รักใคร่
ด้วยเนื้อไขมิได้คิดริษยา
เฝ้าเลี้ยงลูกผูกเปลแล้วเห่ช้า
จนใหญ่กล้าอายุได้แปดปี”

จากคำประพันธ์ข้างต้น ผู้มีอายุ ๑๘ ปี คือใคร
ก. สินสมุทร ข. ศรีสุวรรณ ค. สุดสาคร ง. สานนท์

ข้อที่ 6. เรื่องพระอภัยมณีแต่งด้วยคำประพันธ์ใด
ก. กลอนหก ข. กลอนแปด
ค. กลอนนิราศ ง. กลอนดอกสร้อย

ข้อที่ 7. ข้อความในข้อใดมีคำที่อ่านอักษรควบไม่แท้
ก. มนต์รักแม่กลอง / แทรกแซม / คิดถึงแก้มนวลนาง
ข. น้ำตาลใกล้มด / อย่าให้พี่อดอาลัยหา
ค. เมื่อก่อนนี้เคยเห็นแต่ผีหลอกคน
ง. ให้หวิวอุราน้ำตารินหลั่ง

“พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี
กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้ ทูลพลางโศกีรำพัน”

ข้อที่ 8. คำประพันธ์นี้แสดงความรู้สึกในข้อใด
ก. น้อยเนื้อต่ำใจ ข. โกรธ
ค. เกรงกลัว ง. เศร้าโศก

ข้อที่ 9. ข้อใดคืออุปกรณ์สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. โทรสาร ข. โทรศัพท์
ค. ซีดีรอม ง. คอมพิวเตอร์

ข้อที่ 10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ …………. เมื่อวันที่ ๒ เมษายน
ก. ประสูติ ข. พระราชสมภพ
ค. สมภพ ง. ทรงเกิด

ข้อที่ 11. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ก. เขียนสระก่อนพยัญชนะ
ข. สระ เอีย ใช้ ย
ค. สระ เอือ ถ้าไม่มีตัวสะกดต้องมี อ ตาม
ง. เรียน เขียนว่า เรียน

ข้อที่ 12. “สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด
ก. การให้, การอภัย, ความรัก ข. การให้, ความรัก, ความเห็นใจ
ค. การให้, การอภัย, ความเคารพ ง. การให้, ความรัก, ความเคารพ

ข้อที่ 13. “ใบพ้อพันห่อหุ้ม กฤษณา
หอมระรวยรสพา เพริศด้วย”
คำประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงคุณค่าของพืชชนิดใด
ก. ไม้กฤษณา ข. ใบพ้อ
ค. ต้นหอม ง. ใบพ้อพัน

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดที่ผู้อ่านได้รับเมื่ออ่านสุภาษิตโคลงโลกนิติจบลงแล้ว
ก. ความรู้เรื่องสุภาษิตคำพังเพยนำไปใช้ในชีวิตได้
ข. การอยู่ในสังคมได้ดีต้องรู้จักการปรับตัว
ค. ตัวอย่างจากชีวิตมนุษย์เป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
ง. บรรพบุรุษจะสั่งสอนเรื่องต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา

ข้อที่ 15. ข้อใดคือความหมายตรงกับคำว่า “ดัชนี”
ก. รายชื่อหนังสือ เอกสารชื่อบุคคล
ข. รายการคำหรือชื่อสำคัญในเรื่อง
ค. ข้อความเพิ่มเติมท้ายเล่ม
ง. ข้อความที่อ้างอิง หรือสรุปมา

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>.
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 6 คลิก!!!

Tags: , , , , , ,