ลับสุดยอด! แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค นักบัญชี 2558-2559 รวมข้อสอบนักบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค 2558-2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ลับสุดยอด! แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค นักบัญชี 2558-2559 รวมข้อสอบนักบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค 2558-2559

ข้อสอบนักบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อสอบนักบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค

เปิดสอบกว่า 79 อัตราในปี 2558 สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งล่าสุดเปิดสอบในตำแหน่งวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักบริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์ระบบงาน บุคลากร เศรษฐกร นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักบัญชี นักบริหารงานพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างเครื่องกล พนักงานพัสดุ และ พนักงานการเงินและบัญชี วันนี้ทางทีมงานเลยจัดชุดใหญ่กับตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558-2559 โดยแนวข้อสอบมีทั้งเนื้อหาความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประวัติและภารกิจที่เกี่ยวข้องของการประปาส่วนภูมิภาค และความรู้อื่นๆที่ผู้สมัครสอบกับการประปาส่วนภูมิภาค ในปี 2558-2559 ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ในการเรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา ตามขนาดของมาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้วขึ้นไป ผู้ติดตั้งต้องเสียค่าประกันมาตรละเท่าไหร่
ก. คิดค่าประกันมาตรละ 5,000 (บาท)
ข. คิดค่าประกันมาตรละ 10,000 (บาท)
ค. คิดค่าประกันมาตรละ 20,000 (บาท)
ง. คิดค่าประกันมาตรละ 30,000 (บาท)

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา” ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่การประปาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ำประปา
ข. ค่ามาตรวัดน้ำค่าท่อและอุปกรณ์ ค่าแรงงานและ ค่าดำเนินการ การติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ
ค. ค่าใช้จ่ายในการวางท่อภายในอาคาร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. การฝากมาตรวัดน้ำจะทำการฝากต่อเนื่องได้ไม่เกินกี่ปี ตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. ไม่เกิน 2 ปี
ข. ไม่เกิน 3 ปี
ค. ไม่เกิน 4 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี

ข้อที่ 4. ตามอัตราค่าบริการค่าน้ำทั่วไปหากท่านใช้มาตรขนาด 2 1/2 นิ้ว ท่านต้องเสีย ค่าบริการทั่วไปเดือนละกี่บาท
ก. เดือนละ 60 บาท
ข. เดือนละ 90 บาท
ค. เดือนละ 350 บาท
ง. เดือนละ 450 บาท

ข้อที่ 5. ในกรณีผู้ใช้น้ำมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ถูกงดจ่ายน้ำประปาแล้วมีความประสงค์จะเปิดใช้น้ำประปาต่อไปอีกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรกี่บาท
ก. 300 บาท
ข. 600 บาท
ค. 900 บาท
ง. 1,200 บาท

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ ชื่อย่อของ “การประปาส่วนภูมิภาค” ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
ก. ก.ป.ภ.
ข. กปภ.
ค. ก.ป.น.
ง. กปน.

ข้อที่ 7. ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ข้อใดคือทุนของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ เมื่อได้หักหนี้สินออกแล้ว
ข. เงินที่ได้รับการจัดสรรให้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
ค. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8.ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ข. ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค. ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ในการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา ให้ กปภ. มีอำนาจกำหนดบริเวณที่ดินที่เดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์โดยมีความกว้างจากท่อน้ำด้านละไม่เกินกี่เมตร
ก. ด้านละไม่เกิน 2.5 เมตร
ข. ด้านละไม่เกิน 3 เมตร
ค. ด้านละไม่เกิน 3.5 เมตร
ง. ด้านละไม่เกิน 4 เมตร

ข้อที่ 10. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ต้องจัดให้มีสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง โดยให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์ ในกรณีใด
ก. ในกรณีพ้นจากตำแหน่ง
ข. ในกรณีประสบอุบัติเหตุ
ค. เจ็บป่วย ตาย
ง. ถูกทุกข้อ

เก็งสอบตำแหน่งนักบัญชี [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง จัดเป็น วิธีการทดสอบการปฏิบัติตามระบบในข้อใด
ก. การทดสอบรายการบัญชี
ข. การปฏิบัติงานซ้ำ
ค. การสอบถามและการสังเกตการณ์
ง. การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสำคัญ

ข้อที่ 2. หลักฐานในการสอบบัญชีหมายถึง??
ก. สมุดบันทึกที่ ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น จากการหาข้อมูล
ข. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น จากการหาข้อมูล
ค. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมขึ้น เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการที่ตรวจสอบนั้นไม่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้เพียงใด
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่กระทบความเชื่อถือได้ของหลักฐานในการสอบบัญชี
ก. แหล่งที่มาของหลักฐาน
ข. ประสิทธิภาพการควบคุมภายนอก
ค. ความไม่เหมาะสมของผู้ที่ให้ข้อมูล
ง. ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ข้อที่ 4. ในการสอบบัญชี ผู้สอบจะต้องจัดเตรียมแนวการสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบในแต่ละรายการในงบการเงินเพื่ออะไร
ก. ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการตรวจสอบที่กำหนดแนวทางไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนโดยการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เป็นวิธีการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
ข. ใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายงานและติดตามงาน หรือการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. ใช้เป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามปกติมักถูกกำหนดโดยหน่วยงานใด
ก. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ข. สำนักงานนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ค. สมาคมมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISAS)
ง. สำนักงานมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISES)

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
ข. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางจดหมาย
ค. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ง. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 7. ในการติดต่อราชการโดยการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง ผู้ส่งและผู้รับควรดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ทำการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ข. บันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
ค. ไม่สามารถติดต่อราชการโดยวิธีนี้ได้
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 8. การรับหนังสือที่มีชั้นความลับในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามระเบียบใด ?
ก. ระเบียบราชการแผ่นดิน
ข. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของข้าราชการพลเรือน
ค. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ง. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของสำนักงาน หรือหน่วยงานนั้นๆ

ข้อที่ 9. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่สําเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี ?
ก. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 8 ปี
ง. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ข้อที่ 10. หนังสือตามข้อใดที่ไม่ต้องจัดส่งให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ?
ก. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข. หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ค. หนังสือที่ส่วนราชการมีความจําเป็นต้องเก็บไว้ท่ีส่วนราชการนั้น
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบปี 2558-2559 ต่อ >>>
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบปี 2558-2559 ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบปี 2558-2559 ชุดที่ 2 Click!!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบปี 2558-2559 ชุดที่ 3 Click!!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบปี 2558-2559 ชุดที่ 4 Click!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,