((ลับสุดยอด!)) แนวข้อสอบตำรวจพร้อมเฉลย วุฒิ ม.6 58 แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((ลับสุดยอด!)) แนวข้อสอบตำรวจพร้อมเฉลย วุฒิ ม.6 58 แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม

แนวข้อสอบตำรวจพร้อมเฉลย วุฒิ ม.6 58

แนวข้อสอบตำรวจพร้อมเฉลย วุฒิ ม.6 58

อัพเดทของใหม่กว่าหนึ่งร้อยข้อสำหรับแนวข้อสอบตำรวจพร้อมเฉลย วุฒิ ม.6 เตรียมสอบในปี 2558 แถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบตำรวจพร้อมเฉลย วุฒิ ม.6 ที่ทางทีมงานได้รวบรวมจากของเก่าในปี 2554-2557 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวก่อนสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายป้องกันและปราบปราม ที่เปิดสอบกว่า 5,000 อัตรา ในปี 2558 และสำหรับท่านใดที่มีความสนใจแนวข้อสอบตำรวจพร้อมเฉลย วุฒิ ม.6 เตรียมสอบในปี 2558 ทางทีมงานยังได้จัดตัวอย่างแนวข้อสอบที่ได้อัพเดทใหม่ล่าสุดในปี 2558 กว่า 500 ข้อ โดยท่านสามารถติดตามได้ตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ….

แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (ชุดที่ 3)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้คำนิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ข. การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
ค. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ข้อใดคือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์
ข. เครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM)
ค. I Phone
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. เราสามารถแบ่งลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นกี่ลักษณะ
ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะ

ข้อที่ 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน จัดเป็นลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

ข้อที่ 5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน จัดเป็นผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ

ข้อที่ 6. Information Technology Support Systems หรือเรียกโดยย่อว่า (IT Support Systems) คือ
ก. ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. ระบบป้องกันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. ระบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือข้อดีของManagement Information Systems หรือ (MIS)
ก. สนับสนุนการนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. สนับสนุนการป้องกันความปลอดภัย ในระบบเครือขายในองค์กร
ค. สนับสนุนการขาย
ง. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ข้อที่ 8. ข้อใดคือข้อดีของManagement Information Systems หรือ (MIS)
ก. สนับสนุนการนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. สนับสนุนการป้องกันความปลอดภัย ในระบบเครือขายในองค์กร
ค. สนับสนุนการขาย
ง. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดคือคุณลักษณะตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ก. ความพอประมาณ
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ความพอประมาณ” ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ข. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
ค. การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
ง. การเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ข้อที่ 3. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ คือ
ก. ความพอประมาณ
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่กี่ส่วน
ก. มีหลักพิจารณาอยู่ 2ส่วน
ข. มีหลักพิจารณาอยู่ 3ส่วน
ค. มีหลักพิจารณาอยู่ 4ส่วน
ง. มีหลักพิจารณาอยู่ 5ส่วน

ข้อที่ 5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540
ข. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542
ค. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2540
ง. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542

ข้อที่ 6. ข้อใดคือแนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
ก. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
ข. แก่งแย่งเพื่อผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
ค. หาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการหาผลประโยชน์จากการค้าขาย
ง. ยึดถือการประกอบอาชีพค้าขาย หาผลประโยชน์จากการค้าขาย

ข้อที่ 7. ข้อใดคือความเสี่ยงที่เกษตรกรมักพบเป็นประจำ ในการทำเกษตรกรรม
ก. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร
ข. ความเสี่ยงในราคาและการพึ่งพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ
ค. ความเสี่ยงด้านน้ำ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. จากปัญหาความเสี่ยงที่เกษตรกรผู้ทำเกษตรกรรมมักพบเป็นประจำ จะสามารถแก้ปัญหาตามทฤษฎีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร
ก. ต้องหาแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข. ต้องหาแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. ต้องหาแนวทางหรือหลักการมากู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย และทำระบบบริหารจัดการดินและน้ำให้ยั่งยืน
ง. ต้องหาแนวทางหรือหลักการมาบริหารจัดการฝนให้ตกตามฤดูกาลโดยมีน้ำดีตลอดปี เพื่อความเสี่ยงด้านน้ำ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง

ข้อที่ 9. “พอประมาณ” ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรหรือส่วนราชการอย่างไร
ก. พนักงานควรรู้จักให้โอกาสแก่บุคคลในองค์กร ในสิ่งที่สมควรได้ หรือตามความสามารถของพนักงานอย่างแท้จริง และรู้จักให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองด้วยตนเองด้วย เพื่อให้บุคลากรสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยเช่นกัน
ข. พนักงานควรคำนึงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การใช้เหตุผลในการบริหารคน และการตัดสินใจต่าง ๆ อย่างรอบคอบมากกว่าใช้อารมณ์ส่วนตัว และเป็นธรรม
ค. พนักงานควรตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น ในทางดีหรือร้าย
ง. พนักงานควรมีความเชื่อว่าการพัฒนาต้องมีความยั่งยืน เสมอภาค เคารพธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความระมัดระวัง ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ในทุกเรื่องและมุ่งหวังประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น

ข้อที่ 10. หลักธรรมใดเหมาะกับนโยบายปรองดอง ในปัจจุบัน
ก. ขันติธรรม
ข. วิริยธรรม
ค. สุจิรตธรรม
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ตาม พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2486 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. วัฒนธรรม คือสิ่งที่มนุษย์ยึดถือ และปฏิบัติตามกันเป็นรุ่นๆ
ข. วัฒนธรรม คือสิ่งที่กระทำสืบต่อกันมาช้านาน
ค. วัฒนธรรม คือ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของมนุษย์
ง. วัฒนธรรม คือ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อที่ 12. ข้อใดคือลักษณะของวัฒนธรรม
ก. วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต หรือเป็นแบบแผนของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์เกิดในสังคมใดก็จะเรียนรู้และซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังนั้น วัฒนธรรมในแต่ละสังคมจึงแตกต่างกัน
ข. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ควบคุมสังคม สร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ให้แก่สังคม เพราะในวัฒนธรรมจะมีทั้งความศรัทธา ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน เป็นต้น ตลอดจน ผลตอบแทนในการปฏิบัติและบทลงโทษเมื่อฝ่าฝืน
ค. วัฒนธรรม คือ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของมนุษย์
ง. วัฒนธรรม คือ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อที่ 13. Cultural diffusion คือ
ก. สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ข. ระบบการเกษตรกรรม
ค. ค่านิยม
ง. การเผยแพร่ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 14. วัฒนธรรมไทยมีที่มาจากปัจจัยที่สำคัญตามข้อใด
ก. ระบบการเกษตรกรรม
ข. สิ่งที่สั่งสอนกันมา
ค. การบังคับ
ง. พระมหากษัตริย์

อ่านแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 >>>
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม เตรียมสอบปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights